Zgłoszenie instalacji powodujących wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza

ZGŁOSZENIE - EMISJA GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Zgłoszenie emisji gazów i pyłów do powietrza

Przygotowujemy kompletne dokumentacje wymagane do zgłoszenia instalacji powodujących wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza. Terminowo i rzetelnie wykonujemy każde zlecenie. Dysponujemy doświadczeniem i ekspercką wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Dysponujemy wiedzą odnośnie obowiązków jakie przedsiębiorca musi spełnić w kontekście obowiązujących norm jakości powietrza (np. w zakresie standardów emisyjnych czy wartości dopuszczalnych (odniesienia)). Dzięki naszemu profesjonalnemu wsparciu unikniesz przykrych konsekwencji prawno-finansowych.

zgloszenie emisji gazow i pylow do powietrza

Zgłoszenie emisji gazów i pyłów do powietrza. – Na jaką pomoc możesz liczyć w Ekomeritum?

zgloszenie emisji gazow do powietrza

W Ekomeritum znajomość przepisów prawa idzie w parze z wiedzą praktyczną. Dzięki temu pomogliśmy wielu podmiotom, które w swojej działalności prowadzą instalacje emitujące gazy i pyły do powietrza. Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz wiele innych podmiotów.

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Niezależnie od tego, czy eksploatowana instalacja emituje gazy spawalnicze czy też służy do produkcji szkła lub innego produktu, z pewnością Ci pomożemy. Nie tylko przeanalizujemy sytuację i przygotujemy wniosek, ale również przeprowadzimy Cię przez całą procedurę administracyjną.

Zgłoszenie emisji gazów i pyłów do powietrza. – Kiedy jest konieczne?

Dokumentację przygotowuje się w następujących przypadkach:

budowa nowej instalacji (rozpoczęcie działalności przez nowy zakład lub zakład w nowej lokalizacji lub budowanie nowej instalacji w zakładzie już istniejącym),

zmiana w instalacji (dotyczące m.in. zmiany rodzaju lub wielkości posiadanych instalacji/ prowadzonych procesów).

Podmiot działający na rynku jest zobowiązany zgłosić instalację składając tzw. „zgłoszenie” lub wniosek o pozwolenie przed rozpoczęciem jej działania! Organem właściwym do poinformowania o użytkowaniu lub wprowadzonych zmianach w użytkowanej instalacji jest właściwy miejscowo organ ochrony środowiska (starosta, regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa).

Zgłoszenie emisji gazów i pyłów. – Jak wygląda współpraca z nami?

dokumentacja zgloszenie emisji gazow

Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego.

Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji oraz dokumentów podmiotu prowadzącego instalację w zakresie wymaganym do załączenia do zgłoszenia lub uwzględnienia w jego treści). W przypadku konieczności przeprowadzana jest wizja terenowa.

Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę. Krok ten obejmuje następujące działania:

  • dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego,
  • wystąpienie do właściwego urzędu o tło zanieczyszczeń dla lokalizacji instalacji,
  • dokonanie obliczeń wstępnych,
  • wprowadzenie wyników obliczeń wstępnych i innych danych źródłowych dotyczących instalacji do programu modelującego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do powietrza,
  • wykonanie obliczeń przez program,
  • dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu zgłaszającego (np. zakładu) oraz instalacji (źródeł i emitorów – zachodzących procesów oraz urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza),
  • wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej.

Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy i jej dostarczenie.

Udział w postępowaniu administracyjnym. W przypadku gdyby wystąpiły pytania po stronie urzędu do dokumentacji przygotowanie pisemnych wyjaśnień odnoszących się do otrzymanego pisma.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zgłoszenie emisji gazów i pyłów. Terminy rozpatrywania zgłoszenia w urzędzie.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego właściwy organ ochrony środowiska ma 30 dni na przyjęcie zgłoszenia (lub na przesłanie uwag). W przypadku niewysłania przez urząd do Zgłaszającego uwag w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia w urzędzie uznaje się, iż przyjął on “milcząco” zgłoszenie bez żadnych uwag. Zdarzają się przypadki przesłania przez Urząd pisma potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia (są to przypadki rzadkie, ale występują).

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalno-prawnego, w przypadku kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania nieaktualnego stanu formalno-prawnego!

