Inwentaryzacja przyrodnicza - inwentaryzacja dendrologiczna, drzew i krzewów

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Inwentaryzacja zieleni

Istnieją różne typy inwentaryzacji przyrodniczej. Najczęściej wykonywanymi są inwentaryzacje flory i fauny oraz inwentaryzacje drzew i krzewów. Oba rodzaje stanowią załączniki do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Stanowią swego rodzaju inwentaryzację zieleni znajdującej się na terenie działki inwestycyjnej jeszcze przed przeprowadzaniem przedsięwzięcia. Dają pogląd i sposobność dokonania analizy organowi wydającemu decyzję czy dana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko.

inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja zieleni. Inwentaryzacja dendrologiczna. Inwentaryzacja drzew i krzewów.

Inwentaryzacja dendrologiczna. - Kiedy przygotowuje się inwentaryzację drzew i krzewów?

inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja drzew i krzewów, tzw. “Inwentaryzacja zieleni” zazwyczaj przygotowywana jest do wniosku o wycinkę drzew lub przesadzenia drzew i krzewów przed wykonaniem inwestycji. Powodem najczęściej jest kolizja istniejącej zieleni z planowanymi zabudowaniami. Wykonuje się ją w okresie gdy powstaje projekt zagospodarowania terenu inwestycji przygotowywany przez architektów. W tym też czasie przygotowywana jest zazwyczaj dokumentacja do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile dana inwestycja podlega obowiązkowi jej posiadania przez Inwestora.
Inwentaryzacja drzew i krzewów może okazać się niezbędna na etapie wydawania decyzji środowiskowej, jeżeli będziemy zmieniać lokalizację zieleni na działce lub chcemy się pozbyć pewnych roślin, a wymaga to ich przesadzenia lub dokonania nasadzeń zastępczych. W tym celu wykonuje się projekt nasadzeń.

Inwentaryzacja dendrologiczna. - W jakim celu wykonuje się inwentaryzację drzew i krzewów?

Inwentaryzacja zieleni, inaczej inwentaryzacja dendrologiczna wykonywana jest, aby sprecyzować ilość oraz rodzaj drzew lub krzewów, wskazać ich rozmieszczenie na terenie inwestycyjnym i określić parametry dendrometryczne, tzn. zasięg korony, wysokość, obwód pnia, powierzchnię zajmowaną przez krzew, a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego inwentaryzowanych roślin.

Inwentaryzacja dendrologiczna. - Z jakich części składa się sprawozdanie z inwentaryzacji drzew i krzewów?

Wyniki prac terenowych ewidencjonuje się w formie opisowej, tabelarycznej oraz graficznej. Sprawozdanie również składa się z części opisowej, części tabelarycznej i uzupełnia je część graficzna.

  • określenie powierzchni zajmowanej przez krzewy,
  • określenie obwodu pni, wysokości oraz zasięgu koron drzew,
  • określenie nazwy – zazwyczaj podanie nazwy rodzajowej i gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim oraz łacińskim,
  • podanie zastanego stanu sanitarnego drzew i krzewów,
  • zgłoszenie uwag oraz zaleceń dotyczących pielęgnacji, przesadzenia lub wycinki,
  • podanie wytycznych odnośnie zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy.
  • wraz z oznaczeniem numerycznym, tożsamym z zestawieniem tabelarycznym.
inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna. Do uzyskania jakich kolejnych decyzji niezbędna jest inwentaryzacja drzew i krzewów? Dokumentacja inwentaryzacyjna potrzebna jest do uzyskania następujących decyzji oraz innych czynności takich jak:

Inwentaryzacja dendrologiczna. Od czego zależy czas wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów?
Czas wykonania usługi zwanej inwentaryzacją zieleni waha się od kilku do kilkudziesięciu dni, w zależności od zakresu ilościowego ewidencjonowanych krzewów i drzew na danym terenie oraz rozległości (wielkości) terenu podlegającego inwentaryzacji.

