Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzaniem danych przez EKOMERITUM w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

2. Administrator danych, cele oraz podstawy przetwarzania

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOMERITUM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-068) (dawniej EKOMERITUM Joanna Tarnkowska), dalej jako „EKOMERITUM”
 2. EKOMERITUM może przetwarzać dane osobowe:

           a) w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także udzielonej przez kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

           b) w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

           c) w celach kontaktowych w tym przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EKOMERITUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

           d) pracowników klientów, kontrahentów w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EKOMERITUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

           e) w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EKOMERITUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony na zasadach określonych w polityce cookies;

 

3. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 1. Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.
 3. Źródłami, z których mogą pochodzić dane osobowe, o których mowa powyżej, są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm oraz nasi partnerzy biznesowi.
 4. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 1. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym.
 2. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
 3. Podane dane mogą być ujawniane innym podmiotom, zajmującym się wsparciem naszej Spółki w zakresie przesyłania treści marketingowych.
 4. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane dane. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowej, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane dane.
 5. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając taką informacje na adres e-mail: biuro@ekomeritum.pl

 

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów

 1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony, będą one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EKOMERITUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
 2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest konsumentem dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 4. EKOMERITUM informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.

 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Nie planujemy przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowej. 

 

7. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie. 

 

8. Okres przechowywania państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takich danych lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by firma EKOMERITUM mogła dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

 

9. Prawa przysługujące osobom fizycznym

 1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

           a) prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda;

           b) prawo dostępu do danych osobowych;

           c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

           d) prawo żądania usunięcia danych osobowych 

           e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

           f) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

           g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes EKOMERITUM.

           h) prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Dodatkowe informacje

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w EKOMERITUM pełni Agnieszka Radtke. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: iod@ekomeritum.pl lub telefonicznie pod numer: 22 614 12 13 lub 22 614 21 47 lub 605 390 203

 

11. Inni odbiorcy danych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Usługobiorcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługobiorców.
 • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę.