Ślad węglowy - wyliczenie śladu węglowego produktu lub przedsiębiorstwa

ŚLAD WĘGLOWY

Obliczanie śladu węglowego

To nie moda, to nowa rzeczywistość. Coraz więcej przedsiębiorców myśli o obliczaniu śladu węglowego, duża część z nich go wręcz już oblicza. Władze Unii Europejskiej utrzymują, że dotychczasowe doraźne działania przewartościowują się w obowiązek, który będzie rozprzestrzeniał się na coraz szersze rzesze przedsiębiorstw i instytucji.

Jesteśmy przeświadczeni, że zakończył się czas polemiki o tym, czy zmiany klimatu to rzeczywiście prawdziwy problem. Samodzielnie zauważamy, że klimat się zmienia ! Nastał czas do podjęcia konkretnych kroków w celu rozwiązania problemu.

Jeśli nie zaczniemy  ograniczać indywidualnych emisji już teraz, to życie na naszej planecie ulegnie bezpowrotnym zmianom –  nasza rzeczywistość drastycznie się zmieni, a nasze dzieci nie poznają świata, z którym my i nasi przodkowie obcowaliśmy na co dzień.

obliczanie sladu weglowego

Działania w zakresie redukcji emisji śladu węglowego i środowiskowego powinniśmy rozpocząć od siebie. Niezmiernie ważne jest, żeby wciągnąć w to również organizacje i instytucje, z którymi współpracujemy lub współistniejemy na co dzień: Miasto, w którym mieszkamy lub, z którego pochodzimy, firmę, której jesteśmy właścicielem lub pracownikiem, szkołę, której jesteśmy uczniem lub nauczycielem, organizację której jesteśmy członkiem, a nawet sąsiadów i znajomych, których na co dzień lub od święta spotykamy.

Czy interesuje Cię wyliczenie śladu węglowego produktu lub przedsiębiorstwa?

Już od pewnego czasu temat ten jest na wokandzie w Europie Zachodniej, gdzie raportowanie śladu węglowego bywa obowiązkiem wynikającym z zapisów prawa.

Z upływem czasu temat staje się coraz głośniejszy również w naszym kraju.

Ślad węglowy produktu czy przedsiębiorstwa zaczyna grać coraz większa rolę i jest nowym wskaźnikiem  uwzględnianym podczas wybierania dostawców lub partnerów.

W maju 2021 r. Steward Redqueen opracował wytyczne, które mają posłużyć raportowaniu poprzez wskaźnik ESG. ESG ma stanowić poradnik dla spółek notowanych na GPW (Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych). W opracowaniu zgromadzono informacje o najważniejszych kryteriach (wskaźnikach).  W zakresie emisji gazów cieplarnianych podstawowym z nich jest łączna suma emisji bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych (zakres 1, 2 oraz 3).

Ślad węglowy? – Co to jest ślad węglowy?

Wdrożenie w temat i przekonanie rozmówców: partnerów biznesowych (zarówno dostawców, jak i  klientów) czy konsumentów lub akcjonariuszy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ochronę środowiska nie jest łatwe !

Zmusza prelegenta do skutecznego przedstawienia (w sposób prosty i zrozumiały dla rozmówców) poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz przekonania rozmówców do wypracowanej strategii redukcji emisji.

Ślad węglowy jest efektem wyliczenia całkowitej sumarycznej emisji gazów cieplarnianych, jaka została wytworzona podczas pełnego cyklu trwania = życia podmiotu, którym może być m.in. przedsiębiorstwo, instytucja, produkt, usługa, wydarzenie np. konferencja, podróż samolotem, miasto, kraj, osoba prywatna.

Co to jest protokół GHG?

Ogólnie znany standard do obliczania poziomu śladu węglowego dla firm to Greenhouse Gas Protocol.

Większość firm, obliczając Ślad węglowy, korzysta z protokołu GHG bezpośrednio lub pośrednio poprzez metodologie oparte na tym protokole.

protokol ghg

Ślad węglowy. - Z czego wynikają zmiany?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek zmieniła nieco sposób spojrzenia na temat śladu węglowego w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów.

Nałożyła m.in. obowiązek opracowywania dodatkowego sprawozdania z działalności lub skonsolidowanego sprawozdania z działalności przez spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe, które jest uzupełnieniem sprawozdań finansowych.

Raport Parlamentu Europejskiego sugeruje, aby wcześniej przyjęty zakres danych, które mają się znaleźć w sprawozdaniu z działalności wzbogacić o informacje o emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHG)  wykazując emisję w postaci podania zakresów 1, 2, 3 oraz podania wyników zrealizowanych działań odnosząc się do klimatycznych celów Unii Europejskiej.

Celem wprowadzenia tych świeżych wymagań jest chęć wpłynięcia na firmy, aby zainaugurowały, a potem kontynuowały:

zarządzanie własnym wpływem na klimat - aby mierzyły go i informowały o nim swoich kontrahentów, nadzorców, społeczeństwo oraz konkurencję.

nieustannie badały czy wpływają w jakikolwiek sposób na klimat i podejmowały kroki w celu minimalizowania negatywnego wpływu, jeżeli taki zostanie zauważony, poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

Tego typu działania są potrzebne do spowolnienia tempa wzrastającego globalnego ocieplania, które już obecnie wpływa na społeczeństwo i na gospodarkę.

