Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza - Ekomeritum

POMIARY EMISJI GAZÓW I PYŁÓW

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza

Ubiegasz się o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane? A może chcesz wiedzieć, czy Twoje instalacje lub urządzenia nie przekraczają dopuszczalnych standardów emisyjnych? Wykonaj pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza z EkoMeritum i zyskaj rzetelne dane.

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza mogą służyć różnorakim celom. Ich wyniki w pewnych sytuacjach należy po prostu przedłożyć do Urzędu, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane. Czasami sprawozdanie z wyników pomiarów należy dołączyć do wniosków o pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego, a niekiedy nawet do zgłoszenia emisji gazów i pyłów.

Większość z prowadzących instalację ma obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji, a w przypadku emisji do środowiska znacznych ilości substancji lub energii – do prowadzenia pomiarów ciągłych.  

Otrzymane wyniki, będące rezultatem wcześniej przeprowadzonych pomiarów/badań, pozwalają na stwierdzenie czy stężenie zanieczyszczeń/poziomy emitowanych gazów i pyłów mieszczą się w określonych normach, które narzuca prawo obowiązujące w zakresie ochrony środowiska.

Pomiary emisji lotnych związków organicznych do powietrza należy prowadzić dla instalacji, które podlegają pod standardy emisyjne LZO (lotnych związków organicznych).

Przekroczenie warunków pozwolenia emisyjnego może skutkować wstrzymaniem użytkowania instalacji.

Jeżeli emisja LZO (lotnych związków organicznych) lub innych substancji przekracza ustalone odgórnie standardy emisyjne czy wartości dopuszczalne właściwy organ może wstrzymać użytkowanie instalacji, a w przypadku pozwolenia zintegrowanego przekroczenie to skutkuje obligatoryjnym wstrzymaniem instalacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ).

W przypadku przekroczeń warunków pozwolenia (m. in. przekroczenia standardów emisyjnych) prowadzącemu instalację wymierzone zostaną administracyjne kary pieniężne i może otrzymać mandat.

Brak pozwolenia skutkuje zwiększonymi o 500% opłatami za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie substancji do powietrza (t. j. emisję gazów i pyłów do powietrza) w zakresie, w którym podmiot powinien to pozwolenie posiadać.

Dlatego regularne pomiary emisji gazów i pyłów do atmosfery wykonywane przez laboratoria są tak ważne dla ciągłości funkcjonowania wykorzystywanych instalacji, urządzeń i źródeł spalania.

pomiary emisji gazow i pylow

W EkoMeritum oferujemy akredytowane pomiary emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do środowiska wraz z akredytowanym poborem próbek. Wykonujemy pomiary i badania na terenie całego kraju.

Efektem usługi jest dostarczone klientowi sprawozdanie. Laboratorium posiada doświadczenie pomiarowe, dzięki czemu zlecone prace są wykonywane rzetelnie oraz zgodne są z wymaganiami prawa. Oferujemy zarówno wykonanie pomiarów wstępnych, jak również okresowych.

Chcesz skorzystać z eksperckiego wsparcia w zakresie pomiarów wielkości emisji określonych zanieczyszczeń? Ubiegasz się o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza? A może przerasta Cię procedura administracyjna dotycząca pozwolenia zintegrowanego? Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

Pomiary emisji reguluje ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Jakie istnieją typy pomiarów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza?

emisja gazow i pylow

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza.

Pomiary wstępne powinny być wykonane tuż po zakończeniu rozruchu instalacji lub uruchomieniu urządzenia w terminie do 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji, chyba że organ wydający pozwolenia wskazał w decyzji inny termin. ( Art. 147. POŚ )

Pomiary okresowe, których zakres i częstotliwość przytacza zazwyczaj otrzymana od organu decyzja, wynikają zazwyczaj z obowiązujących aktów prawnych. Zakład działając bez uzyskanej decyzji również powinien zainteresować się pomiarami okresowymi, ponieważ obowiązek ich wykonywania wynika wprost z obowiązujących aktów prawnych.
1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Oba rodzaje pomiarów stanowią bardzo użyteczne źródło informacji. Wyniki z wykonywanych pomiarów i badań częstokroć wspomagają specjalistów podczas wykonywania dokumentacji m. in. zgłoszeń emisji gazów i pyłów do powietrza, opracowań wykonywanych w celu ubiegania się o pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Niezależnie od tego, jakie pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza chcesz wykonać, sam pomiar i pobieranie próbek warto zlecić specjalistom. Wówczas zyskasz pewność, że wyniki są miarodajne. W EkoMeritum dbamy o to, aby pomiar stężenia gazów i pyłów spełniał wymagania określone rozporządzeniem. Uzyskane w ten sposób dane mogą uzupełniać firmowe sprawozdania, zgłoszenia emisji czy też wnioski o pozwolenia na emisję.

