Separatory substancji ropopochodnych, kosze filtracyjne i oczyszczalnie

SEPARATORY, KOSZE FILTRACYJNE, OCZYSZCZALNIE,

separator substancji ropopochodnych

Separatory

Więcej
kosze filtracyjne

Kosze filtracyjne

Więcej
przydomowe oczyszczalnie sciekow

Oczyszczalnie

Więcej

Separator substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych – niezbędny dla większości firm i instytucji posiadających utwardzone tereny, po których poruszają się pojazdy i maszyny robocze. Nierzadko dochodzi tam do niekontrolowanych wycieków paliwa, oleju lub substancji chłodniczych, które przedostając się do gleby i wód mogą spowodować ich zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Takie wypadki mogą okazać się nie tylko niebezpieczne dla środowiska naturalnego, ale skutki ich wystąpienia mogą okazać się również kosztowne dla zarządcy terenu. W celu prewencji stosuje się separatory i osadniki mające oczyścić ścieki zanim trafią do odbiornika.

Separator substancji ropopochodnych.- Co to jest?

zastosowanie separatora substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie instalowane w systemach kanalizacji deszczowej przeznaczone do oddzielania zanieczyszczeń ropopochodnych od reszty ścieków (dokładniej oddzielania części oleistych od wody).

W separatorach stosuje się systemy przepływowe, gdzie następuje oddzielanie lżejszych oraz cięższych związków chemicznych (substancji) od wody.

Zazwyczaj w pierwszym etapie ściek trafia do osadnika, gdzie pozostaje zgromadzona zawiesina, która opada na dno. W drugim etapie ściek przepływa do komory separacyjnej i tam następuje właściwy (główny) proces oczyszczania.

Separator substancji ropopochodnych.– W jakich przypadkach stosuje się separatory?

Główne zastosowanie separatora substancji ropopochodnych znajduje przede wszystkim w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni terenów utwardzonych m.in. terenów miejskich, stacji benzynowych, baz paliwowych, parkingów, terenów zakładów przemysłowych, ale również terenów parkingów, biurowców, hal magazynowych oraz centrów handlowych.

Separator substancji ropopochodnych a dotrzymanie wymagań jakości odprowadzanych ścieków

Dzięki zastosowaniu separatora odprowadzane wody opadowe i roztopowe będą spełniały wymagania określone przepisami prawa, o ile będzie się go odpowiednio często czyściło i serwisowało.

Separator substancji ropopochodnych.- Czy wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Na samą instalację separatora w systemie kanalizacyjnym nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jednak należałoby to urządzenie opisać w operacie wodnoprawnym przy okazji ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska (do wód lub do ziemi).

Separator substancji ropopochodnych. - Rodzaje separatorów a miejsce ich posadowienia.- Z czego wykonane są separatory?

Separatory można rozróżnić w zależności od miejsca planowanego posadowienia:

  1. na terenie zielonym np. trawniku, łące zazwyczaj montowane są separatory wykonane z tworzyw sztucznych,
  2. na terenie najazdowy (po którym poruszają się pojazdy lub maszyny robocze) montowane są separatory betonowe lub separatory z tworzyw sztucznych z dodatkową płytą betonową, która ma za zadanie rozłożyć nacisk przejeżdżających pojazdów i maszyn w celu niedopuszczenia do uszkodzenia samego urządzenia.

Separator substancji ropopochodnych. - Jak dobrać separator? – Jakie ważne informacje potrzebne są, aby dobrać separator?

W celu wyznaczenia podstawowej wartości, która jest wielkość separatora najważniejszą informacją, jaką należy znać to:

W celu doboru dodatkowych części do montażu separatora ważne jest posiadanie informacji:

Separator substancji ropopochodnych - serwisowanie i czyszczenie separatora

W dokumentacji separatora najczęściej wskazana jest zalecana częstotliwość dokonywania przeglądów i czyszczenia / wymiany wkładu separatora.