Powinniśmy wspierać realizację celów wspólnotowych UE w tym zakresie – jedynie kompleksowe działania większości społeczeństwa umożliwią redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Celem UE jest redukcja o:

do roku 2030
do roku 2050
co będzie trudne, ale zależy tylko od nas wszystkich razem a zarazem od każdego z nas z osobna !Pomyśl o swoich dzieciach, wnukach i zdecyduj, co jest rozsądne ! Pamiętaj co zniszczymy odtworzyć jest trudno, o co zadbamy będzie dziedzictwem naszych bliskich.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Co oznaczają zakresy: Scope 1, Scope 2, Scope 3?

Greenhouse Gas Protocol dzieli emisje na 3 kategorie:

Zakres 1 (Scope 1): „Emisje bezpośrednie”.

To te emisje, które:

  1. A) zostały wygenerowane w rezultacie spalania paliw w źródłach:

stacjonarnych, np. gazu ziemnego na ocieplenie budynku,

lub

– mobilnych, np. benzyny we flocie samochodowej firmy,

będących własnością firmy lub nadzorowanych przez nią,

  1. B) emisje, które zostały wygenerowane w rezultacie zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.


Zakres 2 (Scope 2): „Pośrednie emisje”

Zostały wygenerowane w rezultacie importowanej (zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu.

Zakres 3 (Scope 3): „Inne pośrednie emisje”

Zostały wygenerowane w całym łańcuchu przedsiębiorstwa, przykładowo:

  • w rezultacie wytworzenia surowców, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów,
  • w następstwie podróży służbowych pracowników
  • w efekcie korzystania z produktów przez użytkowników końcowych.

Należy pamiętać, iż każde kolejne wyliczenie śladu węglowego jest procesem jedynym w swoim rodzaju. Każda firma czy organizacja lub instytucja charakteryzuje się indywidualną strukturą, zachodzącymi procesami oraz niepowtarzalną charakterystyką działalności, zaś obliczanie śladu węglowego bazuje właśnie na tej unikalności. Stworzenie wszechstronnego, pasującego do każdego rodzaju działalności,  kalkulatora (przy wyżej wymienionych założeniach odzwierciedlających realia) jest po prostu jest niemożliwe. Z tego też powodu stosujemy indywidualne podejście do każdego rozpatrywanego zagadnienia.

Dlaczego kontrahent zadaje pytania o ślad węglowy?

(np. może być zmuszony do monitorowania własnego śladu węglowego przez obowiązek raportowania go do jakiejś instytucji, kontrahenta).
może mieć wpływ na końcowy wynik śladu węglowego kontrahenta. Przykładowo korporacje proszą o wynik śladu węglowego swoich dostawców produktów. W działania związane z łagodzeniem zmian klimatycznych zaangażowane są zarządy największych firm i korporacji.

Podjęcie konkretnych kroków staje się realnym oczekiwaniem klientów i inwestorów, w związku z czym firma podejmuje decyzję o wyliczeniu i podaniu do informacji ogółu wyniku swojego śladu węglowego. Traktuje to ponadto jako chwyt marketingowy lub część misji przedsiębiorstwa, a czasem strategię etyki przedsiębiorstwa.

po prostu dla przedsiębiorstwa stanowi ideę i jednocześnie wstęp do wydajniejszego zarządzania energią oraz zużyciem innych zasobów.

Istnieje przeświadczenie, iż:

  • marki podające niski ślad węglowy będą wyróżniać się na tle innych, zwracając uwagę kontrahentów.
  • wyznaczanie czy zmniejszenie śladu węglowego korzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorcy/produktu.

Dlatego podczas prowadzenia działalności ważne jest rozpatrywanie z jakich źródeł pochodziło paliwo do wyprodukowania zakupionej energii, jak energochłonne jest  pozyskanie surowców do produkcji.

W związku z faktem, iż trendy panujące w Unii Europejskiej ewoluują w kierunku prowadzenia działalności w sposób coraz bardziej niskoemisyjny i odporny na zmiany klimatu, przystosowanie się do nowych wymagań zmusza bardzo często do przebudowy sposobu zarządzania oraz wykonania pokaźnych inwestycji.

Sposobem na spełnienie wywindowanych wymagań czy efektywność energetyczną, przy równoległym zachowaniu konkurencyjności, są inwestycje w nowe procesy oraz technologie.

Należy się spodziewać, iż w najbliższej przyszłości pytanie o ślad węglowy zacznie stanowić poważne kryterium w trakcie wyboru kontrahenta do współpracy.

Czy dobrowolne raportowanie środowiskowe ma sens?

W celu udostępnienia możliwości porównywania i badania wiarygodności danych zamieszczanych w raportach przygotowywanych  przez podmioty z całego świata przed ok. 20 laty powstała organizacja Carbon Disclosure Project.  

Prowadzi ona system dobrowolnego raportowania oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, równocześnie kontrolując dane przesyłane przez przedsiębiorstwa.

Obecnie raporty do CDP składa ok 10.000 firm z całego świata (w tym ok 2500 są to raporty pochodzące z Europy). Coraz więcej instytucji jest zainteresowanych wglądem do rzetelnych, możliwych do porównania raportów zawierających dane dotyczące kwestii klimatycznych. Platforma CDP, według wielu źródeł, stanowi rezerwuar wartościowych danych. 

slad weglowy

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.