Karta informacyjna przedsięwzięcia (KiP) - Ekomeritum

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Ubiegasz się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i potrzebujesz KIPkarty informacyjnej przedsięwzięcia? W EkoMeritum opracujemy ją dla Ciebie, tak aby unikać braków formalnych i merytorycznych. Zaufaj naszemu doświadczeniu, by niepotrzebnie nie przedłużać postępowania.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (tzw. KIP) – dokumentacja zawierająca opis wykonany na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji oraz założeń inwestora. Przedłożenie jej organowi wraz z niezbędnymi załącznikami umożliwia przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie rozpatrywania wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ta zaś jest nierzadko furtką do późniejszego zdobycia pozwolenia na budowę.

Brak Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub jej niekompletność skutkuje wydłużeniem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co opóźnia cały proces inwestycyjny. Im lepiej zostanie ona opracowana, tym większe szanse, że Organ nie będzie wnioskował o jej uzupełnienie. Dlatego jej sporządzenie warto powierzyć ekspertom.

W EkoMeritum oferujemy przygotowanie KIP, wspieramy Inwestora w trakcie procedury administracyjnej rozpatrywania wniosku o decyzję poprzez udzielanie wyjaśnień oraz uzupełnień na pisma otrzymane od organu na podstawie poczynionych ustaleń ze Zleceniodawcą i otrzymanych dokumentów od Inwestora.

Przerasta Cię opracowanie dokumentów, które masz dołączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej? Skontaktuj się z nami. Nie tylko zadbamy o to, aby w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie zabrakło wymaganych danych, ale również pomożemy w skompletowaniu pozostałych załączników do wniosku.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). - Co to jest za dokument?

karta informacji przedsiewziecia

Karta Informacji Przedsięwzięcia (potocznie nazywana karta informacyjna) to najczęściej przygotowywany rodzaj dokumentacji w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia przygotowuje się dla przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powinna ona zawierać szereg informacji, w tym o przewidywanej ilość wprowadzanych do środowiska substancji, rodzajach wytwarzanych odpadów czy też rozwiązaniach chroniących środowisko.

Wniosek składa się do Organu właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.

Do wniosku, którego głównym elementem jest Karta informacyjna przedsięwzięcia (najczęściej składana do Urzędu w 4 egzemplarzach) załącza się dodatkowo mapę ewidencyjną obejmującą teren przedsięwzięcia i teren, na który będzie ono oddziaływać; wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile jest uchwalony oraz wypisy z ewidencji gruntów dla terenu inwestycji i terenów bezpośrednio z nią graniczących. Dokumentami, które mogą (ale nie muszą) okazać się potrzebne są: inwentaryzacja drzew i krzewów oraz opinia geotechniczna. Inwestor dostarcza je w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

,

Nie wiesz, jakie dokumenty oprócz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia powinny znaleźć się we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przedsięwzięciem? Skontaktuj się z nami. Podpowiemy Ci, czego potrzebujesz w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a czego w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). - Jakie typy inwestycji najczęściej spotykane są na rynku?

Zakres przedsięwzięcia zawsze określa Inwestor. Niemniej jednak do najczęściej spotykanych zapytań w ostatnim okresie można zaliczyć przedsięwzięcia dotyczące zabudowy mieszkaniowej, głównie budowy osiedli mieszkaniowych. Zakres często obejmuje tu również garaże i parkingi samochodowe.

Równie często inwestycje wykonuje się w przemyśle. Najczęściej są to przedsięwzięcia związane z budową i rozbudową zakładów produkcyjnych wraz z zapleczem magazynowym oraz towarzyszącą im infrastrukturą. Tu także możemy wspomnieć o instalacjach do oczyszczania ścieków, zbierania złomu oraz odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, instalacjach związanych z przetwarzaniem odpadów.