Prawidłowy sposób dobrania separatora oraz jego użytkowania (serwisowania i czyszczenia) zapewnia właściwe oczyszczenie ścieku t. j. skuteczne usunięcie substancji, których chcemy pozbyć się ze ścieków.

Nie wykonywanie (z podaną w dokumentach urządzenia częstotliwością) serwisowania oraz czyszczenia separatora może doprowadzić do utraty gwarancji na urządzenie.

separator

Separator substancji ropopochodnych - rodzaje urządzeń

Jednak każdy przypadek jest inny. Nasi specjaliści analizują odrębnie i pomagają w dobraniu urządzenia do występujących warunków oraz stanu i składu ścieków. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z nami.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Separator substancji ropopochodnych. – Jaka jest zasada działania separatora?

Oddzielenie zanieczyszczeń stałych (takich jak piasek, żwir, ziemia) za pomocą osadnika najczęściej piaskownika. Stosowany jest tu proces sedymentacji (opadania grawitacyjnego frakcji stałych, które gromadzą się na dnie osadnika).

Ścieki przelewają się do komory, w której zachodzi proces separacji. Dzięki zamontowanym tam specjalnym filtrom cząsteczki substancji ropopochodnych oddzielają się od wody, a następnie gromadzą (kumulują).

Co to dokładnie oznacza ? – Na tym etapie woda (jeszcze zanieczyszczona) przedostaje się przez układ filtrów np. koalescencyjnych, które mają doprowadzić do wypłynięcia zanieczyszczeń ropopochodnych z mieszaniny ścieków na ich powierzchnię. Na powierzchni cząsteczki gromadzą się tworząc skupiska.

W ostatniej fazie oczyszczania ścieki opuszczają urządzenie Separatora poprzez odpływ. Mogą zarówno trafiać do kanalizacji deszczowej jak także alternatywnie do rowu melioracyjnego lub innego odbiornika. Odpływ może być zaopatrzony w urządzenie do automatycznego zamknięcia np. pływakowego. Takie rozwiązanie powoduje zamknięcie zbiornika, gdy dochodzi do przepełnienia się zbiornika nagromadzonymi tam substancjami ropopochodnymi. Część z urządzeń do automatycznego zamknięcia posiada czujniki informujące o zamknięciu odpływu separatora.

Separator substancji ropopochodnych. - Co to jest by-pass?

Separatory najczęściej oferowane są z by-passem. System by-passu ma za zadanie w sytuacji wystąpienia większych przepływów np. podczas ulewnych deszczy, skierować nadmierne ilości wód deszczowych czy roztopowych poprzez obejście. Dzięki temu napływające bardzo duże ilości wód deszczowych nie zakłócają pracy separatora, co zapobiega zniszczeniu wewnętrznych struktur urządzenia oraz nieskoordynowanemu miejscu wypłynięcia zanieczyszczonych wód na powierzchnię terenu.

Dokładniej: Bajpasy są to elementy separatora, które służą przepuszczeniu wody poza wkładem separatora celem niedopuszczenia do jego zniszczenia w przypadku, gdy ilość wody spływającej do separatora jest większa niż jego zakładana przepustowość. Woda w takim przypadku jest kierowana często ponad wkładem oczyszczającym chroniąc separator przed uszkodzeniem.

W niektórych przypadkach nie stosuje się by-passów.

kosz ltrujacy

Separator substancji ropopochodnych - dodatkowe rozwiązania dla garaży podziemnych

Separatory w przypadku garaży podziemnych bardzo często posiadają dodatkową pompę odprowadzającą, wymuszającą przepływ wody w kierunku powierzchni terenu (w górę).

System kasetowy

System kasetowy doskonale sprawdza się zarówno w modernizacji istniejących separatorów olejowych, jak i w przypadku projektowania nowych separatorów.

studzienka z kaseta sorbcyjna

Kosze filtracyjne

Kosze filtracyjne stanowią nierzadko jedyny produkt do zastosowania, w przypadkach skomplikowanej budowy instalacji odprowadzania ścieków.

Kosz filtracyjny. - W jakich przypadkach znajduje zastosowanie?

Zadaża się, że jeden z wylotów ścieków oddalony jest od separatora substancji ropopochodnych na odległość, która z punktu widzenia ekonomicznego dla firmy stwarza nadmierne koszty inwestycyjne. W takich przypadkach chcąc czasowo chronić środowisko, do momentu wykonania inwestycji przebudowy instalacji,  stosuje się kosze filtracyjne umieszczane w studzience / studzienkach, z których ścieki nie trafiają do sepratora substancji ropopochodnych.

Kosz filtrujący. - Co to jest ?

Kosz filtracyjny jest nową i skuteczną metodą efektywnego oczyszczania ścieków spływających do kanalizacji deszczowej poprzez wykorzystanie sorbentu w wymiennych urządzeniach filtrujących umieszczanych w studzienkach kanalizacyjnych.

Łatwy do wymiany wkład filtrujący umieszczony jest w koszu ze stali nierdzewnej.

Kosz filtracyjny. - Jak działa?

Kosz filtracyjny służy do oczyszczania ścieków spływających do kanalizacji deszczowej. Najczęściej umieszczany jest w studzienkach kanalizacyjnych, do których odprowadzane są zanieczyszczenia wraz z wodami deszczowymi i roztopowymi.

Kosz filtracyjny podwieszony jest do płyty sterującej, która umieszczona jest pod kratką (rusztem) studzienki kanalizacyjnej. Zaletą instalacji jest łatwość absorbowania zanieczyszczeń w szczególności: węglowodorów ropopochodnych, olejów, metali ciężkich, niektórych kwasów i zasad. Uzyskujemy to dzięki zastosowaniu sorbentu umieszczonego w wymiennym wkładzie filtrującym w koszu.

Kosz filtracyjny. - Jak często wymienia się wkład filtracyjny?

W normalnych warunkach eksploatacji wkład filtracyjny w koszu wymieniany jest od 2 do 3 razy w roku przez firmę serwisową.

Firma, dokonując wymiany sorbentu w koszu filtrującym, powinna zabrać zużyty wkład filtrujący i przekazać go jako odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami upoważnionemu zakładowi gospodarującemu takimi rodzajami odpadu.

Materiał użyty do produkcji to zazwyczaj blacha nierdzewna, kwasoodporna.

rysunek techniczny kosza filtracyjnego

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Oczyszczalnie

Ekomeritum oferuje różnego typu oczyszczalnie, zarówno przydomowe oczyszczalnie ścieków ja również oczyszczalnie do montażu dla zakładów produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków. - Jak oczyścić ścieki przemysłowe?

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków zazwyczaj stosowane są komercyjnie w działalnościach gospodarczych. Stosowane są zarówno przez zakłady przemysłowe jak też inne instytucje np. przez przedszkola oraz mniejsze firmy niekoniecznie produkcyjne.

Ścieki przemysłowe lub pochodzące z instalacji gastronomicznych są większym wyzwaniem, jeżeli chodzi o oczyszczanie niż te pochodzące z domków jednorodzinnych, wielorodzinnych czy nawet osiedli mieszkaniowych. Spowodowane jest to większymi stężeniami detergentów oraz chemikaliów.

Nasza firma oferuje różne rozwiązania, które są w stanie rozwiązać najróżniejsze problemy, podołać nawet mocno wyśrubowanym potrzebom.

Oferowane przez nas oczyszczalnie mają wysoką sprawność i konkurencyjne ceny.

Oczyszczalnie ścieków – ścieki przemysłowe, ścieki bytowe, ścieki deszczowe – definicja

Ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi ani deszczowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową, lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Ich skład chemiczny jest zależny od profilu produkcyjnego, branży przedsiębiorstwa, używanych w zakładzie technologii oraz sposobu oczyszczania ścieków.

Ścieki przemysłowe dzielą się na:

  • Rozkładalne – ulegające przemianom chemicznym, w wyniku których powstają substancje nietoksyczne,
  • Nierozkładalne – trwałe m.in. DDT, związki metali ciężkich i inne.

