Operat Przeciwpożarowy - Opracowanie operatu przeciwpożarowego - Ekomeritum

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

 

Zezwolenia/pozwolenia:

  • na zbieranie odpadów,
  • na przetwarzanie odpadów,
  • na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

udzielane są po uprzednim dokonaniu przez komendanta Straży Pożarnej inspekcji

  • instalacji,
  • obiektu budowlanego lub jego części,
  • miejsc magazynowania odpadów, w których planowane jest prowadzenie przetwarzania lub zbierania odpadów

w zakresie spełniania wymogów wskazanych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
   oraz
potwierdzenia ich zgodności z kryteriami ochrony przeciwpożarowej wykazanymi w przygotowanym wcześniej i załączonym do wniosku o pozwolenie na gospodarowanie odpadami operacie przeciwpożarowym.

operat przeciwpozarowy 1
operaty przeciwpozarowe

W przypadku, kiedy wniosek skierować należy do marszałka województwa lub RDOŚ (regionalnego dyrektora ochrony środowiska) dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku, gdy odbiorcą wniosku jest starosta operat ppoż może przygotować osoba legitymująca się wykształceniem inżyniera pożarnictwa lub wykształceniem wyższym z zakresu inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Odpowiedzią na wniosek o zatwierdzanie dokumentacji takich jak operaty przeciwpożarowe mogą być :

Wydania postanowienia

Uzgodnienie ma formę wydania postanowienia, na które w tym przypadku Wnioskodawcy przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego Straży pożarnej.

Po wprowadzeniu w życie dokumentacji operat przeciwpożarowy rozpoczęcie działalności jest możliwe po dokonaniu inspekcji przez PSP.

Należy pamiętać, iż na postanowienie pokontrolne nie przysługuje zażalenie –  treść postanowienia pokontrolnego jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie. Jeśli organ PSP wyda opinię negatywną (postanowienie będące odpowiedzią na operat przeciwpożarowy będzie negatywne) to starosta/marszałek województwa/regionalny dyrektor ochrony środowiska mają obowiązek odmowy wydania zezwolenia.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie zapisem Ustawy o odpadach powinny zostać ogłoszone w formie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych (w uzgodnieniu z ministrem środowiska). 

(Art. 41 a, 43 UO, Art. 4 U o Ochr Przeciwpoż)

ochrona przeciwpozarowa

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.