Modelowanie i symulacje emisji gazów i pyłów do powietrza - Ekomeritum

MODELOWANIE - EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Symulacja emitowanych zanieczyszczeń

Symulacja w naszej firmie przeprowadzana jest na pakiecie Operat-FB. Stanowi ją przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania się emitowanych przez zakład zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym pochodzących ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych.

symulacja emisji gazow do powietrza

Symulacja poprzedzona jest wykonaniem przez specjalistów analizy danych wejściowych poprzez:

emisja gazow do powietrza
Obliczenia w pakiecie Operat FB przeprowadzane są zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia. Pakiet Operat-FB posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96.

Wizualizacja

Wizualizacja wyników polega na przedstawieniu wyników obliczeń w formie tabelarycznej oraz graficznej.

Opracowanie w formie opisowej

Opracowanie polega na opisaniu w przygotowywanej przez specjalistę dokumentacji:

  • działalności zakładu,
  • procesów powodujących emisje gazów i pyłów do powietrza,
  • zamieszczeniu w treści dokumentacji lub jako załączników do niej tabel i rysunków graficznych,
  • dokonaniu analizy wyników oraz stworzeniu wniosków na podstawie otrzymanych wyników symulacji w porównaniu z odpowiednimi wartościami z rozporządzeń.


Do opracowania dołącza się niezbędne dokumenty w formie załączników.


Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.