Pomiary emisji zanieczyszczeń. Rodzaje wykonywanych przez Ekomeritum pomiarów

W zależności od rodzaju emitowanej do powietrza substancji oferujemy następujące rodzaje pomiarów:

Nie wiesz, jakie rodzaje substancji zbadać, aby działać zgodnie z prawem? Rozwiejemy Twoje wątpliwości, przekazując rzetelne i aktualne informacje w sprawie wymagań środowiskowych, jakie musisz spełnić. Dzięki temu ubieganie się o pozwolenie na emisję (wprowadzanie) gazów i pyłów do atmosfery lub o pozwolenie zintegrowane czy też zgłoszenie emisji zanieczyszczeń może okazać się łatwiejsze. 

Zawsze staramy się, aby nasze dokumentacje były kompletne t. j. nie zawierały braków formalnych i merytorycznych. W tym celu przedstawiamy listę niezbędnych materiałów (dokumentów i informacji) do przygotowania dokumentacji, które przekazuje nam potem Inwestor lub Projektant. Niekiedy przeprowadzenie pomiarów i późniejsze przedstawienie sprawozdania z nich (jako załącznik do dokumentacji) jest bardziej przekonujące dla Organu rozpatrującego wniosek niż przedstawienie danych otrzymanych na podstawie wyliczeń.

Oferta naszej firmy dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych obejmuje:

W ramach świadczonych usług oferujemy badania oparte na konkretnych metodykach pomiarowych, niekiedy oceniamy poprawność lokalizacji stanowisk do pomiaru i wskazujemy ewentualne zagrożenia dla pracowników, potem wykonujemy pomiar emisji dla różnych, zaplanowanych przez Zakład warunków pracy instalacji. Dzięki temu dostarczamy klientowi miarodajne wyniki emisji/stężenia zanieczyszczeń.

Pomiary emisji – Inne usługi powiązane z pomiarami emisji do powietrza gazów i pyłów.

Nasze działania koncentrują się nie tylko na poborze próbek czy wykonaniu pomiaru. Oferujemy szereg usług uzupełniających związanych z emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz wentylacją przemysłową m.in.:

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza. Jak powinno wyglądać stanowisko pomiarowe, aby sprawnie wykonać pomiary?

Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w zamontowaną odpowiednią ilość króćców pomiarowych spełniających normę PN-Z-04030-7:1994. Ilość profili pomiarowych uzależniona jest od kształtu oraz wielkości przekroju przewodu odprowadzającego gazy i pyły do atmosfery. Rodzaj króćca t.j. jego kształt (z kołnierzem lub bez) uzależniony jest od kształtu oraz materiału, z którego wykonany jest przewód odprowadzających gazy i pyły. Materiał, z którego jest wykonany króciec (stal ocynkowana czy stal kwasoodporna) uzależnione są od rodzajów reaktywności substancji zawartych w gazach odlotowych oraz ich temperatury.

Króćce pomiarowe powinny być przygotowane według normy, co oznacza, że powinny umożliwiać wkręcenie w nie sondy o zgodnym z normą gwincie. Wykonanie króćców niezgodnie z normą może uniemożliwić wykonanie pomiaru oraz narazić firmę na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z bezsensownym dojazdem ekipy pomiarowej na miejsce pomiaru.

jak wyglada pomiar emisji gazow

Kolejnym ważnym aspektem jest przygotowanie warunków dostępności do króćców poprzez zapewnienie dostępu do miejsca pomiaru dla ekipy pomiarowej. Najwygodniejsze i najbezpieczniejsze jest takie przygotowanie miejsca pomiaru, aby umożliwiało dokonanie pomiaru z pozycji stojącej z podłogi hali, z podłoża gruntu, z dachu, z podestu lub w przypadkach szczególnych zapewnienie podnośnika umożliwiającego swobodny dostęp do króćców pomiarowych. Taki podnośnik zapewnia Zamawiający na dzień pomiaru.

Ważny jest również bliski dostęp do prądu. Jeżeli takiego dostępu do prądu nie ma w pobliżu stanowiska pomiarowego, należy ustalić z laboratorium, kto zapewni na dzień pomiaru odpowiednio długi przedłużacz lub agregat prądotwórczy.

