Decyzja środowiskowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Decyzja środowiskowa

Planujesz realizację przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, i potrzebna Ci decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? Nie zdawaj się na przypadek! W EkoMeritum opracujemy dla Ciebie niezbędną dokumentację, dzięki czemu Twój wniosek będzie spełniał wszystkie wymogi formalno-prawne. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (nazywana również decyzją środowiskową) często wymagana jest jako niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. W celu jej uzyskania składa się do Organu dokładny opis inwestycji, aby umożliwił ocenę jej wpływu na różne aspekty środowiska.

Brak wymaganych dokumentów lub ich niekompletność może opóźnić cały proces inwestycyjny, a niekiedy skutkować odrzuceniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli od razu zdasz się na pomoc naszych ekspertów, zyskasz gwarancję wszczęcia postępowania przez Organ i unikniesz niepotrzebnych nerwów. Oto co możemy dla Ciebie zrobić.

decyzja srodowiskowa

Ekomeritum oferuje przygotowanie dokumentacji Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz Raportów oceny oddziaływania na środowisko jako opracowań będących załącznikami do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nasi specjaliści wspomogą Państwa  posiadaną wiedzą i doświadczeniem, aby dokumenty nie zawierały braków formalnych i merytorycznych. Dzięki temu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebiegnie bez zbędnej zwłoki.

Zależy Ci na tym, aby dokumentacja dołączona do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej była kompletna i prawidłowo wypełniona? A może zastanawiasz się, czy w ogóle potrzebujesz ubiegać się o nią. Zadzwoń do nas lub napisz. Odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości co do realizacji inwestycji pod kątem ochrony środowiska.

I. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.– Co to jest za typ decyzji?

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest to decyzja administracyjna wydawana na wniosek złożony przez osobę fizyczną, firmę lub instytucję.

Jest decyzją poprzedzającą wydanie innych decyzji – początkiem procesu inwestycyjnego. Ma istotne znaczenie m.in. w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, komunikacyjnych i innych, gdyż bez zgody nie można rozpocząć budowy.

W ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach urząd przeprowadza analizę, w wyniku której podejmuje decyzję, czy przedsięwzięcie zanadto nie wpłynie na środowisko, wywołując w środowisku niekorzystne skutki. Celem tego procesu jest wyeliminowanie pewnych inwestycji, zapobiegając niekorzystnemu przekształceniu warunków na danym terenie oraz dając informację Inwestorowi o konieczności znalezienia innej lokalizacji lub zaniechania inwestycji, gdyby mogła być w innych warunkach nierentowna.

Dzięki naszym staraniom wiele procedur administracyjnych ostatecznie kończy się sukcesem Inwestora, który otrzymuje POZYTYWNĄ DECYZJĘ – dokument zatytułowany: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.

II. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
– Kiedy jej potrzebujemy?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Art. 72. 1. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach potrzebne są m.in. przed uzyskaniem:

 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
 • decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska
 • oraz innych decyzji.
kiedy potrzeba decyzji srodowiskowej

III. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. – Jakie typy urządzeń, instalacji, procesów, budowli wymagają zdobycia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jest wiele instalacji i budowli, dla których potrzebujemy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Rozróżnia się dwie grupy przedsięwzięć, których dotyczy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Są to inwestycje: 

   a) mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

   b) inwestycje zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko.

Pełna lista jest zamieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Wyżej wymienione rozporządzenie precyzuje konkretnie parametry inwestycji (m.in. powierzchnię czy wielkość produkcji; pojemność/głębokość magazynowania), które decydują o zaliczeniu przedsięwzięć do podlegających pod konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wśród wymienionych w rozporządzeniu inwestycji są następujące typy przedsięwzięć:

Zabudowa

zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą;

garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów;

zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą;

centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz parki rozrywki;

Instalacje oraz urządzenia

chów i hodowla norek oraz innych zwierząt, chów lub hodowla ryb w stawach różnych typów oraz instalacje do garbowania czy uszlachetniania skór;

mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów i produktów;

instalacje do naziemnego magazynowania: ropy naftowej, produktów naftowych, niektórych substancji lub mieszanin niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych, niektórych kopalnych surowców energetycznych

oraz inne instalacje lub procesy.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest również konieczne, jeśli przedsiębiorca ubiega się o wydanie decyzji:

 • o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu nieruchomości,
 • w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • w sprawie zgłoszenia robót budowlanych.

