Analizy ryzyka ujęcia wody - dokumentacja - Ekomeritum

ANALIZA RYZYKA UJĘCIA

Analiza ryzyka ujęcia a strefa ochronna ujęcia! Zastanawiasz się czy jest Ci potrzebna dokumentacja analizy ryzyka ujęcia wody? Nie wiesz, który organ zatwierdza dokumentację ani jakie załączniki będą potrzebne do dołączenia do wniosku? Zaufaj specjalistom Ekomeritum – porozmawiamy, wyjaśnimy zagadnienie, a Ty podejmiesz decyzję co dalej!
analiza ryzyka ujecie wod podziemnych

Jaki jest cel analizy ryzyka dla ujęć wód?

Celem jest wskazanie potencjalnych zagrożeń mogących niekorzystnie wpłynąć na ujmowane wody, m.in. spowodować ich zanieczyszczenie. Ponadto celem  analizy ryzyka ujęcia jest określenie aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego w obrębie strefy dopływu wód do ujęcia.

Co to jest analiza ryzyka ujęcia?

Analiza ryzyka umożliwia określenie strefy ochronnej ujęcia. Strefa ochronna ujęcia powinna obejmować teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia [Art. 133 ust. 3 u PW].Analiza ryzyka obejmuje głównie ocenę zagrożeń zdrowotnych czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody.

Kto zobowiązany jest do dokonania analizy ryzyka ujęcia?

Do dokonania analizy ryzyka ujęcia zobligowany jest właściciel ujęcia, który wykonuje zadania w zakresie tzw. „zbiorowego zaopatrzenia w wodę”. Ma on obowiązek  przeprowadzenia analizy ryzyka i przedłożenia jej wojewodzie.

Według zapisów ustawy Prawo Wodne

strefę ochronną ujęcia wody w zakresie:

tylko terenu ochrony bezpośredniej określa organ Wód Polskich w formie wydania decyzji;

  • strefę ochronną ujęcia wody obejmującą:

tylko terenu ochrony bezpośredniej

ð  określa organ Wód Polskich w formie wydania decyzji;

  • strefę ochronną ujęcia wody obejmującą:

zarówno teren ochrony bezpośredniej           

jak i teren ochrony pośredniej

ð  ustanawia Wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Wyjątek nie podlegający pod obowiązek wyznaczenia terenu ochrony bezpośredniej stanowią  ujęcia wody służące do zwykłego korzystania z wód [Art. 121 u PW]  – służące zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego  poprzez pobór wód podziemnych lub powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3/d [Art. 33 u PW];

Każdy organ samorządowy w Polsce lub zakład komunalny, który wykonuje działalność z zakresu usług wodno–kanalizacyjnych powinien dokonać analizy ryzyka dla wszystkich użytkowanych ujęć wody.

Ponadto ustawa precyzuje wskazania, według których inne podmioty niż wyżej wymienione podlegają obowiązkowi przedłożenia analizy ryzyka ujęcia.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Co podlega pod obowiązek przedłożenia analizy ryzyka ujęcia?

Analizę ryzyka przygotowuje się dla:

analiza ryzyka ujecia

Do kiedy należy wykonać analizę ryzyka?

WAŻNE!!! – Zgodnie z ustawą z 14.05 2020 r. „o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych – w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa „SARS-CoV-2” poprzez Art. 32. Zostały wprowadzone niżej wymienione zmiany.

Art. 551 ust. 2 ustawy Prawo Wodne otrzymał w 2020  r. nowe brzmienie:

„2. Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 573, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3, i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.”;

Co dzieje się, gdy właściciel ujęcia wody nie dopełni obowiązku?

W przypadku nieprzedłożenia analizy ryzyka, wojewoda ma prawo wezwać właściciela ujęcia do przedłożenia niniejszej analizy ryzyka w terminie do 30 dni od doręczenia wezwania.

W przypadku, gdy po przeanalizowaniu przekazanej analizy ryzyka ujęcia wody istnieje zasadność ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, wojewoda ma obowiązek wezwać właściciela ujęcia do przedłożenia dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej do 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Jaki jest termin ważności analizy ryzyka?

Analiza ryzyka powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a dla ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody/rok nie rzadziej niż co 20 lat.

Kto jest kompetentny, aby wykonać analizę ryzyka? Komu powinno się powierzyć przeprowadzenie analizy ryzyka?

Wykonanie dokumentacji w zakresie analizy ryzyka powinno się powierzyć doświadczonemu specjaliście, najlepiej posiadającemu referencje w zakresie opracowań związanych z gospodarką wodną.

opracowania gospodarka wodna

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.