Opinia Geotechniczna - cena, kiedy jest wymagana i o czym warto pamiętać

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna

Celem opinii geotechnicznej jest sprecyzowanie kategorii geotechnicznej obiektu w odniesieniu do przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie gamy (zakresu) niezbędnych badań geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej. W skład opinii geotechnicznej zazwyczaj wchodzą część opisowa oraz część graficzna.

Część opisowa – powinna zawierać informację o poziomie wód gruntowych, opis poszczególnych warstw gruntów z podaną głębokością ich zalegania i miąższością oraz zagęszczeniem, plastycznością, wilgotnością, gęstością i spójnością.

Część graficzna – powinna zawierać mapę dokumentacyjną oraz mapę lokalizacji terenu, przekroje, a także profile geotechniczne, objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach.

opinia geotechniczna

Podstawa prawna

Podstawą prawną do sporządzenia opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Rozporządzenie to zobowiązuje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych. (Kategorie geotechniczne – § 4. w/w rozporzadzenia.)

Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego. Dane te wskazują nam określenie charakterystyki możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości relatywnie znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

Pierwsza kategoria geotechniczna

kategorie geotechniczne

Druga kategoria geotechniczna

Trzecia kategoria geotechniczna

opinie geotechniczne

Ważne, aby pamiętać!

§ 7.
1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną.
2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.
3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno – inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych).

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.