Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - wnioski o decyzje na wytwarzanie odpadów

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zamierzasz prowadzić działalność w ramach, której będziesz wytwarzać odpady, i chcesz ubiegać się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Skorzystaj z pomocy naszych wykwalifikowanych ekspertów, którzy odpowiednio przygotują wniosek i zadbają o to, aby był bezbłędny pod względem merytorycznym i formalnym.

Wytwarzanie odpadów jest jednym z najczęstszych sposobów korzystania ze środowiska przez firmy. Każdy podmiot gospodarczy wytwarza odpady. Większość z nich magazynuje odpady celem uzbierania odpowiedniej ich ilości opłacalnej do przekazania do odbiorcy, ma obowiązek segregowania ich, prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości. 

wytwarzanie odpadow

Prawo ochrony środowiska nie pozostawia złudzeń. W określonych przypadkach wytwórca odpadów jest obowiązany ubiegać się o wydanie pozwolenia na ich wytwarzanie. W tym celu – jeszcze przed rozpoczęciem działalności – musi złożyć do Organu stosowny wniosek. Ten z kolei powinien zawierać szereg istotnych informacji dotyczących m.in. rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju instalacji, ilości odpadów czy też planowanego terminu zakończenia eksploatacji instalacji.

Nie ryzykuj! Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów będzie zawierał braki formalne lub merytoryczne, jako prowadzący instalację zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Wydłuży to niepotrzebnie postępowanie i opóźni uruchomienie instalacji. Istnieje jednak łatwy sposób, aby tego uniknąć. Wystarczy zlecić opracowanie wniosku specjalistom.

Ekomeritum przygotowuje dla klientów wnioski o decyzje na wytwarzanie odpadów. Jeżeli potrzebujecie Państwo pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zapraszamy do kontaktu z nami. Kompleksowo opracowujemy niezbędną dokumentacją. Służymy też doradztwem w zakresie ochrony środowiska zarówno dla przedsięwzięć już zrealizowanych, jak i będących dopiero w planach.

Wytwarzanie odpadów

gospodarowanie odpadami

Istnieje kilka zakresów gospodarowania odpadami m.in. wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie, transportowanie, magazynowanie i składowanie odpadów. Często firmy gospodarujące odpadami nie tylko wytwarzają odpady, ale również je przetwarzają lub/i zbierają. Jednak większość firm gospodarujących odpadami podlega tylko pod pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

Ekomeritum opracowuje dokumentacje do wniosków o pozwolenie na wytwarzanie odpadów będące załącznikiem do wniosku o uzyskanie decyzji pozwalającej na w/w gospodarowanie odpadami.  Obejmuje ona m.in. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania wraz z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego, wskazanie sposobów ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a nawet ocenę stanu technicznego instalacji.

Wytwórca odpadów - definicja.- Kto to jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach?

To:

(Art. 3 ust. 32 Ustawy o odpadach)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. - Kiedy firma podlega pod pozwolenie?

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów są wymagane na wytwarzanie odpadów w instalacji, gdy wytwarza się je w ilości:

lub

(Art. 180, 180 a POŚ)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. – W jakiej sytuacji istnieje potrzeba ubiegania się o pozwolenie?

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

  1. Zainstalowanie nowej instalacji lub urządzenia.
  2. Zainstalowanie zespołu instalacji lub urządzeń w wyniku działania, których powstawać będą odpady.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. - Na jaki okres udziela się decyzji na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenia w niniejszym zakresie są wydawane zazwyczaj na okres do 10 lat.
Wyjątek stanowi ujęcie wytwarzania odpadów w pozwoleniu zintegrowanym, które jest wydawane na czas nieoznaczony, jednak na wniosek podmiotu prowadzącego daną instalację pozwolenie zintegrowane może zostać wydane na czas oznaczony.
(Art. 188 POŚ)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. – Kiedy wystąpić o pozwolenie? Prawidłowy termin wystąpienia o pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Ważne jest, iż istnieje obowiązek uzyskania decyzji przez podmiot, który chce wytwarzać odpady jeszcze przed rozpoczęciem procesu wytwarzania. Podmiot rozpoczynając działalność już pierwszego dnia prowadzenia instalacji, dla której ma obowiązek posiadać decyzję powinien móc się wylegitymować posiadaniem wydanego wcześniej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. - Kto kontroluje posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Funkcję kontrolną posiadania decyzji w zakresie wytwarzania odpadów posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma prawo do dokonania kontroli na terenie podmiotu wytwarzającego odpady.

Podczas kontroli również przegląda kompletność i prawidłowość wypełniania ewidencji odpadów oraz wystawiania kart przekazania odpadów. Sprawdza też, czy odpady trafiają docelowo do podmiotów i są transportowane przez podmioty posiadające do tego prawo na podstawie odpowiednich posiadanych decyzji administracyjnych. Podczas wizyty przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska sprawdza również, jakie są sposoby magazynowania odpadów oraz czy są zastosowane w miejscach, gdzie są wymagane zabezpieczenia ewentualnych odcieków powstających z odpadów.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – co powinien zawierać?

Od poprawności i kompletności wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zależy to, czy postępowanie administracyjne rozpocznie się bez zbędnej zwłoki. Jeśli Organ zauważy braki formalne lub merytoryczne, wezwie prowadzącego instalację do ich uzupełnienia. Wydłuży to całą procedurę i sprawi, że eksploatacja instalacji rozpocznie się później, niż inwestor zakładał.

