Przetwarzanie odpadów - dokumentacja, zezwolenia i wnioski - Ekomeritum

PRZETWARZANIE ODPADÓW

Firmy wytwarzające odpady często decydują się na działania w zakresie ich przetwarzania. Ekomeritum wspiera zarówno firmy produkcyjne, które głównie wytwarzają odpady a przetwarzanie jest tylko procesem pomocniczym, jak również przedsiębiorstwa specjalizujące się w tym zakresie.

Oferujemy przygotowanie zarówno dokumentacji do wniosków o zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jak również wniosków składających się z dwóch lub trzech części obejmujących wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów, przygotowanie dokumentacji do pozwoleń zintegrowanych oraz opracowań celem ubiegania się o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujących przetwarzanie odpadów.

co to bdo

Przetwarzasz odpady i zależy Ci na tym, aby procedura związana z wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie przeciągała się w nieskończoność? Odpowiednio wypełniony wniosek, który zawiera wszystkie załączniki i nie ma błędów, to klucz do sukcesu. Skontaktuj się z nami, by uzyskać rzetelne opracowanie. Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - kiedy firma podlega pod zezwolenie?

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wymagane na przetwarzanie odpadów zarówno w instalacjach ja i poza nimi.

W przypadku gdy:

 •    Planujemy rozruch kolejnej instalacji w danej lokalizacji:
  a) zamontowanie nowej instalacji lub urządzenia,
  b) zamontowanie zespołu instalacji lub urządzeń
  w wyniku działania których będą przetwarzane odpady;
 •    Planujemy przebudowę lub dokonanie zmian w instalacjach:
  a) unowocześnienie instalacji lub zmiana procesu mające wpływ na zmiany ilości i rodzajów przetwarzanych odpadów,
  b) prowadzenie nowych przetwarzanych odpadów generujących nowe kodów odpadów;
 •    Kończy się obowiązywanie decyzji w zakresie przetwarzania odpadów;
 •    Wygasło posiadane zezwolenie na przetwarzanie odpadów i istnieje konieczność jego ponownego aktywowania po przerwie.

Zezwolenie w niniejszym zakresie najczęściej wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Wyjątek stanowi zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków. Wydaje się je na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. (Przedmiotowe zezwolenie może być przedłużone na czas oznaczony, nie dłuższy niż kolejne 5 lat).
(Art. 44. ust. 1. I 2. Ustawy o odpadach)

Istotne jest, że obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie przez zakład istnieje z dniem rozpoczęcia prowadzenia procesu. Podmiot rozpoczynając działalność już pierwszego dnia działania instalacji, dla której ma obowiązek posiadać decyzję powinien legitymować się aktualnym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów!

Prawo do kontrolowania posiadania aktualnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowisk. 

Ma on prawo do dokonania kontroli instalacji, urządzeń, pomieszczeń znajdujących się na działce, na której zlokalizowany jest zakład przetwarzającego odpady.

W czasie kontroli ma także prawo przeglądać kompletność i prawidłowość uzupełniania ewidencji odpadów oraz zawartości kart przekazania odpadów.

Inspektor zazwyczaj przegląda również dokumenty, sprawdzając, czy odpady trafiają do podmiotów oraz są transportowane przez firmy legitymujące się aktualnymi i właściwymi decyzjami administracyjnych.

Podczas wizyty Inspektor kontroluje, jakie są sposoby magazynowania odpadów oraz czy miejsca magazynowania spełniają wymagania pod względem odpowiedniego zabezpieczenia możliwych odcieków z odpadów.

– operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany;
– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
– wyliczenie zabezpieczenia roszczeń;
– zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności.

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów – co powinien zawierać?

Przetwarzanie odpadów wymaga stosownego zezwolenia. Jest ono udzielane przez właściwy Organ na wniosek inwestora. Dokument powinien zawierać wiele informacji. Jakiekolwiek braki formalne lub merytoryczne wymagają uzupełnienia, co wydłuża czas postępowania, a co za tym idzie – opóźnia start przedsięwzięcia.