Nakładka pomiarowa. W jakim przypadku istnieje potrzeba dostosowania emitora do warunków niezbędnych podczas wykonywania pomiaru?

Zdarzają się sytuacje, że stanowisko pomiarowe nie spełnia norm. Długość prostego odcinka przewodu doprowadzającego gazy i pyły z procesu (od instalacji czy urządzenia) na odcinku za urządzeniem oczyszczającym jest niewystarczająca w stosunku do jego średnicy. W takim przypadku zdarza się, że uda się wykonać pełnowartościowy pomiar, ale częściej wynika konieczność zainstalowania nakładki pomiarowej. Odpowiednio wykonana nakładka pomiarowa umożliwia dokonanie pomiaru zgodnie z normą i z akredytacją.

Nakładka pomiarowa. Czy stały element dachu czy montowana czasowo?

Należy pamiętać, że nakładkę pomiarową instaluje się tylko i wyłącznie na czas pomiaru.
Nałożenie jej na stałe i niezamocowanie naraża zakład na odpowiedzialność w przypadku wystąpienia silnego powiewu wiatru na zwianie nakładki z dachu zabudowań. Taka spadająca nakładka może doprowadzić do nieszczęścia.

Z drugiej strony zamontowanie nakładki na stałe zmienia warunki odprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Stanowi zmianę w instalacji odprowadzania gazów i pyłów do powietrza (zmianę wysokości oraz średnicy wylotu emitora), co generuje konieczność aktualizacji pozwolenia dotyczącego emisji gazów i pyłów do powietrza.

Tak więc najprostszym rozwiązaniem jest montowanie nakładki tylko na czas pomiaru i zdemontowanie jej tuż po nim, przenosząc ją do miejsca, gdzie zostanie przechowana do czasu kolejnego pomiaru.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Króćce pomiarowe

Zanim ekipa pomiarowa przyjedzie na pomiar, należy sprecyzować, czy na wszystkich emitorach (t.j. przewodach emitujących gazy i pyły) są zamontowane w odpowiedniej ilości króćce. W przypadku ich braku można zamówić króćce i wspawać je własnymi siłami lub zamówić króćce wraz z montażem. Rodzaj króćców nadających się do montażu jest uzależniony od substancji i temperatur panujących w przewodzie odprowadzającym zanieczyszczenia.

Ekomeritum oferuje zarówno same króćce, jak również króćce wraz z usługą ich montażu.

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza. Jak zaplanować pomiary? Jak przygotować zakres zapytania ofertowego? Jak zaplanować prowadzenie procesów w dniach pomiarów w zakładzie, aby umożliwić sprawne przeprowadzenie badań?

Już na wstępie należy ustalić, na których konkretnie emitorach będziemy chcieli zlecić wykonanie pomiaru, jakie substancje i parametry na każdym z emitorów chcemy zmierzyć. Dla laboratorium ważne jest również sprecyzowanie adresu, pod którym ma przeprowadzić pomiary.

Podając zakres ilości emitorów oraz zakres parametrów i substancji potrzebnych do wykonania pomiaru na każdym z emitorów, laboratorium jest w stanie przedstawić nie tylko cenę, ale i ilość godzin lub dni jaka będzie potrzebna na wykonanie pomiarów oraz zaplanować zabranie ze sobą odpowiedniego sprzętu, odczynników oraz probówek służących poborowi i przechowaniu próbek. Jeżeli emitorów jest więcej, należy się liczyć z kosztami nie tylko dojazdu, ale i noclegów, które wykonawca będzie musiał wliczyć w cenę.

Ważnym aspektem jest również zaplanowanie działania procesów w zakładzie w dniach pomiarów w taki sposób, aby ekipa pomiarowa miała możliwość wykonania przewidzianego zakresu pomiarów podczas zaplanowanego pobytu w zakładzie. Niezapewnienie prowadzenia procesów przez zakład podczas zaplanowanego terminu wizyty ekipy pomiarowej narazi Zakład na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ponownym przyjazdem ekipy pomiarowej celem uzupełnienia niewykonanych wcześniej pomiarów.

