FAQ - Ekomeritum

FAQ

Użytkowanie samej w sobie wentylacji mechanicznej nie wymaga pozwolenia. Pozwolenia wymaga emisja gazwów i pyłów odprowadzanych do powietrza przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej o ile te procesy / instalacje podlegają pod to pozwolenie. Jeżeli macie Państwo wątpliwość czy wasza emisja wymaga pozwolenia chętnie pomożemy – proszę śmiało kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 605 390 203
dokument potwierdzający mozliwość zgodnego z prawem wytwarzania konkretnych typów odpadów przez własciciela, którego decyzja dotyczy pod warunkiem, iż dopełnia wszystkich nałożonych na niego obowiazków opisanych w tym dokumencie.
Wniosek o zgłoszenie instalacji lub wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza składa się głównie do Starostwa lub Urzędu Miasta, w zależności od położenia Zakładu. W przypadku isntalacji występujących na terenech zamkniętych powyższe wnioski składa się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
koszt operatu wodnoprawnego to kilka tysięcy złotych za przygotowanie dokumentacji. Dodatkowo należy liczyć się z kosztem pozyskania map, wypisów z ewidencji gruntów oraz MPZP a także opłat urzędowych związanych z wydaniem decyzji – rozpatrzeniem wniosoku o pozwolenie wodnoprawne przez Urząd.

Art. 478 Prawa Wodnego – podlega karze grzywny.

Zgodnie z Prawem Wodnym staw jest urządzeniem wodnym, dlatego na jego budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Kopanie stawu do powierzchni 1000 m3 i głębokości 3 m od naturalnej nawierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego inwestor jest właścicielem polega jedynie zgłoszeniu wodnoprawnemu.
Regionalne zarządy Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
Oczko wodne, które jest odizolowane od środowiska, w myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod., nie jest urządzeniem wodnym, gdyż nie kształtuje ono zasobów wodnych, ani nie służy do korzystania z tych zasobów. Powyższe oznacza, że pozwolenie wodnoprawne na wykonanie takiego oczka wodnego nie jest wymagane. Wymaga natomiast uzyskania pozwolenia na budowę jeżeli przekracza 50 m2
Odpady komunalne to odpady, które wytwarzane są w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub dziełałności gospodarczej – są do odpady wytwarzane w domu lub firmie np. opakowania po mleku, resztki jedzenia, olej wykorzystany do smażenia, niepotrzebne ubrania, baterie, zużyte urządzenia domowe i in.
Zgodnie z ustawą odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu odpadów i oznaczone (*). Potocznie odpady niebezpieczne można zdefiniować jako odpady, które w przypadku przedostania się ich do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia.
Olej samochodowy, płyny hamulcowe, opakowania zanieczyszczone np. farbą, olejem, odpady zawierające w składzie metale ciężkie i kawy np. baterie i akumulatory, środki do konserwacji, odpady medyczne np. igły, waciki
Jak sama nazwa wskazuje są to odpady wytwarzane w związku z działalnością gospodarczą, ale niebędące odpadami komunalnymi.
Odpady wytwarzane w związku z prowadzenie procesów budowlanych, rozbiórkowych, remontowych, odpady z przemysłu hutniczego, produkcji szkła, metalu, odpady ze szpitali i przychodni, odpady z oczyszczalni ścieków, odpady z przetwórstwa spożywczego.
Oznacza to iż, są to odpady które powstają w wyniku pracy urządzenia lub/i zespołu urządzeń lub/i funkcjonowania budowli nie będącej budynkiem np. lotnisko.
w ustawie Prawo Wodne zawarte sa uregulowania dotyczące przypadków w których podejmowane działanie ./ uzytkowane urządzenia wodnego podlega pod pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne. Aby ubiegać się o uregulowanie formalno-prawne swojej działalności w tym zakresie należy wystąpić do własciwego terytorialnie organu z wnioskiem o pozolenie lub o przyjęcie zgłoszenia.
wniosek wraz z załaczonym operatem wodnoprawnym składa się do Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.
Ustawa o odpadach oraz ustawa POŚ wskazuje, iż warunki gospodarowania odpadami przez podmioty nakreslają zezwolenie na zbieranie / przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Zezwolenie na zbieranie dot. sytuacji, kiedy przedsiębiorca chce zbierać na działce X odpady przez siebie niewytworzone np. skup złomu, a na przetwarzanie dot. sytuacji, w której przedsiębiorca będzie przetwarzał odpady przez siebie niewytworzone np. w biogazowni przetwarza się odpady spożywcze, w hucie przetapia się odpady metalowe. Pozwolenie na wytwarzanie dot. przedsiębiorcy, który posiada instalację z której pochodzą odpady powstające w wyniku procesów w niej zachodzących np. produkcyjnych/naprawczych/remontowych wytwarzana odpady.
Zgodnie z art. 394 poz 1, pkt 9 Prawa wodnego, wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego inwestor jest właścicielem, wymaga jedynie dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Jeżeli powierzchnia stawu miałaby być większa niż 1000 m2, jego głębokość miałaby być większa niż 3 m, albo miałby być napełniany w inny sposób niż wodami opadowymi, roztopowymi, lub wodami gruntowymi (np. ze studni lub rzeki), wówczas na jego wybudowanie trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawnego.
to decyzja admnistracyjna wyznaczająca normy jakości powietrza których powinno dotrzymać przedsiębiorstwo (np. w zakresie standardów emisyjnych czy wartości dopuszczalnych – odniesienia) Decyzję wydaje urząd po rozpatrzeniu wnisoku wraz z załaczoną do niego dokumentacją. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego urząd powinien rozpatrzyć wniosek o decyzje (pozwolenie) bez zbędnej zwłoki w przeciągu 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, w przeciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

