Audyt energetyczny - Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

AUDYT ENERGETYCZNY

Audyt energetyczny / Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa / instalacji / obiektu.

Jakie są powody wdrażania oceny efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie czy instytucji? – Czym kierują się kadry zarządzające?

Głównymi powodami, którymi przedsiębiorcy i instytucje kierują się podczas zlecania wykonani audytu efektywności energetycznej są:

 • potrzeba osiągnięcia oszczędności w zakresie ilości zużywanej energii,

 • zbadania możliwości poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub/i budynków,

 • chęć podniesienia swojej konkurencyjności,

 • poczucie dobrze spełnionego obowiązku w zakresie ochrony środowiska,
 • chęć poprawy wizerunku podmiotu na rynku i przyłączenia się do pozytywnego trendu na nim panującego..

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej? Jak często należy wykonywać audyt ?

Obowiązek wykonania (zlecenia przeprowadzenia) audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorców i wynika to z Ustawy o efektywności energetycznej. 

Audyt energetyczny przeprowadzany jest co 4 lata, co wynika z zapisów ww. ustawy.

Stosownie do ww. ustawy, z obowiązku przeprowadzania audytu zwolnione są podmioty posiadające:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny - cel i zakres!

Celem jego przeprowadzania jest pozyskanie danych umożliwiających redukcję zużycia energii  w wielu obszarach działania przedsiębiorstwa, w efekcie czego wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Audyt może dotyczyć całego obiektu, konkretnej instalacji, urządzenia technicznego lub procesu technologicznego wraz z oprzyrządowaniem, które wchodzi w jego skład.

Czy wykonanie audytu energetycznego należy gdzieś zgłosić ?

 

Po wykonaniu audytu z zakresu efektywności energetycznej należy zgłosić fakt jego wykonania do Urzędu Regulacji Energetyki przedkładając raport z audytu wraz ze stosownym oświadczeniem.

Co to są Świadectwa charakterystyki energetycznej ?

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej nazywane są potocznie Białymi Certyfikatami.  Takie świadectwa określają zapotrzebowanie na energię.

Audyt efektywności energetycznej - jakie daje korzyści ?

Audyt efektywności energetycznej daje możliwość ubiegania się o Białe Certyfikaty, których uzyskanie oraz późniejsze wprowadzenie do obrotu (we współpracy z Towarową Giełdą Energii) może wpłynąć na kondycję finansową inwestora. Mają one realną wartość finansową, którą można porównać do notowań akcji na giełdzie. Stanowią one świadectwa efektywności energetycznej przyznawane za osiągnięty efekt energetyczny. Przyznawane są jednorazowo. Nabywają je przedsiębiorstwa handlujące prądem, ciepłem oraz gazem. Jeżeli nie nabyłyby odpowiedniej ilości Białych Certyfikatów byłyby zmuszone do ponoszenia tzw. „opłat zastępczych”

Do systemu zostaną zakwalifikowane wyłącznie inwestycje planowane – nie zrealizowane lub w trakcie realizacji.

Jak można poprawić efektywność energetyczną ?

Białe Certyfikaty są wydawane w zakresie poprawy efektywności energetycznej m. in. na działania w zakresie modernizacji oświetlenia, unowocześnienia lub instalacji izolacji termicznej, ocieplenia ścian i dachów, wymiany okien i drzwi, modernizacji rurociągów, odzysku ciepła, wymiany sprężarek powietrza, modernizacji systemu chłodniczego, wentylacji lub wymiany źródeł ogrzewania (np. kotłów) i ciepłej wody użytkowej, czy też wprowadzenie zmian w liniach energetycznych.

W obszarze przemysłu, w celu poprawy efektywności energetycznej należy przyjrzeć się m. in. następującym aspektom:

 • izolacji termicznej linii technologicznych,
 • poprawieniu szczelności lub wręcz wprowadzeniu hermetycznych metod przesyłu m.in. energii cieplnej,
 • odzyskowi ciepła procesowego,
 • ewentualności wymiany kotłów czy bojlerów.

