Przeglądy techniczne instalacji - Ekomeritum

PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI

Czy zdajesz sobie sprawę z faktu, iż użytkując urządzenie przeznaczone w celu ochrony środowiska, masz obowiązek wykonywania cyklicznych kontroli w celu sprawdzenia jego stanu? To z obowiązującego prawa wynika obowiązek wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego  urządzeń wodno-kanalizacyjnych, urządzeń redukujących emisję gazów i pyłów do powietrza. Takie wymagania nakłada ustawa Prawo Budowlane.

Wykonywanie z odpowiednią częstotliwością przeglądów okresowych urządzeń i instalacji umożliwia zachowanie ich dobrej sprawności. Dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń (również tych chroniących środowisko) zmniejsza ryzyko awarii, co ma również wpływ na zmniejszenie ryzyka wydostania się nadmiernej ilości substancji lub zmiany parametrów emisji mogących w sposób negatywny wpłynąć na środowisko.

Prawo budowlane nakłada dużo szerszy zakres obowiązków na przedsiębiorstwa, instytucje oraz czasami nawet na osoby fizyczne. 

W zakresie serwisu i utrzymania urządzeń oferujemy usługę przeglądów eksploatacyjnych oraz budowlanych

Jaki jest cel przeglądów okresowych?

Użytkowników instalacji i urządzeń obowiązuje dbanie o ich dobry stan techniczny. W tym celu niezbędne jest dokonywanie okresowych ocen ich funkcjonowania. Celem okresowych przeglądów technicznych jest prewencja – zapobieganie ewentualnym awariom oraz chęć zapewnienia ciągłości funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń.

Jak często należy wykonywać przeglądy okresowe oraz kto odpowiedzialny jest za dopilnowanie przeprowadzenia przeglądów okresowych?

przeglady okresowe

Urządzenia i budowle podlegają kontrolom okresowym. Obowiązek ten dotyczy przeprowadzania powtarzanych z różną częstotliwością, lecz najczęściej 1 raz w roku, przeglądów technicznych budynków, budowli oraz urządzeń i spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu.  Również Najemca, nawet gdy tylko w ograniczony sposób jest odpowiedzialny za wynajmowany budynek, może otrzymać mandat w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas przeprowadzanej kontroli. W przypadku gdyby zaistniał wypadek lub inny incydent, który spowoduje odpowiedzialność ubezpieczyciela, zarządca obiektu lub właściciel mogą spotkać się z zakwestionowaniem wypłaty odszkodowania.

Dlatego tak ważne jest, aby dbać o stan infrastruktury zlecając przeprowadzenie okresowych przeglądów.

Prócz kontroli okresowych również należy zadbać o dokumentację, której jedną z najważniejszych części stanowi Książka Obiektu Budowlanego. Jest ona obowiązkowa i należy dokonywać w niej chronologicznych wpisów,  rejestrując wszystkie okresowe kontrole obiektu oraz dodatkowo pewne dokumenty, które powstają na bieżąco podczas jego użytkowania.

W jakim zakresie przeglądy okresowe dotyczą urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska?

Coroczny przegląd dotyczy m. in. instalacji służących ochronie środowiska. Ten obowiązek również wynika z zapisów Prawa Budowlanego. 

Przepisy ustawy Prawo Budowlane nie precyzują,  co powinno się rozumieć pod  słowami „instalacja” i „urządzenie służące ochronie środowiska”. Na podstawie istniejących przepisów można wywnioskować, iż są to instalacje i urządzenia przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu (innych urządzeń/instalacji/budynków) na środowisko i zdrowie ludzkie w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do ziemi lub do wód, emisji hałasu oraz pól elektromagnetycznych do środowiska.

Do urządzeń służących ochronie środowiska można zaliczyć:

Przegląd kontrolny powinien być przeprowadzany przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia. Ważne jest również, aby osoba wykonująca je miała odpowiednie przeszkolenie oraz doświadczenie.

Kto ma prawo skontrolować wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń i instalacji? – Kogo interesują przeglądy okresowe urządzeń i instalacji?

Istnieje kilka instytucji i podmiotów mogących sprawdzać czy kontrole zostały wykonane, czy były wykonywane z obowiązującą częstotliwością i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Możemy do nich zaliczyć:

przeglady okresowe urzadzen

Jak często należy wykonywać przeglądy okresowe?

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych podczas ich użytkowania.

Właściciel lub zarządca ma obowiązek podczas użytkowania obiektów budowlanych poddawać je kontroli:

okresowej, minimum 1 raz w roku, w zakresie sprawdzenia stanu technicznego:
a) elementów budowli, budynków, instalacji wystawianych na negatywne wpływy warunków atmosferycznych i niszczący wpływ czynników występujących w trakcie korzystania z obiektu
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
c) instalacji/systemów gazowych oraz przewodów emitujących dymy, spaliny i przewodów wentylacyjnych;

okresowej wyżej wymienionych obiektów minimum 2 razy w roku (w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada) jeżeli mają one następujące parametry:
a) budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2
b) innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2;

okresowej, minimum 1 raz na 5 lat, w zakresie sprawdzenia stanu technicznego oraz zdatności do użytkowania obiektu budowlanego:
a) jego estetyki i otoczenia
b) badania instalacji elektrycznej, piorunochronnej, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów.

Podczas przeprowadzanej  kontroli (przeglądu okresowego) należy zweryfikować czy zostały wykonane zalecenia poprzedniej kontroli (przeglądu okresowego).

Większość przeglądów okresowych powinny wykonywać osoby legitymujące się posiadaniem uprawnień budowlanych w stosownej specjalności.

[Art. 62. u PB]

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Jaka jest częstotliwość wykonywania przeglądów eksploatacyjnych w przypadku urządzeń oczyszczających?

  1. Spełnianie warunków (opisanych przez § 21 ust. 1), ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, minimum 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Używanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z otrzymaną instrukcją obsługi i serwisowania urządzeń oczyszczających. Wszystkie czynności wykonywane na jej podstawie powinny zostać odnotowane w zeszycie eksploatacji urządzenia. 
  2. Realizację wymaganych warunków, (opisanych przez § 21 ust. 1), w stosunku do wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s jest oceniana:

                 –  na podstawie przeglądów

                 –  na podstawie badań wykonanych w czasie trwania opadu, minimum 2 razy w roku, na wiosnę i na jesieni.

Próbkę do badań stanowi  próbka uzyskana poprzez zmieszanie 3 próbek pobranych w minimum 30 minutowych odstępach czasu.

[§23. Rozp. MŚ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego] 

Jakie warunki należy wypełnić podczas wprowadzania ścieków do wód oraz do ziemi?

 

  1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
  • terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha

           => w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 

  • obiektów magazynowania i dystrybucji paliw,

           => w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, 

           lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha 

      mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

           –  100 mg/l zawiesin ogólnych 

            oraz 

            –  15 mg/l węglowodorów ropopochodnych


     Jeżeli zawierają wyższe zawartości wyżej wymienionych substancji lub zawiesin muszą zostać podczyszczone 

                                                                                            przykładowo przy pomocy 


                                                                                                       SEPARATORA.  1. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania

     (…)

      [§ 21. Rozp. MŚ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji        

      szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego]     

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.