IV. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Kto ma kompetencje do wydawania decyzji? Kto wydaje decyzje?

kto wydaje decyzje srodowiskowa

Wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku często spotykanych przedsięwzięć zajmują się: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwy ze względu na lokalizację inwestycji.

W przypadku pewnych inwestycji o skali krajowej (większych lub znajdujących się na terenach zamkniętych, na obszarach morskich lub będących inwestycjami strategicznymi) jest to Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub wręcz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: Art. 75. Ustawy o udostępnianiu informacji o (…).

V. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – co powinien zawierać?

Żeby wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, został rozpatrzony przez Organ, musi zawierać szereg załączników, w tym wspomniane wyżej Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i/lub Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do dokumentów należy dołączyć także:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapę ewidencyjną,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Nie wiesz, jak uzyskać niezbędne załączniki? W EkoMeritum wszystko Ci podpowiemy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

VI. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedura wydawania.

Kiedy inwestycja nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych (DOŚ)?

Jeżeli petent zwróci się o wydanie decyzji dotyczącej inwestycji, która nie potrzebuje wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (t.j. z mocy prawa nie jest zaliczana do mogących lub zawsze znacząco oddziałujących na środowisko wymienionych w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) Organ właściwy do wydania decyzji powinien wydać dokument informujący o braku potrzeby ubiegania się o decyzję. Zazwyczaj jest to zawiadomienie o braku kwalifikacji przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kiedy inwestycja wymaga wydania decyzji o środowiskowych (DOŚ)?

Urząd rozpatrując wniosek Inwestora przygląda się takim aspektom jak wpływ inwestycji na środowisko. Rozpatruje oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na różne jego aspekty: powietrze, wody, grunty, tereny chronione przyrodniczo. Urząd również ocenia wpływ emisji hałasu na sąsiednie tereny, gospodarkę odpadami w odniesieniu do możliwości zgodnego z prawem pozbywania się ich z posesji, minimalizowania ilości ich wytwarzania oraz możliwych procesów przetwarzania odpadów w miejscu ich powstania. Ważnym aspektem, któremu przygląda się Urząd jest również odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczenie środowiska przed ich negatywnym wpływem.

Urząd rozpatrując wniosek (zapoznając się z dokumentacją opisującą przedsięwzięcie w formie dokumentu pod nazwą Karta Informacyjna Przedsięwzięcia lub Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) ocenia wpływ inwestycji podczas jej budowania oraz planowanej eksploatacji.

1. Na samym początku Organ właściwy do wydania decyzji, do którego trafia złożony wniosek, sprawdza jego kompletność pod względem formalnym, np. czy nie brakuje załączników we wniosku (np. kopii lub oryginałów niezbędnych dokumentów). W przypadku ich braku zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie. W momencie stwierdzenia kompletności formalnej wniosku Urząd przystępuje do dalszych czynności – zwraca się o opinie do innych Organów.

2. Wójt Gminy lub Prezydent miasta w celu zdobycia opinii trzech organów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich oraz Sanepidu, przesyła do nich wniosek wraz z załączoną dokumentacją. Z tego powodu wniosek wraz z dokumentacją opisującą przedsięwzięcie składa się do Urzędu w kilku egzemplarzach. Każdy z Organów opiniujących ma prawo zażądać wyjaśnień do treści i zawartości dokumentacji załączonej do wniosku - z czego w 99,99% procedur korzysta.

3. Po otrzymaniu opinii od każdego z organów opiniujących Urząd wydający decyzję przystępuje do jej przygotowania.

4. Urząd ma obowiązek umożliwić zapoznanie się z inwestycją stronom (np. bezpośrednim sąsiadom) oraz zapoznanie się z treścią przygotowanej i wydanej decyzji, zanim stanie się ona ostateczna.

