Nadzory inwestorskie - nadzór na budowie, kierownik budowy i inspektor - Ekomeritum

NADZORY INWESTORSKIE

Nadzór inwestorski. - Co to jest?

Nadzór inwestorski jest zestawem czynności mających na celu kontrolę prowadzonych prac budowlanych. Dzięki niemu inwestor ma kontrolę nad powstawaniem obiektu (zgodnością z projektem, na podstawie którego powstaje i z panującymi wytycznymi prawa).

Nadzór inwestorski powinien wykonywać Inspektor Nadzoru Budowlanego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego legitymujący się niezbędnymi uprawnieniami oraz doświadczeniem.

W zakresie realizacji nadzoru najczęściej prowadzi się nadzór budowlany w zakresie realizacji prac, ponadto monitoruje się jakość używanych materiałów budowlanych. Inwestor powinien być na bieżąco informowany o postępie prac oraz ich jakości. W toku realizacji Nadzoru inspektorzy mogą dokonywać odbiorów robót zarówno częściowych, jak i  końcowych. Mogą również wspomagać Inwestora w  przekazaniu obiektu do użytkowania.

nadzory inwestorskie

Nadzór ma na celu eliminację wielu problemów, które zazwyczaj występują podczas realizacji przedsięwzięcia.

Inspektor czasami jest mylony z kierownikiem budowy, w innych przypadkach z inspektorem państwowych służb nadzoru budowlanego.

Nadzór zabezpiecza interesy inwestora nie tylko przed nadużyciami, ale również nieuczciwością wykonawców oraz projektantów.

Przy jakich inwestycjach jest wymagana obecność Inspektora nadzoru inwestycyjnego?

Dlaczego nadzór inwestorski to bardzo ważny aspekt procesu budowy?

Podmienienie rodzajów materiałów budowlanych przewidzianych w projekcie bez otrzymanej na to zgody od inwestora może przynieść nieuczciwemu wykonawcy dodatkowy zysk, oczywiście na koszt i szkodę inwestora. Często w celu ustalenia, czy doszło do nieuczciwych zdarzeń niezbędna jest specjalistyczna wiedza, którą dysponuje inspektor nadzoru.

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma pewne obowiązki, m.in.:

reprezentuje inwestora na placu budowy kontrolując zgodność realizacji inwestycji z zatwierdzonym projektem i wydanym pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami opierając się na zasadach wiedzy technicznej,

sprawdza, czy prowadzone roboty budowlane są wykonywane z zachowaniem odpowiednich standardów jakości.

Natomiast niewskazane jest, aby ingerował bezpośrednio w przebieg prac, zmieniał plany, narzucał swoją wizję przebiegu budowy.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Jakie prawa ma inspektor nadzoru inwestorskiego?

W związku ze swoim stanowiskiem Inspektor nadzoru inwestorskiego ma pewne prawa. Ma prawo:

  1. Wydawać polecenia,  zarówno kierownikowi budowy, jak także kierownikowi robót (z wpisem do dziennika budowy) odnośnie:
    • konieczności usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
    • wykonania prób lub badań, jeżeli trzeba do odkrycia robót lub elementów zakrytych,
    • zobowiązania do przedłożenia odpowiednich ekspertyz odnośnie prowadzonych robót budowlanych oraz przedstawienia dowodów na dopuszczenie do stosowania konkretnych wyrobów budowlanych oraz urządzeń.
  2. Wymagać (od kierownika budowy/kierownika robót) wykonania poprawek ewentualnie ponownego, prawidłowego wykonania źle wykonanych robót.
  3. Zażądać zawieszenia wykonywania robót budowlanych, jeżeli ich kontynuowanie mogłoby wywołać zagrożenia lub ich wykonanie doprowadziłoby do niezgodności z projektem czy pozwoleniem na budowę.

 

Dla większości Inwestorów sterowanie inwestycją stanowi nowe doświadczenie. W niektórych przypadkach (np. bardziej skomplikowanych inwestycji)  jest szczególnie trudne. Powodem chęci przekazania koordynacji prac Inspektorowi nadzoru inwestycyjnego często nie jest brak umiejętności/doświadczenia (choć czasami tak jest), ale najczęściej brak czasu w obliczu wykonywanych na co dzień obowiązków, nierzadko będących podstawą zyskowności firmy.

Istnieją przypadki, gdy organ udzielający pozwolenia na budowę zobowiązuje Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednak nawet nie będąc obligatoryjnie zobowiązanym przez Organ, opłaca się zlecić nadzór inspektorowi nadzoru, który by działał w imieniu Inwestora. Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku, gdy  kierownik budowy jest reprezentantem wykonawcy.  W takim przypadku, dzięki osobie inspektora nadzoru, możemy kontrolować jakość wykonywanych robót oraz użytych materiałów budowlanych; ponadto monitorować zgodność z zapisami projektu, obowiązującymi przepisami, normami, pozwoleniem na budowę.

Podsumowując:

Praca inspektorów nadzoru inwestorskiego służy dyscyplinowaniu wykonawcy na budowie.

Oferujemy prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez inżynierów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia.

Oferta cenowa zawsze jest ustalana indywidualnie i uzależniona od wielkości inwestycji i terminów inwestycji oraz od ustalonego zakresu prac.

Zapraszamy do współpracy!

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.