Dlatego lepiej od razu zdać się na wsparcie specjalistów, którzy przygotują rzetelne opracowanie pozbawione błędów. We wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinny znaleźć się takie elementy jak m.in.:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
 • określenie masy odpadów poddawanych przetworzeniu w ciągu roku,
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody przetwarzania odpadów lub metod przetwarzania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych, które pozwalają należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • opis procesu technologicznego z uwzględnieniem rocznej mocy przerobowej urządzenia lub instalacji, a w niektórych sytuacjach również godzinowej mocy przerobowej, o ile jest to uzasadnione,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, a także wskazanie ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej, a także maksymalnej zawartości zanieczyszczeń – jeżeli zezwolenie dotyczy termicznego przekształcania odpadów,
 • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do unieszkodliwiania odpadów, które pochodzą z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu,
 • operat przeciwpożarowy, który będzie zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części albo innego miejsca magazynowania odpadów, które są zgodne z rekomendacjami Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • podanie podstawowego składu chemicznego – na zlecenie Organu, jeśli określenie rodzajów odpadów nie umożliwia ustalenia zagrożenia dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzi,
 • informacje i dane wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Powyższa lista nie wyczerpuje pełnego zakresu informacji, które należy zawrzeć we wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Bez profesjonalnego wsparcia można zatem łatwo się pogubić. Nie wiesz, jakie dane są niezbędne, a które można pominąć? W EkoMeritum stworzymy rzetelne i kompletne opracowanie, które będzie dla Organu źródłem wiarygodnych informacji.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.Operat przeciwpożarowy w celu ochrony przeciwpożarowej instalacji obiektu.

W przypadku przewożenia przez podmiot jakichkolwiek odpadów palnych możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem mówić również o magazynowaniu odpadów palnych. Magazynowanie tego typu odpadów powoduje obowiązek załączenia do wniosku o pozwolenie na przetwarzanie odpadów dodatkowo operatu przeciwpożarowego wraz z uzyskanym postanowieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
Dylemat jest w tym, że nie ma przepisów definiujących pojęcie „odpady palne”, nie istnieje również pełna lista takich odpadów. Zaliczenie odpadu do grupy palnych lub niepalnych jest to kwestia podstawowa. Zdecydowanie o przynależności odpadu do jednej z tych grup jest bardzo ważne. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy do danego wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów będziemy musieli dołączyć operat przeciwpożarowy, czy nie.

Operat przeciwpożarowy powinien zawierać m.in. następujące informacje: warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji lub obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. W opracowaniu powinno się jednoznacznie wskazać miejsca magazynowania odpadów palnych. Jeżeli strażak przygotowujący operat przeciwpożarowy stwierdzi, że warunki dla gromadzenia odpadów są niewłaściwe, może zaproponować przeniesienie miejsc magazynowania lub odpowiednie zabezpieczenie ich. Może być to sugestia wybudowania ścianki o odpowiedniej konstrukcji zapewniającej warunki minimalizujące rozprzestrzenienie się pożaru. Kolejnym ważnym warunkiem uzyskania pozytywnego postanowienia jest zapewnienie bliskiego dostępu do wystarczającej ilości wody umożliwiającej zgaszenie pożaru. Wydaje się to banalne, jednak często zastany stan nie jest wystarczający, co generuje dodatkowe koszty przedsięwzięcia związane z zapewnieniem dostępu do wody we wskazanym miejscu.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Kto ma prawo przygotować operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy powinien przygotować rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynier pożarnictwa lub osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. Dobór przygotowania specjalisty uzależniony jest od tego, który organ wydaje decyzję na przetwarzanie odpadów – czy Marszałek Województwa, czy Starosta.

Magazynowanie odpadów palnych.  Monitorowanie miejsc magazynowania odpadów.

Gospodarując odpadami palnymi, monitoring wizyjny powinno prowadzić się przez całą dobę przy użyciu urządzeń zapewniających zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w miejscu magazynowania tego typu odpadów. Istnieje obowiązek zabezpieczenia zapisu przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą oraz przechowywania go przez miesiąc od daty jego dokonania.
Do działań kontrolnych w tym zakresie ma prawo m.in. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Podmioty niespełniające swoich obowiązków w zakresie posiadania odpowiednich decyzji podczas kontroli WIOŚ otrzymają zarządzenia pokontrolne. Zarządzenia pokontrolne nakładają obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów jednym z wymienionych przez ustawodawcę załączników jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Konieczność jej przedłożenia wydłuża zdecydowanie procedurę inwestycyjną. Związana jest z rozpatrywaniem wniosku przez organ Gminy lub Miasta, który dodatkowo zwraca się standardowo o opinię do trzech innych organów. Są to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Straż Pożarna oraz Wody Polskie. Taki tryb postępowania jest czasochłonny, jednak mimo to został uznany przez prawodawcę za prawidłowy. Nie przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skutkuje zazwyczaj zakończeniem postępowania na bardzo wczesnym etapie ze względu na wystąpienie poważnych braków formalnych we wniosku. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma kluczową rolę w rozpatrzeniu czy podmiot ma podstawy ubiegać się o możliwość zgodnego z prawem przetwarzania odpadów.