Na każdym z etapów procedury administracyjnej Urzędy zazwyczaj prowadzą ożywioną korespondencję z Inwestorem i stronami. Czas tej korespondencji (czas trwania przesyłania dokumentów tam i z powrotem) oraz czas dany na udzielenie odpowiedzi na pisma nie wlicza się do czasu danego Organom przez Ustawodawcę na przeprowadzenie procedury administracyjnej. Urzędy często korzystają z furtek danych przez KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) aby wydłużać procedurę.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Postanowienie zamiast wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Po rozparzeniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zdarzają się przypadki, że Organ właściwy do wydania decyzji zamiast wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, postanawia o konieczności przeprowadzenia Oceny Oddziaływania wpływu Inwestycji na Środowisko, czyli o konieczności przedłożenia dokumentu zwanego Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W niektórych przypadkach Organ właściwy do wydania decyzji rozpatrując wniosek, do którego dołączona jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić na jej podstawie, czy można zezwolić na daną Inwestycję. Organ uznaje za konieczne przeprowadzenie szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko. W takim przypadku postanowienie o konieczności przedstawienia dokumentu zwanego “Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” zmusza Inwestora do przedstawienia bardziej szczegółowej analizy inwestycji obejmującej również modelowanie rozprzestrzeniana się gazów i pyłów w powietrzu oraz oddziaływania hałasu na okoliczne tereny. Na czas przygotowania Raportu oddziaływania na środowisko najczęściej stosowaną praktyką jest zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskującego Raportu.

W postanowieniu mogą być nałożone dodatkowe obowiązki, m.in. wykonania inwentaryzacji flory i fauny, inwentaryzacji drzew i krzewów, przedłożenia opinii geotechnicznej np. posadowienia zbiornika w gruncie, itp. Wnioskodawca chcąc otrzymać pozytywną decyzję powinien zastosować się do wymienianych w postanowieniu wymagań.

Dokument “Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia” (przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko) ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia.

W momencie skompletowania odpowiednich dokumentów Inwestor wnioskuje o odwieszenie postępowania składając do Urzędu równocześnie dokumentację “Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” oraz inne niezbędne dokumenty. Urząd przystępuje wtedy do dalszych czynności, których celem jest dokończenie prowadzenia prac nad rozpatrywaniem wniosku i ostatecznie wydanie decyzji. Również na etapie analizowania dokumentacji “Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia” Urząd ma prawo do zasięgania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich oraz Sanepidu.

Chcesz zlecić sporządzenie Oceny Oddziaływania przedsięwzięcia specjalistom? A może szukasz wsparcia w przygotowaniu Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko? Chętnie się tym zajmiemy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja negatywna

Sporadycznie zdarzają się sytuacje wydania negatywnej decyzji dla Inwestora.

Wydanie negatywnej decyzji w trakcie procedury rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na tak wczesnym etapie inwestycji lub wskazanie wymagań niemożliwych do spełnienia umożliwia uniknięcie niepotrzebnych, dalszych kosztów dla Inwestora.

Ulokowanie konieczności ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na tak wczesnym etapie całego procesu inwestycyjnego, t.j. procesu zdobywania kolejnych i niezbędnych decyzji wydaje się ze wszech miar korzystne. Zapobiega wykonaniu wielu niepotrzebnych i czasochłonnych działań, o których bezsensowności Inwestor dowiaduje się na tyle szybko, że jest w stanie nie narażając się na stratę czasu oraz zbędne w tej sytuacji nakłady finansowe podjąć decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji.

VI. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. – Jak długo jest ważna?

Dokument decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie innych decyzji i zgłoszeń.

DOŚ jest ważna 6 lat pod takim warunkiem, że Inwestor lub jego pełnomocnik złoży w tym okresie wniosek lub dokona zgłoszenia o kolejne niezbędne pozwolenie lub zatwierdzenie zgłoszenia w procedurze Inwestycyjnej, do którego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi niezbędny załącznik.

Przykład może stanowić złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, które nastąpi w terminie do 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Ustawa również opisuje kilka wyjątków, które nie podlegają tej regule.

DOŚ jest ważna 10 lat pod warunkiem, iż złożenie wniosku/dokonanie zgłoszenia (w zakresie decyzji/zgłoszeń) kolejnych w stosunku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procedurze inwestycyjnej (przykładowo wniosku o pozwolenie na budowę) nastąpi w terminie do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,

raport oddzialywania na srodowisko

z dodatkowym warunkiem takim, iż strona, która wcześniej złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach otrzymali od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji (przed upływem terminu 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna) stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (jeżeli było wydane).

Zajęcie stanowiska następuje na wniosek, który uwzględnia informacje dotyczące stanu środowiska i możliwości spełnienia określonych warunków postawionych do spełnienia przez Inwestora w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wniosek o zajęcie stanowiska składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, a zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.