Zgłoszenia wodnoprawne - przygotowania operatu wodnoprawnego

ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNE

Zgłoszenie wodnoprawne

Planujesz wykonywanie prac, czynności lub urządzeń wodnych? Przeanalizuj, jakie czekają Cię formalności! Nie we wszystkich przypadkach jest konieczne pozwolenie wodnoprawne. W niektórych sytuacjach wystarczy Ci zgłoszenie wodnoprawne – podobno z mniej skomplikowaną procedura administracyjną niż przy pozwoleniach wodnoprawnych – ale czy na pewno?

Jeżeli interesuje Cię czy podlegasz pod zgłoszenie wodnoprawne, czy pod pozwolenie wodnoprawne – skontaktuj się z nami! EKOMERITUM oferuje kompleksowe usługi przygotowania operatu wodnoprawnego zarówno do zgłoszenia wodnoprawnego, jak i pozwolenia wodnoprawnego. Znajdziemy rozwiązanie również dla Ciebie!

zgloszenia wodnoprawne

Pewne obiekty i prace można wykonać na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego – bez konieczności występowania o pozwolenie wodnoprawne. Zgłoszenia wodnoprawne zostały wyodrębnione, jako oddzielna procedura już jakiś czas temu, z intencją ułatwienia formalności urzędowych.

Z punktu widzenia inwestorów duże znaczenie ma umożliwienie w formie zgłoszenia wodnoprawnego wykonania przepustu w rowie oraz odwodnienia wykopów budowlanych.

Dla wielu przedsiębiorców, ale i osób prywatnych, nie bez znaczenia jest  zastosowanie tej uproszczonej formy postępowania administracyjnego do zalegalizowania planowanej inwestycji budowy pomostu czy stworzenia stawu.

Co podlega pod dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego?

zgloszenie wodnoprawne

Realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć

Jeżeli realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć (dot. pomostu, stawów, rowu) – skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ rozpatrujący zgłoszenie wskazuje konieczność obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dokonując zgłoszenia (pomostu, stawów, rowu)  – bierze się pod uwagę parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami.

Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje czynności, prace, urządzenia wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego, oba wnioski zarówno o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jak i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania administracyjnego, którego zakończeniem (o ile wnioski spełniają warunki pozytywnego zakończenia postepowań) jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

[Art. 394 u PW]

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Jak wykonać zgłoszenie wodnoprawne?

Nie ma obowiązującej konstrukcji ani wzorca tej dokumentacji, są tylko podane informacje, co powinno zawierać zgłoszenie.

Zgłoszenie wodnoprawne powinno zawierać takie informacje jak:

Dotyczy to podmiotu:

a) korzystającego z wód w ramach usług wodnych,

b) wykonującego urządzenia wodne,

c) wykonującego inne działania wymagające zgody wodnoprawnej.

Dokonującym zgłoszenia może być zarówno osoba prywatna (fizyczna), jak i osoba prawna (spółka);

zgloszenie wodnoprawne

Do zgłoszenia wodnoprawnego należy załączyć:

Który organ jest właściwy do rozparzenia zgłoszenia wodnoprawnego? – Gdzie złożyć zgłoszenie wodnoprawne?

Zgłoszenie wodnoprawne składa się do właściwego miejscowo  organu Wód Polskich.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie wodnoprawne powinno zostać przedłożone organowi rozpatrującemu jeszcze przed terminem rozpoczęcia wykonywania czynności, prac lub korzystania z urządzeń wodnych.

Zgłoszenie wodnoprawne powinno również zostać przyjęte przez organ przed:

– dokonaniem zgłoszenia budowy,

– wykonaniem prac budowlanych,

– zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

[Art. 388 u PW].

Jak wygląda rozpatrzenie zgłoszenia przez organ?

Jeżeli inwestycja podlega pod zgłoszenie wodnoprawne – to nie powinno się jej rozpoczynać przed terminem 30 dni od przedłożenia zgłoszenia organowi (a bezpieczniej nie powinno się rozpoczynać inwestycji przed ok. 37 dniami od przedłożenia zgłoszenia organowi w przypadku, gdy nie otrzymaliśmy wcześniej wniesienia sprzeciwu lub pisma z prośbą o wyjaśnienia – te 7 dodatkowych dni to termin bezpieczny na otrzymanie w razie czego pisma z uwagami do zgłoszenia – gdyby urząd wysłał je w ostatnich dniach procedury jego rozpatrywania).

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Jakie są możliwe rodzaje zakończenia procedury administracyjnej?

Jeżeli Organ nie wyśle pisma ze sprzeciwem lub prośbą o udzielenie wyjaśnień w wyżej wymienionym terminie to oznacza to, iż organ rozpatrzył zgłoszenie w formie milczącej zgody.

W innej sytuacji jesteśmy, gdy urząd zauważy brak jednego z dokumentów – jednak taka sytuacja nie powinna doprowadzić od razu do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku Organ zazwyczaj wzywa Zgłaszającego do uzupełnienia brakujących dokumentów lub informacji i wyznacza na tą czynność określony termin, a w przypadku ich nieuzupełnienia we wskazanym terminie ma prawo wnieść sprzeciw.

Informację o bieżącym stanie sprawy zamieszczane są zazwyczaj na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich. Zamieszczane tam informacje dotyczą zazwyczaj dokonania zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu, upływu terminu na wniesienie sprzeciwu (t.j.  informacji o braku wniesienia sprzeciwu.)

WAŻNE ! – Zgłaszający ma możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia ma pewność, iż może rozpocząć prace nad inwestycją. Zaświadczenie takie może okazać się użyteczne jako załącznik do kolejnych procedur administracyjnych  w trakcie ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia budowy, wykonania prac budowlanych.

Należy pamiętać również o tym, iż w przypadku nierozpoczęcia robót przed upływem 3 lat od terminu wskazanego w zgłoszeniu wodnoprawnym, zgłoszenie stanie się bezprzedmiotowe i będzie konieczność od nowa zgłaszania zamiaru wykonania danych obiektów, czynności lub  robót, jeżeli nadal będziemy zainteresowani ich finalizacją.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż samo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z wymagań opublikowanych  w innych aktach prawnych.

Co, gdy nadzór wodny wniesie sprzeciw względem urządzeń, czynności, robót wskazanych w zgłoszeniu wodnoprawnym?

Powodem sprzeciwu może stać się nie tylko nieuzupełnienia braków formalnych (t. j. dokumentów).

Powodem sprzeciwu może być fakt, iż wykonywanie czynności, prac lub urządzeń wodnych, korzystanie z wód:

podlega pod obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

narusza ustalenia dokumentów obowiązujących lokalnie lub regionalnie na terenie, na którym znajduje się planowana inwestycja. (m.in.: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, programu ochrony wód morskich);

nie spełnia wymagań ochrony: środowiska , zdrowia ludzi, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, in. przepisów;

narusza interesy osób trzecich (m. in. właściciela wód);

zagraża osiągnięciu celów środowiskowych określonych w ustawie Prawo Wodne.

Co nie wymaga zgłoszenia wodnoprawnego?

Co to jest ocena wodnoprawna?

Ocena wodnoprawna: to decyzja administracyjna, odrębna od pozwolenia wodnoprawnego, której uzyskanie wymagane jest przed przystąpieniem do niektórych inwestycji oddziałujących na środowisko wodne.

Ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania podlegającego po wyżej wymienioną ocenę.

[Art. 426 u PW]

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.