“Jest to decyzja określająca ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji, warunki ich magazynowania oaz postępowania z nimi.”
Jest to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych, np. pozwolenia wymaga pobór wód powierzchniowychi podziemnych, wprowadzanie ściekówdo wód i ziemi.
Rodzajów korzystania ze srodowiska które predystynują do posiadania pozwolenia wodnoprawnego opisane są w ustawie Prawo Wodne. Istnieje rozgraniczenie – pewne rodzaje korzystania ze środowiska wymagają pozwolenia wodnoprawnego, inne zgłoszenia a pozostałe nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego.
Regionalne zarządy Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
“W trakcie procedury wydawania pozwolenia moga wystąpić pytania po stronie urzędu do dokumentacji. Formą dopowiedzi urzędowi jest przygotowanie pisemnych wyjaśnień odnoszących się do otrzymanego pisma. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego urząd powinien rozpatrzyć wniosek o pozwolenie bez zbędnej zwłoki w przeciągu 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, w przeciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Należy pamiętać, że te terminy nie uwzględniają obiegu pism Urząd – Petent, czasu na udzielenie odpowiedzi, terminów zawieszania postępowania przez Urząd. W obecnej chwili gdy mamy do czynienia z panującą pandemią większość spraw traktowana jest jako skomplikowana. Czas trwania procedury administracyjnej jest nie do przewidzenia.”
Marszałek Województwa
Pyły występują w wielu procesach: m.in. spalanie, wytwórnia betonu, szlifowanie, spawanie, cięcie. W większości procesów pył ogółem rozdziela się na pył PM10 i pył PM2,5. Dodatkwoo pyły w zależności od specyfikacji procesu mogą zawierać pochodne innych substancji.
Instalacje energetyczne służące głównie do ogrzewania pomieszczeń; instalacje inne niż energetyczne (technologiczne) służące do wytwarzania ciepła niezbędnego w funkcjonowaniu jakiegoś procesu (np. podgrzewanie wody i kruszyw w betoniarni)
Graniczne wielkości emisji ustalane na podstawie rozporzędzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalcji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
Mały zbiornik szczelny – zabezpieczony w taki sposób aby wody nie dostawały sie do gruntu pod oraz obok zbiornika nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego.
Art. 476 Prawa wodnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art.34 Prawa Wdonego – Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód
W zakresie ustawy o odpadach nie ma pojęcia utylizacja odpadów tylko unieszkodliwianie odpadów. Unieszkodliwianie jest procesem, w którym odpady poddawaniesą procesom przekształcania biologicznego, fizycznego bądź chemicznego w celu doprowadzenia tych odpadów do stanu nie stwarzającego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.
Zwykłe korzystanie z wód obejmuję wprowadzanie ścieków do wód w ilości nieprzekraczającej łacznie 5 m3 na dobę. Za usługę wodną, czyli wprowadzanie ścieków do wód uiszcza się opłatę, która żależna jest od rodzaju substancji zawartych w ściekach oraz ich ilość i rodzaj ścieków.
Art. 389 Prawa Wodnego okresla, że pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na długotrwałe obniżenie poziomu wody podziemnej
Wytwarzanie odpadów jest to ich “produkcja” ale nie produkcja celowa tylko skutek prowadzenia jakiejś działalności.
“Nie istnieje decyzja zezwalającą na wytwarzanie odpadów tylko pozwalająca na ich wytwarzanie. Jest to decyzja określająca ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji, warunki ich magazynowania oaz postępowania z nimi.”
Zgłoszenie wodnoprawne to dokument wskazany w ustawie Prawo wodne. Przyjęcie bez uwag w/w dokumentu przez urząd umożliwia korzystanie ze srodowiska bez pozwolenia wodnoprawnego. Ma na celu poinformowanie organów administracji publicznej o planowanych działaniach związanych z korzystaniem ze srodowiska. Zgłoszenie wodnoprawwe dotyczy pewnej kategorii prac, robót , urządzeń mających wpływ na środowiska, ale mniejszy niż w przypadku korzystania ze środowiska podlegającego pod konieczność posiadania pozwolenia wodnoprawnego.