 

Ścieki bytowe: Ścieki generowane z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zabudowań użyteczności publicznej, powstające w wyniku metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki zbliżone swoim składem do tych pochodzących gospodarstw domowych.

Ścieki deszczowe: wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne (nieważne czy są one otwarte lub zamknięte), pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o nawierzchni trwałej, m.in. z baz transportowych, z dróg i parkingów, z miast, z portów, z lotnisk, z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych.

Oczyszczalnia przemysłowa. – Czy jest potrzebna ? Komu jest potrzebna?

studzienka z kaseta sorbcyjna

Oczyszczalnia przemysłowa jest przeznaczona dla firm i przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Nasza firma wspiera pod tym względem nie tylko branżę przemysłową, handlową i usługową, ale również różnego typu instytucje. Szybki rozkwit ekonomiczny w Polsce pociąga za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Jednym z zagrożeń jest możliwość zużycia zasobów naturalnych oraz destrukcja środowiska naturalnego. Przeciwdziałać temu można na różne sposoby, m.in. wprowadzając różne rozwiązani takie jak proponowane przez nas przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczalnia przemysłowa. – Czy warto zainwestować w oczyszczalnię przemysłową?

Wszystkie ścieki przemysłowe powinny zostać oczyszczone, zanim zostaną odprowadzone do środowiska. Kontakt roślin, zwierząt i człowieka ze ściekami nieoczyszczonymi może stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia tych organizmów.

Inwestycja w oczyszczalnię ścieków stwarza nie tylko ekologiczne, ale też finansowe korzyści. Redukuje koszty związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków stwarza możliwość zmniejszenia kosztów związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń.

Bardzo ważne jest, aby wyposażyć w oczyszczalnię podmioty, których ścieki mocno obciążone są zanieczyszczeniami. Newralgicznym punktem, gdzie powinniśmy zadbać o montowanie oczyszczalni, jest przemysł spożywczy, lokale gastronomiczne oraz hotele i ośrodki wypoczynkowe. Równie ważnymi branżami są produkcja chemiczna, farmaceutyczna oraz kosmetyczna, a także inne, gdzie stosuje się bardzo dużo substancji chemicznych.

Nasza firma posiada w ofercie oczyszczalnie różnego typu. W przypadku wystąpienia potrzeby prześlemy naszą propozycję, a jeżeli będzie taka potrzeba to również udzielimy rady.

oczyszczalnie

Nasz dział obsługi klienta zadba o przybliżenie rodzajów oczyszczalni i dobrania jej do Państwa potrzeb.

Nasi specjaliści z przyjemności będą służyć pomocą na etapie projektowania, a gdyby zaszła potrzeba to również udzielą wskazówek w zakresie montażu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. – Czy to się opłaca?

Jeżeli dla swojego gospodarstwa domowego potrzebujesz przydomowej oczyszczalni ścieków – dobrze trafiłeś. Jeżeli budujesz nowy dom oferowane przez nas oczyszczalnie do bardzo trafiona inwestycja. Jeżeli chcesz zamienić niedzisiejsze szambo na oczyszczalnię. Obok komfortu (jest to wygodniejsze rozwiązanie) i bezpieczeństwa Ty zyskujesz ekonomicznie, a ponadto dodatkowo Środowisko Naturalne zyskuje dzięki Tobie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. – Dla kogo są przeznaczone?

oczyszczalnia sciekow

Są przeznaczone do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych lub ścieków o podobnym składzie w przypadku, gdy nie ma dostępu do kanalizacji miejskiej czy gminnej.

Taka oczyszczalnia powinna spełniać wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz emisji dwutlenku węgla.

W swojej ofercie posiadamy kompleksowe rozwiązania w zakresie oczyszczalni ścieków dla:

  • dużych budynków mieszkalnych;
  • przedsiębiorstw;
  • ośrodków rekreacyjnych.

Przed tym, jaką podejmiesz ostateczną decyzję, poznaj sposób działania oraz reguły używania przydomowej oczyszczalni ścieków!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – rozwiązanie Twojego problemu!