Co rusz spotykamy się też z potrzebą wykonania wierceń w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonywaniem urządzeń lub ich zespołów umożliwiających pobór wód podziemnych o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3 na godzinę;

W zapytaniach spotykane są właściwie wszystkie branże. Spośród nich nieco częściej zauważa się zapytania o wykonanie usługi dotyczącej instalacji do produkcji i przetwórstwa spożywczego, mieszania, emulgowania lub konfekcjonowania półproduktów i produktów chemicznych; budowy dróg i linii tramwajowych.

zakres przedsiewziecia

Niezależnie od tego, czy planujesz budowę obiektu budowlanego, czy chcesz zrealizować inną inwestycję i potrzebna Ci Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, możesz liczyć na nasze wsparcie. Dysponujemy bogatym doświadczeniem w sporządzaniu KIP dla różnych typów przedsięwzięć, w tym inwestycji deweloperskich, obiektów użyteczności publicznej, magazynów czy też zakładów produkcyjnych. Dlatego możesz mieć pewność, że zostanie ona rzetelnie opracowana.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). - Do którego organu złożyć dokumentację?

Karty Informacyjne najczęściej składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz Regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Pozostałymi organami właściwymi do składania wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach są: dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, a w przypadku inwestycji skali krajowej, inwestycji o większej randze, strategicznych lub zlokalizowanych na terenach zamkniętych i morskich Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) – wątpliwość, czy inwestycja podlega pod obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚ)?

karty informacyjne przedsiewziecia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest również rzadko, ale jest stosowana w przypadku braku pewności co do podlegania danej, konkretnej inwestycji pod obowiązek posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niektórzy inwestorzy, aby upewnić się czy inwestycja rzeczywiście zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko składają Karty informacyjne przedsięwzięcia do Urzędu w formie zapytania. Takie postępowanie ma za zadanie wyjaśnić wątpliwość, czy inwestor powinien posiadać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach czy może jednak nie będzie takiej konieczności.

W przypadku przesłania do Urzędu opracowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącej Inwestycji niewymagającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Inwestor otrzymuje na piśmie od Organu zawiadomienie o braku kwalifikacji przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kopię tego zawiadomienia Inwestor może użyć załączając do wniosku o kolejną decyzję innego typu “rozwiewając wątpliwości” kolejnego Organu co do potrzeby posiadania dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Unika w ten sposób zapytań od kolejnego Organu o przedłożenie informacji, czy decyzja środowiskowa jest potrzebna, co umożliwia uniknięcie bezsensownego przedłużania się procedury.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). – Jakie informacje zawiera?

Zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w KIP muszą się znaleźć różne dane dotyczące inwestycji. Co konkretnie?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, a dokładniej o rodzaju i usytuowaniu przedsięwzięcia, jego powierzchni, o technologii, możliwych wariantach przedsięwzięcia, przewidywanej ilości wykorzystywanych surowców i mediów, o przewidywanych do wprowadzania do środowiska substancjach, poborze energii, a także o rozwiązaniach mających chronić środowisko. W dokumentacji powinny również znajdować się informacje dotyczące obiektów budowlanych, informacje o sposobie ich wykorzystywania, o pokryciu szatą roślinną terenu całej nieruchomości planowanej do objęcia inwestycją.

W treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia powinny znaleźć się opisy nie tylko samej inwestycji, ale również instalacji, procesów, urządzeń w kontekście emisji gazów i pyłów do powierza, gospodarki odpadami na terenie inwestycji, m.in. w zakresie wytwarzanych i przetwarzanych odpadów, gospodarki wodnościekowej, emisji hałasu oraz oddziaływania na tereny sąsiednie, odległości i możliwych oddziaływań przedsięwzięcia na tereny chronione zlokalizowane w pobliżu.

Jeżeli inwestycja znajduje się w sąsiedztwie granicy to karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać również opis możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, która będzie zawierać komplet danych, w tym informacje o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko czy też możliwym transgranicznym oddziaływaniu przedsięwzięcia, jest niezwykle wymagające. Dlatego lepiej, aby zajęli się tym specjaliści. W EkoMeritum znamy niuanse prawne w ochronie przyrody i jesteśmy w stanie przygotować rzetelne opracowanie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). – Dlaczego bezpieczniej wybrać Kartę informacyjną rozszerzoną, a nie prostą?