Również pozytywnie, na oczekiwane przez nas w tym przypadku efekty, wpływa systematyczne przeprowadzanie przeglądów serwisowych urządzeń/linii technologicznych.  Takie zabiegi umożliwiają zachowanie urządzenia w należytym stanie technicznym i zapewniają możliwość ich użytkowania z wysoką wydajnością.

Ważne jest wdrożenie odpowiednich działań zapewniających efektywne wykorzystanie konkretnych części infrastruktury poprzez wykonywanie zaleceń producenta w zakresie konserwacji urządzeń czy produktów np.  w postaci smarowania czy dokonywania regulacji zawiasów okiennych czy drzwiowych. Takie postępowanie wydłuża życie i dobry stan urządzeń / przedmiotów zapewniając przy tym efekt uszczelniający – czyli zabezpieczający przed ubytkiem ciepła w zimie i przenikaniem ciepła w lecie.  

Wyżej wymienione sposoby prób wpływu na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa mają charakter kosztowy.

Należy nadmienić, że pewne usprawnienia, które możemy wdrożyć, mają charakter bezkosztowy.

Przykładem są środki mogące oszczędzać zużycie energii w obszarze transportu. W tym zakresie można wprowadzić okresową kontrolę pojazdów, wdrożyć procedurę kontroli i dbania o odpowiednie ciśnienie w oponach, nakłonić kierowców do prowadzenia pojazdów w trybie „eco” lub nauczyć pracowników po prostu oszczędnych sposobów prowadzenia pojazdów. Przyzwyczaić pracowników do wyłączania oświetlenia, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu.

Jaką formę powinien przybrać efekt przeprowadzonego audytu energetycznego ?

Efektem audytu powinien być plan lub koncepcja wdrożenia inwestycji uwzględniająca zastosowanie energooszczędnej technologii. Często spotyka się działania audytowe poprzedzające przebudowy lub rozbudowy istniejących już obiektów czy instalacji. Nierzadko w wyniku audytu, w przypadku powstania pełnej koncepcji projektowej inwestycji posiadającej cechy energooszczędnej, podmiot ma możliwość ubiegania się o uzyskanie zewnętrznego finansowania.

Audyt energetyczny budynku stanowi jedynie wytyczne do projektu w celu przeprowadzenia zmian modernizacyjnych obiektu.

 

Jest jednak niezbędny w celu przeprowadzania każdej inwestycji mającej na celu termomodernizację, a jego wykonanie daje możliwość ubiegania się o fundusze środowiskowe oraz fundusze z programów strukturalnych.  Podczas przeprowadzania audytu energetycznego obiektu szczególną uwagę zwraca się nie tylko na przegrody zewnętrzne takie jak okna, drzwi ściany ale również różnego rodzaju instalacje funkcjonujące w ramach analizowanego obiektu (m.in. wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze  np. centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oświetleniowe).

 

Bardzo ważnym, nierzadko kluczowym elementem, jest cześć dotycząca analizy ekonomiczno-energetycznej, dająca wizję efektów możliwych do osiągnięcia w przyszłości.

 

  

Ekomeritum wspiera instytucje i przedsiębiorstwa w ich działaniu poprzez świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska nakierowane na osiąganie zarówno korzyści przez klientów jak również zminimalizowanie wpływu  prowadzonej przez nich działalności na środowisko.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Czym różni się Świadectwo Charakterystyki energetycznej budynku od audytu energetycznego ?

Audyt energetyczny to ocena istniejącego m.in. budynku, na podstawie którego będzie można precyzyjnie określić sposób, zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne planowanej modernizacji energetycznej.

Natomiast świadectwo charakterystyki wykonuje się na podstawie audytu i pokazuje poziom zużycia energii i wpływ na środowisko i klimat. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat od jego wystawienia.

