Pomiar hałasu - profesjonalne pomiary emisji hałasu - Ekomeritum

POMIARY HAŁASU

Pomiary emisji hałasu są ważne zarówno dla zakładów chcących zminimalizować swoje oddziaływanie na tereny okoliczne, unikając ewentualnych kłopotów ze strony niezadowolonych sąsiadów, jak również dla osób prywatnych chcących w ciszy odpoczywać po pracy. Hałas towarzyszy nam od dawna i stanowi dość często duży problem.

Ekomeritum oferuje pomiary hałasu oraz konsultacje celem znalezienia rozwiązania problemu, w przypadku gdy badania hałasu wskazują na przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu emitowanego do środowiska.

pomiary halasu

Nurtują nas pytania: "Jak unikać hałasu"? "Jak wystrzegać się hałasu"? "Czy pomiary hałasu rozwiążą nasze problemy"? "Jak zaradzić przekroczeniom wartości dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska"?

pomiary halasu

Hałas potrafi być szkodliwy. Mamy za zadanie go wykrywać oraz wskazywać klientowi bezpieczną drogę w kierunku jego zminimalizowania. Oferujemy akredytowane pomiary hałasu emitowanego do środowiska. Pomiary są wykonywane na terenie całego kraju.  Efektem ich wykonania jest przygotowanie i dostarczanie klientowi sprawozdania. 

Hałas ogólnie uznawany jest  za zanieczyszczenie. Emisja hałasu podlega podobnym ograniczeniom, co inne emisje do środowiska. Normy hałasu są dokładnie określone. W celu monitorowania dotrzymywania obowiązujących norm przez podmioty  laboratoria pomiarowe wykonują badania natężenia emitowanego hałasu do środowiska.

Pomiary hałasu zapewniają nie tylko okazję do kontroli emitowanych dźwięków, ale również umożliwiają określenie powodu powstania za dużego ich natężenia. Pozwala to na zredukowanie hałasu do poziomu dopuszczalnego przez obowiązujące prawo, przez co przyczynienie się  do polepszenia  stanu akustycznego środowiska.

Oferujemy usługi analiz i pomiarów hałasu wykonywane przez laboratorium pomiarowe w następującym zakresie:

– pomiary hałasu emitowanego do środowiska,

 • pomiary hałasu przemysłowego,
 • pomiary hałasu od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
 • pomiary poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach,
 • pomiary poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń,

Oferujemy usługi doświadczonych specjalistów w zakresie zagadnień dotyczących emisji hałasu do środowiska. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi działamy sprawnie i jesteśmy konkurencyjni w stosunku do innych. Proponujemy Państwu pomoc w szerokim zakresie.

Badanie hałasu powinno wykonać laboratorium pomiarowe posiadające aktualną akredytację.

Hałas to dźwięk o pewnej częstotliwości, który jest odczuwalny jako zbyt głośny (o nadmiernym natężeniu). Często jest czynnikiem zagrażającym, niechcianym dźwiękiem lub poszumem wywołanym działalnością człowieka, maszyny lub instalacji na otwartym terenie albo w pomieszczeniu.

Hałas emitowany do środowiska pochodzi nie tylko od obiektów przemysłowych, komercyjnych,  lecz również od ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz od hodowli i od obiektów różnego rodzaju infrastruktury.

Możemy wyodrębnić różne typy hałasu ze względu na ich źródło. Istnieją następujące rodzaje hałasu:

– Hałas komunikacyjny (od ruchu drogowego, szynowego, lotniczego i in.).

– Hałas przemysłowy (od urządzeń przemysłowych, instalacji technologicznych, wentylatorów, klimatyzatorów, pojazdów poruszających się na terenie przedsięwzięcia i in.).

– Hałas w budynkach – wewnątrz zabudowań od różnego typu instalacji np. wodnych, kotłowni i wyposażenia technicznego budynków, ciągów komunikacyjnych, centrali wentylacyjnych; dotyczący miejsc publicznych np. hałas w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Do grupy najbardziej przykrych dla człowieka przyczyn hałasu można zakwalifikować komunikację samochodową, komunikację lotniczą,  instalacje przemysłowe oraz inne lokalne źródła powodujące często subiektywnie postrzeganą  dokuczliwość  (np. nagłośnienie lokali, ogródki restauracyjne czy strzelnice).

Zasady dotyczące emisji hałasu są określone w ustawie Prawo ochrony Środowiska. W celu kontrolowania emisji (natężenia) hałasu w środowisku wykonywane są pomiary celem weryfikacji czy przestrzegane są podyktowane prawem normy hałasu.

Pomiary umożliwiają rozpoznanie źródła powodującego nadmierny hałas. Dzięki nim mamy możliwość zapobiegania podobnym, przyszłym przekroczeniom przez wdrożenie konkretnych czynności, które doprowadzą do ograniczenia hałasu poniżej progów uznawanych jako dopuszczalne, co w efekcie powinno zapewnić akceptowalny poziom emisji akustycznej.