Z doświadczenia wiemy, że podejmując decyzję o zleceniu wykonania dokumentacji pt. „Karta informacyjna przedsięwzięcia” większość naszych klientów podejmuje ostatecznie decyzję (już po rozmowie z naszymi specjalistami) o wykonaniu ROZSZERZONEGO dokumentu pt. „Karta informacyjna przedsięwzięcia”. Taka decyzja przynosi Inwestorowi duże korzyści!

Karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji rozszerzonej obejmuje dodatkowo modelowanie rozprzestrzeniania się gazów i pyłów do powietrza oraz modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu do środowiska. Rozszerzenie karty informacyjnej o te 2 zakresy nierzadko umożliwia uniknięcie konieczności przedkładania Organowi kolejnego dokumentu – Raportu oddziaływania na środowisko, przez co nie doprowadza do straty czasu i funduszy na jego przygotowanie oraz zapobiega braniu udziału w kolejnym postępowaniu administracyjnym dotyczącym analizy raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Taka decyzja daje wymierne korzyści. Urząd podczas analizy planowanej inwestycji ma od początku dostępne do dyspozycji pełniejsze dane zawarte w treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia, co nierzadko skraca procedurę administracyjną rozpatrywania wniosku z powodu braku konieczności dopytywania Inwestora o bardziej szczegółowe przedstawienie pewnych zakresów przedsięwzięcia.

Co najważniejsze Inwestor na tym etapie ma dużą szansę przede wszystkim oszczędzić czas i nie stracić funduszy na przygotowanie kolejnych dokumentacji. Oczywiście to Urząd podejmuje decyzję i nie możemy zapewnić, że nie zażąda jednak przedstawienia Raportu. Jednak zgodnie z doświadczeniem specjalistów, dokładniejsze, szersze opisanie przedsięwzięcia już na etapie pisania Karty informacyjnej przedsięwzięcia bardzo zwiększa szanse na uniknięcie konieczności brania udziału w kolejnej procedurze administracyjnej ubiegania się raportem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nie ryzykuj! W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lepiej wykonać w wersji rozszerzonej. To oszczędność czasu i kosztów. Skontaktuj się z nami, by uzyskać niezbędne wsparcie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). – Czym może skończyć się procedura administracyjna rozpatrywania wniosku w urzędzie?

Na złożoną Kartę informacyjną przedsięwzięcia Inwestor może otrzymać:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (będącą decyzją pozytywną umożliwiającą dalszy ciąg procedowania kolejnych pozwoleń i zgód prowadzących w efekcie do realizacji inwestycji);

zawiadomienie o braku kwalifikacji przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (będącą informacją pozytywną umożliwiającą dalszy ciąg procedowania kolejnych pozwoleń i zgód prowadzących w efekcie do realizacji inwestycji);

postanowienie o konieczności wykonania Raportu (będące informacją o konieczności przedłożenia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. dokumentacji bardziej szczegółowo opisującej przedsięwzięcie. W postanowieniu najczęściej podany jest zakres informacji, które należy zawrzeć w opisie oraz wskazane są wymagane do załączenia do wniosku dokumentacje/ekspertyzy. Zdarza się, iż urząd życzy sobie przeprowadzenia dodatkowo inwentaryzacji przyrodniczej (tzw. inwentaryzacji fauny i flory) – co powinno być przeprowadzone podczas trwania pełnego okresu wegetacyjnego i wiąże się z kilkoma wizytami przyrodnika na teren inwestycji celem dokonania inwentaryzacji w różnych momentach okresu wegetacyjnego;

odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (będącą decyzją negatywną).

W przypadku dodatkowych pytań o powody prosimy o kontakt z naszym biurem.

Poniżej linki do dodatkowych informacji dotyczących naszej usługi w zakresie: „Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.