Jeżeli na zakładzie istnieją obostrzenia odnośnie poruszania się pojazdami, należy zawczasu przygotować przepustki dla pojazdu laboratorium, ponieważ często ekipa zabiera sporo sprzętu. Łatwiej i szybciej wymieniać sprzęt z podstawionego blisko pojazdu niż nosić na duże odległości.

pomiary emisji gazow i pylow

Dioksyny i furany

W ofercie mamy oznaczenie dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów) jak również PCB o podobnym i niepodobnym działaniu do dioksyn (DL-PCB oraz NDL-PCB) m.in. w emisjach przemysłowych czy produktach technicznych.
Nasza oferta zawiera również pomiary okresowe, odbiorowe, pomiary sprawdzające skuteczność urządzeń ochrony powietrza (AST i QAL2)  i pomiary systemu PRTR.
Pomiary kontrolne – okresowe wykonywane są min. 2 razy do roku.
Pomiary kontrolne systemów monitoringu ciągłego przeprowadza się zgodnie z procedurami AST (1 raz na rok) i QAL2 (raz na 2-3 lat).

Dla firm zobowiązanych do przeprowadzania pomiarów okresowych.
 Pomiary okresowe wykonywane są dla:
  • procesów energetycznego spalania paliw (pył ogółem, PM 10, PM 2.5 , NOx, SO2, CO),
  • procesów technologicznych,
  • procesów spalania i współspalania odpadów (metale ciężkie, dioksyny, furany, WWA, HCl, HF).

Dla firm zobowiązanych do przeprowadzania monitoringu ciągłego:

 Pomiary kontrolne i kalibracyjne  systemów monitoringu ciągłego AMS:

  • Roczna Kontrola Sprawności- procedura AST pozwala ocenić jak zmierzone wartości monitoringu ciągłego (AMS) spełniają warunki porawnego i ważnego działania systemu oraz czy proces kalibracji i zmienności nadal są aktualne.

 Pomiary kalibracyjne – procedura QAL2:

  • Wykonanie pomiarów równoległych w stosunku do automatycznego systemu pomiarów ciągłych emisji do powietrza, dla wszystkich wielkości monitorowanych (pył i substancje gazowe)  objętych systemem, na wskazanym emitorze. 

pozwolenie na emisje gazow

Wykonanie procedury AST i QAL2 możliwe jest po wykonaniu badania funkcjonalności potwierdzającego sprawność i dostępność instalacji do wykonania pomiarów.
 Roczna Kontrola Sprawności monitoringu ciągłego oraz kontrola i kalibracja systemu AMS musi zostać poprzedzona przeprowadzaniem przez użytkownika kontroli funkcjonalności systemu ASM zgodnie z aneksem A normy PN-EN 14181:2010.

Radon

Oferujemy wykonanie badań zawartości radonu w powietrzu (w powietrzu w domu, biurze, na stanowisku pracy itp.).

Radon (222Rn) jest gazem promieniotwórczym, który naturalnie występuje w przyrodzie.

Powstaje w wyniku rozpadu Radu (226Ra) naturalnego pierwiastka promieniotwórczego, który jest składnikiem skorupy ziemskiej.

Radon jest gazem szlachetnym, cięższym od powietrza, jest niewidoczny, nie ma zapachu ani smaku. Wysokie stężenia radonu jest szkodliwe dla zdrowia.

Pochodne radonu obecne w powietrzu, wnikają do układu oddechowego i stanowią niebezpieczeństwo powstania chorób nowotworowych układu oddechowego (m.in. raka płuc).

Oznaczanie radonu

W danym budynku/zakładzie dozymetry umieszcza się w różnych punktach – wynika  z tego różna ilość próbek i co za tym idzie ustalana indywidualnie stawka. W celu uzyskania większej ilości informacji bądź też wyceny danej usługi zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Badanie polega na umieszczeniu w odpowiednim miejscu dozymetru pasywnego na określony czas (od 1 do 3 miesięcy), do którego wnika gazowy Radon. Po okresie ekspozycji dozymetr odsyła się do laboratorium, gdzie następuje odczyt, a na jego podstawie następuje obliczenie gęstości, która umożliwia określenie średniego rocznego stężenia radonu w badanym pomieszczeniu (Bq/m3).

Jeśli wynik jest powyżej limitu, to można podjąć działania – zwiększyć wydajność wentylacji, pomalować ściany etc. 

Ofertę kierujemy m.in. do:
  • firm zobligowanych do wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy,

 

  • dużych firm zagranicznych mających biura w PL, które standardowo badają radon w miejscu pracy,

 

  • zarządców nieruchomości, którzy działają na rzecz w/w, deweloperów,

 

  • laboratoriów, które zajmują się badaniem jakości powietrza,

 

  • firm produkujących materiały budowlane.
Dyrektywa UE

W lutym 2018 roku wchodzi w życie dyrektywa UE, która wprowadza obowiązek w krajach członkowskich do monitorowania zaw. radonu w powietrzu. Polska również musi dostosować się do tych przepisów. 

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.