Inwentaryzacja przyrodnicza. Inwentaryzacja flory i fauny

inwentaryzacja flory i fauny

Inwentaryzacja przyrodnicza. Z czego wynika potrzeba wykonania inwentaryzacji flory i fauny?
Inwentaryzacja flory i fauny wykonywana jest przeważnie według konkretnie sprecyzowanych wymagań Organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowanych. Ta dokumentacja powstaje jako efekt otrzymania postanowienia o konieczności wykonania Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla Inwestycji, dla której wcześniej wykonywał Inwestor Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. W postanowieniu Organ precyzuje, które aspekty inwentaryzacji należy opisać bardziej szczegółowo. Będą one stanowiły główną część inwentaryzacji. Konkretne wymagania organu wynikają zazwyczaj z wiedzy posiadanej przez niego odnośnie dużego prawdopodobieństwa występowania konkretnych gatunków lub rodzajów flory i fauny w rejonie, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki inwestycyjne. Przez działki inwestycyjne mogą również przechodzić trasy migracji, gniazdowania/rozrodu zwierząt zamieszkujących okoliczne obszary wartościowe przyrodniczo takie jak: rezerwaty, parki krajobrazowe lub narodowe. Inwentaryzacja przyrodnicza flory i fauny, jeżeli wymaga jej organ, stanowi załącznik do Raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Inwentaryzacja przyrodnicza. Inwentaryzacja flory i fauny. - Co to jest?

Przez inwentaryzację przyrodniczą rozumie się spektrum badań terenowych zrealizowanych w celu opisania elementów środowiska przyrodniczego. Raport powinien jednocześnie zawierać informacje o zastosowanej metodyce.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Inwentaryzacja przyrodnicza. - Kto może wykonać Inwentaryzację flory i fauny?

Nie istnieją przepisy wskazujące, kto może wykonywać tego typu usługi. Wykonanie usługi „inwentaryzacja przyrodnicza” z uwagi na złożoność zakresu zagadnienia wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego powinno się je zlecać specjaliście. Przeznaczenie odpowiednich środków przez Inwestora na przygotowanie opracowania przez specjalistów może zmniejszyć ilościowo potrzebę wyjaśnień czy prac uzupełniających (które mogą zostać nałożone przez RDOŚ), a w efekcie zapobiec wydłużeniu czasu procedury rozpatrywania wniosku przez urząd. Dla Inwestora przecież najważniejszy jest termin uzyskania decyzji środowiskowej oraz szybkość realizacji przedsięwzięcia.

Inwentaryzacja przyrodnicza. - Przez jaki okres czasu prowadzi się obserwacje flory i fauny?

Inwentaryzacje przyrodnicze powinny być prowadzone przez okres obejmujący wszystkie cykle życiowe badanych grup zwierząt i roślin, m.in. migracje, rozród i inne.

Przyjmuje się, że okres prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczych powinien obejmować okres od końca marca do sierpnia.
Inwentaryzacje najczęściej obejmują różne grupy systematyczne organizmów. Częścią takich badań jest inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych.

Zbieranie danych podczas inwentaryzacji przyrodniczej podzielone jest najczęściej na kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z terenem badań tj. miejscem pod inwestycję, czyli wizyta w terenie. Pomocne podczas prac inwentaryzacyjnych są dane literaturowe, lecz nie powinny być uwzględniane jako jedyne, ponieważ najczęściej są nieaktualne oraz nie pokrywają się z obszarem inwestycji.

Przeprowadzenie obserwacji w terenie pod potrzeby inwentaryzacji zazwyczaj wymaga kilku wizyt specjalisty lub grupy specjalistów na obszarze przeznaczonym pod planowaną inwestycję. Badaniom podlega nie tylko teren, który ulegnie bezpośredniemu zagospodarowaniu przez inwestycję, ale również przyległy obszar, na który oddziałuje inwestycja. Obszar (inaczej strefa) oddziaływania zależy w dużej mierze od rodzaju inwestycji i może wynosić zarówno kilkaset metrów, a w innych przypadkach do kilku kilometrów.

Inwentaryzacja przyrodnicza. - Od czego zależy koszt wykonania usługi?

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju inwestycji i jej rozległości. Badania obejmują obszar przewidziany pod inwestycję wraz ze strefą jej oddziaływania. Pozyskanie danych do inwentaryzacji wiąże się z fizyczną obecnością specjalistów na terenie przeznaczonym pod inwestycję, a czasem też w obszarze jej oddziaływania. Dlatego koszty rosną wraz ze wzrostem obszaru przeznaczonego dla planowanej inwestycji.

koszt inwentaryzacji przyrodniczej

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.