Dokumentacja hydrogeologiczna - Ekomeritum

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA

Dokumentacja hydrogeologiczna jest zbiorem dokumentów ilustrujących wyniki badań warunków hydrogeologicznych wykonanych dla określonego obszaru w określonym celu praktycznym (w przypadku projektowania ujęć wód podziemnych, prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych, komunikacyjnych itp).
dokumentacja hydrogeologiczna

Według Prawa geologicznego i górniczego dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

pozwolenie wodnoprawne 1

Dokumentacja hydrogeologiczna składa się z różnych części.

Dokumentacja hydrogeologiczna składa się z różnych części, m.in. części dotyczącej wykonanej analizy, zestawienia wyników badań i pomiarów terenowych, interpretacji tych badań i pomiarów w formie wykresów, map, przekrojów oraz wniosków.

Złożona jest z następujących części:

Krok 1

Części tabelarycznej

z wynikami badań i pomiarów

Krok 2

Części graficznej

wykresy, mapy i przekroje

Krok 3

Części tekstowej

będącej rozszerzonym objaśnieniem części tabelarycznej i graficznej z analizą wyników

Krok 4

Części wnioskowej

Standardowo dokumentację hydrogeologiczną opracowuje się w zestandaryzowanej formie zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami.

Decyzje zatwierdzające dokumentacje hydrogeologiczne wydaje się bezterminowo.

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem korzystania z ujęcia.

Organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną jest Wójt, Burmistrz, Starosta lub Geolog Wojewódzki, gdy wydajność studni przekracza 50 m3/godzinę.

Jak wygląda współpraca?

Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego.

Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (m.in. uproszczone wypisy z ewidencji gruntów dla działek, mapa zasadnicza obejmująca działki na których zlokalizowany jest zakład oraz bezpośrednich sąsiadów, dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku).

Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę, dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, wykonanie obliczeń , dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji, wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej.

dokumentacja hydrogeologiczna

Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy i jej dostarczenie.

Udział w postępowaniu administracyjnym w przypadku, gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie. Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.