Pomiary hałasu emitowanego do środowiska wykonuje się w porze dnia i w porze nocy posługując się profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi.

Przeważnie wyniki pomiarów wykonane są w odniesieniu do istniejącego tła akustycznego (czyli dźwięków emitowanych w danym środowisku jednak nie pochodzących od mierzonego źródła) i obrazują skąd pochodzi hałas (z którego źródła).

Otrzymane na podstawie dokonanego pomiaru wyniki umieszcza się w sprawozdaniu i  zestawia z obowiązującymi wymogami prawa. W sytuacji odkrycia przekroczeń wartości dopuszczalnych dla określonego rodzaju terenu,  podmiot emitujący hałas ma obowiązek doprowadzenia do zmniejszenia emitowanego hałasu poniżej progów dopuszczalnych, a jeżeli jest to nie możliwe to ograniczenia lub zaprzestania działalności.

Okresowe pomiary hałasu na terenie działalności gospodarczej wykonuje się gdy:

– wydano decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu

lub

– wydano pozwolenie zintegrowane, w którym wskazano częstotliwość dokonywania pomiarów.

Okresowe pomiary hałasu wykonuje się zazwyczaj z częstotliwością raz na dwa lata.

Podczas wykonywania pomiarów hałasu muszą panować odpowiednie warunki atmosferyczne.

Pomiary hałasu prowadzi się w warunkach meteorologicznych określonych na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m nad poziomem terenu, nieprzekraczających:

1) warunków określonych przez producenta w instrukcji obsługi przyrządu;

oraz

2) poniższych warunków granicznych, o ile są one ostrzejsze niż dopuszczane przez producenta:

 1. temperatura w powietrzu od -10°C do 50°C,
 2. wilgotność w powietrzu od 25% do 90%,
 3. średnia prędkość wiatru do 5 m/s,
 4. ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa.

W przypadku konieczności wykonania pomiarów w warunkach różniących się od wyżej określonych wartości temperatury lub wilgotności, niezbędne jest uzasadnienie tego odstępstwa w sprawozdaniu z pomiarów oraz dodatkowa analiza jego wpływu na wiarygodność pomiaru i na niepewność wyniku.

Wskaźniki hałasu to parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB).

Wyróżniamy:

 • wskaźniki stosowane głównie do sporządzania map akustycznychprogramów ochrony środowiska przed hałasem przez instytucje państwowe i samorządowe – LDWN oraz LN.

oraz wskaźniki bardziej interesujące przedsiębiorstwa i instytucje emitujące hałas.

 • Wskaźniki w celu kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:
 • LAeqD- równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia   od godz. 6.00 do godz. 22.00,
 • LAeqN- równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy  od godz. 22.00 do godz. 6.00.

W aktach prawnych zostały ustalone dopuszczalne poziomy hałasu jako wskaźniki LDWN, LN, LAeqD i LAeqN dla rodzajów terenów zróżnicowanych ze względu na rodzaj zagospodarowania:

 • zabudowę mieszkaniową,
 • szpitale i domy pomocy społecznej,
 • budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 • tereny uzdrowiskowe,
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • zabudowę mieszkaniowo-usługową;

Innym rodzajem pomiarów są pomiary hałasu na stanowisku pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy – jest to jedno z kluczowych obowiązków pracodawcy.

Należy dopilnować, aby stanowisko pracy było prawidłowo oświetlone oraz pracownik  zachowywał prawidłową pozycję podczas wykonywania  pracy. Ważne są przede wszystkim warunki akustyczne – na stanowisku pracy nie powinny być przekraczane normy hałasu. W przypadku, gdy występuje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, należy zapewnić pracownikowi odpowiednie wyposażenie zabezpieczające.  

W niesprzyjających warunkach może dojść do nieodwracalnego urazu, który może doprowadzić do uszkodzenia słuchu pracownika, ale również pogorszenia jego samopoczucia.

Narażenie pracownika przez dłuższy czas na hałas o dużym natężeniu jest szkodliwe. Może  wpłynąć na spadek wydajności oraz motywacji pracownika,

Pracodawca powinien zlecić pomiar hałasu na stanowisku pracy do 30 dni od rozpoczęcia działalności.

W przypadku zmiany urządzenia, warunków technicznych lub technologicznych, wpływających na zmiany warunków wykonywania pracy, należy wykonać ponownie pomiary hałasu na stanowisku pracy.

Powtórzenie pomiarów konieczne jest rownież po roku, gdy na stanowiskach pracy zarejestrowano hałas powyżej 0,5 NDN. Powtórzenie pomiarów konieczne jest po dwóch latach gdy na stanowiskach pracy zarejestrowano hałas na poziomie od 0,2 do 0,5 NDN.

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.