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinien zawierać szereg informacji, w tym m.in.:

  • oznaczenie prowadzącego instalację (wraz z adresem siedziby lub adresem zamieszkania),
  • oznaczenie głównego prowadzącego instalację, ewentualnie określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących instalację,
  • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, które określają momenty zakończenia rozruchu i rozpoczęcia wyłączania instalacji,
  • określenie ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji,
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, które uwzględnia procesy m.in. zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, jeżeli takie procesy gospodarujący odpadami w stosunku do wytwarzanych odpadów planuje.

 

Żeby uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów, przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów warto zlecić specjalistom. W EkoMeritum dysponujemy ekspercką wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają nam tworzyć wysokiej jakości opracowania dla różnych branż.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Operat przeciwpożarowy

W przypadku wytwarzania przez podmiot jakichkolwiek odpadów palnych możemy z 99.99% pewnością mówić również o magazynowaniu odpadów palnych. Magazynowanie odpadów palnych przez podmiot generuje obowiązek przedłożenia jako załącznik do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów również operatu przeciwpożarowego wraz z wydanym na jego podstawie pozytywnym postanowieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Problem jednak jest w tym, że żadne przepisy nie definiują pojęcia „odpady palne”; nie ma również konkretnej listy odpadów zaliczanych do palnych. Zakwalifikowanie odpadu jako palny lub nie, jest to kwestia kluczowa. Rozstrzygnięcie jej jest ważne, abyśmy wiedzieli, czy do danego wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy, czy nie. Taka sytuacja rodzi duże wątpliwości.

operat przeciwpozarowy 1

Operat przeciwpożarowy to dokument, który powinien zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji lub obiektu, ewentualnie jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. W dokumencie należy jednoznacznie wskazać miejsca, w których podmiot magazynuje odpady palne. W przypadku, gdy strażak opracowujący operat przeciwpożarowy uzna, że warunki dla gromadzenia odpadów są nieprawidłowe, może zasugerować przeniesienie miejsc magazynowania lub zainwestowanie w odpowiednie zabezpieczenia ich. Przykładowym zabezpieczeniem może być wybudowanie ścianki o odpowiedniej konstrukcji zabezpieczającej przez rozprzestrzenieniem się ewentualnego pożaru. Drugim ważnym aspektem jest bliski dostęp do wody umożliwiającej gaszenie ewentualnego pożaru. Ten aspekt wydaje się banalny, jednak często brak bliskiego dostępu do wody uniemożliwia otrzymanie pozytywnego postanowienia lub generuje dodatkowe koszty inwestycyjne w celu zapewnienia dostępu do wody w konkretnym, wskazanym miejscu.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. – Kto opracowuje operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy ma prawo przygotować rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynier pożarnictwa lub osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. Wybór rangi specjalisty zależy od tego, kto wydaje decyzję na wytwarzanie odpadów: czy Marszałek Województwa, czy Starosta.

Magazynowanie odpadów palnych. - Monitoring miejsc magazynowania odpadów.

Monitoring wizyjny prowadzi się przez całą dobę przy użyciu urządzeń zapewniających zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w miejscu magazynowania odpadów palnych. Zapis obrazu powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą oraz powinien być przechowywany przez miesiąc od daty jego dokonania.

Kontrolować go ma prawo m.in. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Podmioty niespełniające ciążących na nich obowiązków posiadania odpowiednich decyzji podczas kontroli WIOŚ otrzymają zarządzenia pokontrolne, które nałożą obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego.

Magazynowanie odpadów. Jakie są dopuszczalne terminy magazynowania odpadów?

Odpady mogą być magazynowane, jeżeli istnieje taka konieczność, a wynika ona z procesów technologicznych lub warunków organizacyjnych. Maksymalne okresy magazynowania są jednak dokładnie określone i nie mogą przekraczać:

 

1 roku – w przypadku magazynowania:

a.) odpadów niebezpiecznych
b.) odpadów palnych
c.) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
d.) odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;

3 lat – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

 

Magazynowanie odpadów. – Jak długo można magazynować odpady przeznaczone do przewiezienia na składowisko?

Odpady, które docelowo mają trafić do składowania mogą być magazynowane tylko i wyłącznie w celu zgromadzenia odpowiedniej ich ilości, która pozwoli na ich przetransportowanie na składowisko odpadów, ale nie dłużej jednak niż przez 1 rok.
Wskazane wyżej okresy magazynowania 1 i 3 lata są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. 

Posiadacze odpadów zobowiązani do uzyskania:

(Art. 25 ust. 4, 4a, 5, 6, 6a Ustawy o odpadach)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. – Jakie rodzaje firm potrzebują pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Naszymi klientami są podmioty reprezentujące różne branże – nie tylko zakłady produkcyjne, ale również firmy handlowe i usługowe. Wykonujemy również dokumentacje dla organów administracji Państwowej, zarówno rządowej i samorządowej, deweloperów i administratorów obiektów oraz innych instytucji. Dokumentacje wraz z treścią wniosków przygotowujemy dla instalacji zlokalizowanych na terytorium całej Polski.

Więcej informacji pod linkami:

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.