Świadectwo charakterystyki wymagane będzie do przedłożenia, jako załącznik w przypadku sprzedaży mieszkań, budynków oraz  przed oddaniem obiektu do użytkowania, 

– przy dokonywaniu zmian charakterystyki cieplnej obiektu budowlanego lub – dla obiektów użyteczności publicznej przekraczających 1 km2 powierzchni użytkowej, to w przypadku Audytu energetycznego przeprowadzenie audytu jest obowiązkowe dla pewnej grupy podmiotów. Powinno być cyklicznie powtarzane i stanowić pewnego rodzaju przegląd obiektu budowlanego, podczas którego celem jest zbadanie zakresów w jakich istnieje możliwość poprawy charakterystyki energetycznej obiektu. Jego przeprowadzenie ma na celu obniżenie kosztów związanych ze zużywaniem energii na różne cele m.in. chłodzenia i ogrzewania.

Dodatkowo od końca kwietnia 2023 r. wchodzi obowiązek wynikający z nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego mówiący o tym, iż będzie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla budynków wybudowanych przed 2009 r., jeśli taki budynek przejdzie modernizację, a także obowiązkiem będzie kontrola systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji o mocach większych niż 70 kW (chodzi tu o instytucje i podmioty gospodarcze będące właścicielami nieruchomości.)

W przypadku osób fizycznych taki obowiązek pojawi się w momencie wynajęcia lub sprzedaży nieruchomości i dotyczyć będzie personalnie właściciela tejże nieruchomości .

Jakie pozytywne efekty może przynieść wykonanie Audytu energetycznego ?

 • możliwość ubiegania się o premię termomodernizacyjną (stanowi on pewien znaczny % kredytu) m.in.  w przypadku wymiany podłóg, okien i drzwi, wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej lub wentylacyjnej, planów wdrożenia elementów OZE lub zastosowanie ocieplania obiektu.
 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze,
 • możliwość ubiegania się o przyznanie ulgi remontowej.

 

 

Dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie do przeprowadzenia audytu energetycznego specjalisty, który nie tylko zaplanuje i przeprowadzi niezbędne analizy, ale również zaproponuje rozwiązania w celu redukcji zużycia energii towarzyszącego procesom ogrzewania i ochładzania budynku.

 

Jeżeli potrzebują Państwo usług firmy wykonującej audyt energetyczny, chętnie pomożemy. Kontakt z opiekunami klienta oraz ekspertami „rozjaśni temat” i umożliwi podjęcie przez Państwa decyzji. My ze swej strony zapewniamy, że postaramy się  zaproponować możliwie jak najkorzystniejsze warunki audytu energetycznego w Państwa obiekcie.     

Czemu służą badania termowizyjne ? ​

Dzięki  badaniu termowizyjnemu można wskazać rejony obiektu, gdzie zlokalizowane są nadmierne utraty ciepła poprzez wnikanie zimnego powietrza do wnętrza pomieszczeń podczas zimy oraz brak szczelności przegród uniemożliwiający utrzymanie chłodu podczas lata.  Audyt termowizyjny pozwala ocenić, czy poprawnie zostały wykonane prace budowlane oraz wytypować miejsca najbardziej istotne podczas prac termomodernizacyjnych.

Termowizja instalacji fotowoltaicznej umożliwia zbadanie paneli fotowoltaicznych w celu wykazania czy instalacja działa poprawnie. Umożliwia wskazanie nieprawidłowo funkcjonujących części instalacji, które mogą obniżać wydajność działania całego systemu. Zignorowanie nieprawidłowego działania pewnych elementów sytemu fotowoltaicznego może wywołać poważną awarię. W niektórych sytuacjach badania termowizyjne wymagają użycia dronów.

Kiedy należy się zdecydować na wykonanie bilansu cieplnego budynku ? ​

Chcąc dobrać moc cieplną źródła, można wykonać bilans cieplny budynku. Bilans cieplny wskazuje zapotrzebowanie obiektu na energię niezbędna do utrzymania wewnątrz budynku odpowiedniej temperatury. W trakcie analiz specjaliści posiłkują się danymi klimatyczno-pogodowymi z ubiegłych lat. Bilans cieplny często jest użyteczny podczas doboru typu pompy ciepła do ogrzewania zabudowań.

 

Podstawy prawne:

Audyt energetyczny

 • Ustawy:
 1. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 2. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury:
 1. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego,
 2. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Ustawa:    Prawo budowlane
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury:
 1. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 2. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.