Jest kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o zagospodarowanie ścieków dla domostw zlokalizowanych na terenach gdzie nie doprowadzono dotychczas sieci kanalizacyjnej.

Jest jasne, że jeżeli jesteś w stanie przyłączyć się do sieci kanalizacji, nie będziesz musiał zlecać budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. (Na mocy prawa w przypadku gdy dom zlokalizowany jest w pobliżu sieci kanalizacyjnej powinien zostać do niej przyłączony.)

Co, gdy jest inaczej?

Nie zawsze jest “tak pięknie jakbyśmy chcieli”. Może wystąpić sytuacja, gdy taka sieć nie przebiega w okolicy lub wystarczająco blisko naszej działki. W takim przypadku jesteś zmuszony podjąć decyzję, wybierając instalację szamba, chociaż zdaje się przedpotopowa, lub ekologiczną instalację oczyszczalni.

Rozpatrując argumenty za i przeciw musisz podjąć ostateczną decyzją, która wydaje się prosta, czasami jednak pojawiają brak przekonania. Co wybrać, aby było dla Ciebie najkorzystniej???

Zadzwoń do nas – specjalista postara się doradzić – przedstawić oba rozwiązania – a Ty samodzielnie podejmiesz decyzję.

Oczyszczalnia przydomowa czy szambo? – Co wybrać?

Najważniejszym dla wielu osób jest aspekt ekonomiczny – koszt !

Inwestycja w oczyszczalnię na wstępnym etapie oczywiście wydaje się droższa niż zakup i posadowienie oraz podłączenie szamba.

Wybudowanie oczyszczalni jest znacznie droższe niż szambo, ale późniejsze utrzymanie szamba jest znacząco droższe od utrzymania oczyszczalni.

Po kilku latach od przeprowadzenia inwestycji w oczyszczalnie koszty się zwracają, a bilans korzyści przesuwa się na szalę oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. – Czy można zdobyć dofinansowanie?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są inwestycjami proekologicznymi. Takie inwestycje ostatnio są popierane przez Unię Europejską, która przeznacza znaczne środki, aby je wspierać. Inwestor, decydując się na takie rozwiązanie, angażuje swoje środki. Istnieje jednak możliwość zmniejszenia nakładów własnych, ubiegając się o pozostałą część kwoty, którą można pozyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. – Czy jest możliwość odzyskania wody?

Zmiany klimatyczne, jakie następują na ziemi w formie postępującego ocieplenia to temat jak najbardziej aktualny. Do tego dochodzą pogarszające się warunki środowiska m.in. atmosferyczne i zanieczyszczenia w obrębie hydrosfery i litosfery. Aktualnie bardzo znaczącym problemem są lokalne susze grożące katastrofami ekologicznymi.

Panaceum może okazać się inwestycja dobry projekt oraz prawidłowe wykonanie oczyszczalni biologicznej, na której montaż również można ubiegać się o dofinansowanie.

Istnieją mechanizmy działania oczyszczalni biologicznej, dzięki którym mamy możliwość odzyskiwać wodę.

Instalacja stwarza możliwość oczyszczenia ścieku do drugiej klasy czystości wody, a to pozwala na powtórne jej wykorzystanie.

Inwestor, który podejmuje decyzję o montażu oczyszczalni biologicznej, również ma możliwość ubiegać się o dotacje z urzędu gminy lub z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wybierając to rozwiązanie, nie tylko chronimy środowisko, ale i mamy szansę dużo zaoszczędzić.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. – Jakie są formalności do spełnienia?

Ważne są uwarunkowania określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (tzw. MPZP).

Na obszarze nieskanalizowanym powinno się sprawdzić, czy taki dokument istnieje, a jeżeli tak to się z nim zapoznać sprawdzając jednocześnie, czy jest planowana w najbliższym czasie możliwość podłączenia do kanalizacji ? Na tej podstawie można podjąć decyzję, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy.