Naliczenie zabezpieczenia roszczeń - jak naliczyć zabezpieczenie roszczeń?

Jakiś czas temu prawodawca nałożył na posiadacza odpadów obowiązek do pozyskania zezwolenia na zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów. Dodatkowo, w ostatnich latach nałożył obowiązek naliczenia zabezpieczenia roszczeń i załączenia go do wniosków o zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zabezpieczenie roszczeń ma na celu umożliwianie pokrycia kosztów zastępczej realizacji usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, gdyby taka sytuacja nastąpiła.
Taką decyzję nakazującą ma prawo wydawać wójt, ewentualnie burmistrz lub prezydenta miasta. (art. 26 ust. 2; art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach).
Powyższy przepis nakłada na Posiadacza obowiązek usunięcia odpadów oraz negatywnych skutków, jakie spowodowały w środowisku w razie cofnięcia posiadanego zezwolenia.

Zgodnie z art. 48 a ust. 3 Ustawy o odpadach wysokość zabezpieczenia roszczeń należy naliczyć w następujący sposób:
Jest to iloczyn maksymalnej masy odpadów, które mogą być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, ewentualnie w miejscu magazynowania odpadów, biorąc pod uwagę wymiary obiektu budowlanego, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.
Rozporządzenie dotyczy określenia stawek, a sposób wyliczania zabezpieczenia określony został w ustawie o odpadach.
Rozporządzenie ma za zadanie ograniczyć przypadki zakończenia prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, które wynikłyby z chęci uchylenia od następstw finansowych uwarunkowanych koniecznością zagospodarowania zgromadzonych w czasie prowadzenia działalności odpadów oraz ewentualnego nałożenia nakazu likwidacji skutków zanieczyszczenia wód i gleby.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zaświadczenie o niekaralności – kto wydaje zaświadczenie o niekaralności i co ono oznacza?

potrzebne dokumenty

Istnieje obowiązek podmiotu ubiegającego się o uzyskanie decyzji na zbieranie odpadów lub decyzji na przetwarzanie odpadów do przedłożenia wraz z wnioskiem o wspomniane decyzje stosownych zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności jest wydawane przez biuro Krajowego Rejestru Karnego .
Informuje ono, czy osoba ubiegająca się o zezwolenie nie została do dnia wydania zaświadczenia skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Zaświadczenie o niekaralności – jakie typy zaświadczeń o niekaralności i oświadczeń o niekaralności wymagane są do załączenia do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie i zezwolenie na zbieranie odpadów?

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się:

Na dokumencie zawsze zawarta jest data wydania. Dokument stwierdza stan faktyczny (o niekaralności) na dany dzień.

Osoba zainteresowana lub podmiot działający w jej imieniu powinien złożyć uzupełniony formularz.
Zaświadczenie o niekaralności można pozyskać na kilka sposobów – osobiście, online w Internecie lub listownie.
• Pierwszy sposób to złożenie odpowiedniego uzupełnionego formularza w punkcie KRK;
• Drugi sposób to ubieganie się o zaświadczenie online.

Takie zaświadczenie wydawane drogą elektroniczną wymaga:
1. założenia konta na stronie KRK
2. wygenerowania zapytania o udzielenie informacji o osobie;
3. posiadania profilu zaufanego, ewentualnie certyfikatu kwalifikowanego niezbędnego do podpisania dokumentu;
4. poniesienia opłaty.
Zaświadczenie wydawane jest poprzez umieszczenie do pobrania w systemie KRK 

• Trzecim sposób to pozyskania droga zapytania listownego

W takim wypadku niezbędne jest:
1. uzupełnienie zapytania o udzielenie informacji o osobie;
2. poniesienia opłaty i dołączenie potwierdzenia płatności do przesyłanego zapytania;
List należy zaadresować na Biuro Informacyjnego KRK lub do któregoś z punktów informacyjnego KRK.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – jakie typy firm potrzebują zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Naszymi klientami w zakresie dokumentacji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów są podmioty reprezentujące różne branże – nie tylko zakłady produkcyjne, ale również firmy usługowe. Wykonujemy również dokumentacje dla innych instytucji oraz przedsiębiorstw publicznych. Dokumentacje wraz z treścią wniosków przygotowujemy dla instalacji zlokalizowanych na terytorium całej Rzeczpospolitej.

  przetwarzanie odpadow

  Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

  Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
  Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.