Zgodnie z prawem, organ ochrony środowiska rozpatrujący wniosek o pozwolenie w sprawie emisji gazów lub pyłów do powietrza może wydać decyzję odmowną. Dzieje się tak wtedy, gdy eksploatacja instalacji powodowałaby znaczne przekroczenie standardów emisyjnych,  wartości dopuszczalnych (odniesienia) lub byłyby nie spełnione pewne warunki nałożone przez prawo.

Zarówno standardy emisyjne jak i wartości odniesienia określane są za pomocą wykonawczych rozporządzeń właściwego ministra, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dokumenty te wskazują przedsiębiorcom, instytucjom i innym podmiotom górne wartości dotyczące substancji, których nie powinno się przekraczać emitując zanieczyszczenia (tj. gazy i pyły) do atmosfery.

Natomiast wydana danemu podmiotowi decyzja administracyjna w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza nakłada konkretne, nierzadko bardziej rygorystyczne, niż podane w rozporządzeniach, wartości graniczne, za których dotrzymanie podmioty mogą zostać w przyszłości rozliczone.

Wartości dopuszczalne emisji opisane w decyzji umożliwiają również określonym organom kontrolę jakości powietrza i ułatwiają sprawowanie ochrony powietrza rozumianej jako dbałość o nie pogarszanie się jego stanu. Organy te mają prawo przeprowadzić pomiary stężeń i ilości emitowanych przez podmioty substancji do atmosfery podczas oficjalnie przeprowadzanych kontroli działania instalacji przedsiębiorcy. Organy te również w ramach kontroli prowadzą pomiary immisji tj. stężenia tych substancji w powietrzu na danym terenie / w danej lokalizacji. Pewną część efektów kontroli immisji widzimy często w informacyjnych programach telewizyjnych skrótowo jako podanie stanu powietrza dla danego miasta.

Spełnienie wartości dopuszczalnych (nieprzekraczanie wartości odniesienia a nierzadko również i standardów emisyjnych) to warunek konieczny, który jest jednym z kryteriów umożliwiających uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie emisji gazów i pyłów do powietrza. Jeśli nie wiesz, czy eksploatowane instalacje spełniają wymagane standardy emisyjne, niezbędną pomoc uzyskasz w Ekomeritum. Dokonamy wszelkich koniecznych pomiarów i obliczeń, przygotujemy dokumentację, a w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości postaramy się doradzić, jakie rozwiązania są możliwe do zastosowania, aby spełnić standardy emisyjne.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego urząd powinien rozpatrzyć wniosek o decyzje (pozwolenie) bez zbędnej zwłoki w przeciągu 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, w przeciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Należy pamiętać, że te terminy nie uwzględniają obiegu pism z wezwaniami o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pisma urzędowe, czasu danego na udzielenie odpowiedzi przez wnioskodawcę, terminów zawieszania postępowania spowodowanych różnymi przyczynami, które są podawane przez Urząd opierając się na furtkach jakie umożliwia im KPA. W obecnej chwili gdy mamy do czynienia z panującą pandemią większość spraw traktowana jest jako skomplikowana. Czas trwania procedury administracyjnej  jest nie do przewidzenia ze względu na pracę zdalną po stronie urzędów, duża liczbę zachorowań oraz osób przebywających na kwarantannie.

Zgłoszenie emisji gazów i pyłów do powietrza – niezbędne wsparcie profesjonalistów

Występowanie ze zgłoszeniem oraz wnioskiem o decyzję (pozwolenie) w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza wiąże się ze żmudną procedurą administracyjną.W Ekomeritum otrzymasz profesjonalne wsparcie na każdym jej etapie. Pomożemy Ci w spełnieniu warunków formalnych wniosku, co nie tylko usprawni postępowanie administracyjne, ale również zwiększy szansę na pozytywne jego rozpatrzenie przez organy ochrony środowiska. Co ważne, w niektórych przypadkach zgłoszenie instalacji może okazać się niewystarczające. Wówczas podmiot ubiegać musi się o pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Ustawodawca określił również instalacje, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Jeśli nie wiesz, do której grupy zakwalifikować eksploatowane instalacje, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości.
kontrola wios

Więcej informacji pod linkami:

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.