W przypadku braku MPZP może być uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (tzw. SUiKZP)– taki wcześniejszy plan wstępny przed uchwaleniem MPZP obejmujący zapisy intencji Urzędników co przyszłej zawartości MPZP. Ostateczny wygląd Miejscowego Planu może jednak się różnic od zakresu Studium.

Lokalne zarządzenia najczęściej nie dopuszczają lokalizowania przydomowych oczyszczalni na terenach podlegających ochronie, na których istnieje ryzyko wystąpienia powodzi lub zalewania wodami opadowymi.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. – Kiedy potrzebne są pozwolenia (pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne) ?

Pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest, gdy ilość oczyszczanych ścieków odprowadzanych do wód lub gruntu z gospodarstwa do oczyszczalni jest większa niż 5m3 na dobę.

Ilość ścieków X > 5 m3/dobę

Mniejsza przepustowość oczyszczalni nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

(art. 33, 34, 389 Prawa Wodnego).

Pozwolenie na budowę potrzebne jest, gdy przepustowość oczyszczalni jest od 7,5m3/dobę.

Przepustowość oczyszczalni X >= 7,5 m3/dobę

Oczyszczalnie z mniejszą przepustowością wymagają tylko zgłoszenia.

(art. 29, ust. 1, pkt 5 Prawa Budowlanego).

Zgłoszenie składa się do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.

W odpowiednim terminie przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zgłosić zamiar ich wykonania do Wydziału Architektury i Budownictwa, ponadto należy zgłosić Urzędowi zakończenie wykonania prac.

Dobrze jest wykonać projekt oczyszczalni obejmujący sposób oczyszczania ścieków, dostosowany do warunków panujących na działce, zawierający parametry oczyszczalni zgodne z potrzebami gospodarstwa domowego.

Oczyszczalnia ścieków. – W jakim terminie zaplanować budowę?

Jeśli planuje się budowę oczyszczalni, determinują to warunki atmosferyczne i ziemne.

Aby sprawnie przeprowadzić budowę, należy sprawdzić uwarunkowanie gruntowe na posiadanej działce oraz warunki pogodowe. Prace planować na okres od wiosny do jesieni, aby uniknąć przemrożenia gruntu, które może uniemożliwić, a w najlepszym razie utrudnić prace.

Planując zakończenie prac, należy mieć na względzie, że byłoby idealnie, aby termin zasiedlenia gospodarstwa domowego (w przypadku inwestycji budowy domu), ponieważ działanie części z oczyszczalni uwarunkowane jest od ładunków ścieków, niektóre wymagają pewnego okresu czasu aby osiągnąć pełną skuteczność działania.

Oczyszczalnia ścieków. – Jak wybrać miejsce na oczyszczalnię na terenie działki?

Ważne jest, aby osadnik był posadowiony w gruncie jak najbliżej domu.

  • Równie ważne jest odpowietrzenie osadnika. (wylot – ujście odpowietrzenia powinno się znajdować min. 0,6 m powyżej górnej krawędzi otworu okiennego, zaś wylot wentylacji dobrze, aby miał minimum średnicę d = 110 mm. W przypadku, gdy nie zostanie zapewnione odpowiednie odpowietrzenie, osadnik powinno się oddalić od domu ok. 5m.

       (§ 37; § 38 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

  • Jeżeli dopiero planujemy lub projektujemy dom i oczyszczalnie już na etapie planów, powinniśmy tak zlokalizować oczyszczalnię na planie zagospodarowania terenu, aby rura kanalizacji wychodziła z budynku w kierunku zaplanowanego posadowienia oczyszczalni. Bliższe położenie domu w stosunku do osadnika zapewni wyższą temperaturę docierającego do niego ścieku, tym samym zwiększy intensywność zachodzącego rozkładu.
  • Należy również zachować odpowiednie odległości pewnych urządzeń, mediów, zabudowań i granic:

       –  od studni,
       – od rur wodociągowych i gazowych,
       – od kabli energetycznych,
       – od granicy działki i drogi ,
       – od drzew.

       (§ 36; § 31. 1. , Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)


Podstawy prawne

Rozporządzenia:

– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

 


Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.