Zezwolenia na zbieranie odpadów - dokumentacja i wnioski - Ekomeritum

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

Zbieranie odpadów

Coraz więcej firm zajmuje się zbieraniem odpadów. Wynika to zarówno z potrzeb gospodarki, jak również z olbrzymiego rynku, który widzą przedsiębiorcy.

Ekomeritum opracowuje dokumentacje w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów będącego załącznikiem do wniosku o decyzję na zbieranie odpadów. Opracowujemy dokumentacje zarówno łączne jak i rozdzielne w zakresie ubiegania się o udzielenie zezwoleń odpadowych na: przetwarzanie i zbieranie oraz wytwarzanie odpadów.

zbieranie odpadow

Zezwolenie na zbieranie odpadów. - Kiedy podmiot powinien się ubiegać o zezwolenie?

zezwolenie na zbieranie odpadow

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest potrzebne przypadku, gdy:

W zakresie procesów zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być gromadzone na miejscu magazynowania nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, podanej w decyzji na zbieranie odpadów lub decyzji na przetwarzanie odpadów lub decyzji na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

(Art. 25 Ustawy o odpadach)

Zezwolenia na zbieranie odpadów wydawane są na okres do 10 lat.

(Art. 44. ust. 1 Ustawy o odpadach)

Zezwolenia i pozwolenia powinno się uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia czynności zbierania odpadów!

Podmiot powinien takie zezwolenia posiadać już pierwszego dnia prowadzenia działalności w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z prawem uprawnienia kontrolne w zakresie inspekcji podmiotów gospodarujących odpadami posiada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowisk. Ma on prawo do dokonania kontroli na terenie zakładu, gdzie zbierane są odpady m.in. w zakresie sposobu ich magazynowania, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości oraz procesów, jakim są poddawane lub miejsc, gdzie docelowo trafiają.

  • wyliczenie zabezpieczenia roszczeń,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany,
  • zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności.

Podmiot magazynujący zbierane odpady powinien zlecić opracowanie dokumentu pt. Operat przeciwpożarowy.

W przypadku zbierania przez podmiot odpadów palnych mamy najczęściej do czynienia z ich magazynowaniem. Magazynowanie tego typu odpadów generuje obowiązek przedłożenia organowi (rozpatrującemu wniosek odpadowy) operatu przeciwpożarowego wraz z uzyskanym postanowieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Problem stanowi fakt, że nie ma konkretnej definicji pojęcia „odpady palne”, nie istnieje również pełna lista takich odpadów. Zdecydowanie o zaszeregowaniu odpadu do grupy palnych lub niepalnych jest ważne, ale czasami stwarza problem. Dzięki sprecyzowaniu palności naszych magazynowanych odpadów jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będziemy zobowiązani wykonać operat przeciwpożarowy, czy nie.

Operat przeciwpożarowy powinien zawierać pewne podstawowe informacje jak: opis warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji lub obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. W operacie powinno się również wskazać miejsca magazynowania odpadów palnych. Gdy autor operatu stwierdzi, że warunki dla gromadzenia odpadów są nieprawidłowe, może zasugerować zbierającemu odpady zmianę rozmieszczenia miejsc magazynowania lub odpowiednie zabezpieczenie ich. Jednym z rozwiązań w skomplikowanych sytuacjach jest wybudowanie ścianki o odpowiedniej konstrukcji zmniejszającej szanse lub zakres rozprzestrzenienie się pożaru w przypadku jego wystąpienia. Ważnym aspektem podczas uzyskiwania pozytywnego postanowienia jest zapewnienie dostępu do adekwatnej ilości wody odpowiadającej potrzebom zgaszenia pożaru.

Operat przeciwpożarowy ma prawo opracować rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżynier pożarnictwa, a także osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. Wybór specjalisty zależy od tego, który organ będzie rozpatrywał wniosek odpadowy, czy Marszałek Województwa, czy Starosta ?

Magazynowanie odpadów palnych. – Monitoring miejsc magazynowania odpadów.

Podczas gospodarowania odpadami palnymi istnieje obowiązek prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania przez całą dobę używając urządzeń umożliwiających zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w miejscach magazynowania odpadów. Zapis powinien być stale zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą oraz przechowywany przez miesiąc od daty jego dokonania.

Uprawnienia kontrolne w tym zakresie posiada m.in. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Jeżeli podmiot nie posiada decyzji na zbieranie odpadów, a ma taki obowiązek – zazwyczaj wychodzi to na jaw podczas kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, po której firma otrzymuje zarządzenia pokontrolne. W zarządzeniach pokontrolnych nakładany jest obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego oraz w przypadku braku monitoringu określenie czy podmiot ma taki obowiązek, czy nie.

magazynowanie odpadow palnych

Zezwolenie na zbieranie odpadów. – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

zezwolenie zbieranie odpadow

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jednym z załączników do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów.

Potrzeba uzyskania niniejszej decyzji wydłuża znacząco procedurę inwestycyjną. Wniosek rozpatruje organ Gminy lub Miasta, który standardowo zwraca się o opinię do organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Straży Pożarna oraz Wód Polskich. Tak rozbudowana procedura administracyjna opiniowania jest czasochłonna, jednak mimo wszystko uznana przez ustawodawcę na potrzebną. Niezałączenie do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów wymaganej przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skutkuje najczęściej negatywnym zakończeniem postępowania ze względu na wystąpienie braków formalnych we wniosku. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma podstawowe znaczenie podczas rozpatrywania wniosku. Obrazuje czy podmiot ma podstawy, aby rozpatrzyć pozytywnie jego wniosek.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Naliczenie zabezpieczenia roszczeń. - Jak naliczyć zabezpieczenie roszczeń?

Jakiś czas temu prawodawca nałożył na zbierających i przetwarzających odpady obowiązek naliczenia zabezpieczenia roszczeń i załączenia go do wniosków o zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Celem jest umożliwianie pokrycia kosztów zastępczej realizacji usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Decyzję nakazową ma prawo wydawać Wójt, ewentualnie burmistrz lub prezydenta miasta. (art. 26 ust. 2; art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach)

Posiadacza ma obowiązek usunięcia odpadów oraz negatywnych skutków, jakie spowodowały w środowisku w przypadku cofnięcia posiadanego zezwolenia.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń jest to iloczyn maksymalnej masy odpadów, które mogą być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, ewentualnie w miejscu magazynowania odpadów, biorąc pod uwagę wymiary obiektu budowlanego, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

(art. 48 a ust. 3 Ustawy o odpadach)

Rozporządzenie MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń dotyczy określenia stawek, zaś sposób wyliczania opisany został w ustawie o odpadach.

Rozporządzenie ma za zadanie zapobiec przypadkom kończenia prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, spowodowanego chęcią uchylenia od następstw finansowych wynikających z konieczności zagospodarowania zgromadzonych w czasie prowadzenia działalności odpadów oraz uniknięcia nałożenia nakazu likwidacji skutków zanieczyszczenia wód i gleby.

Zaświadczenie o niekaralności. – Kto wydaje zaświadczenie i jakie ma ono znaczenie?

Podmiot ubiegający się o uzyskanie decyzji na zbieranie odpadów lub decyzji na przetwarzanie odpadów ma obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem o wspomniane decyzje stosownych zaświadczeń oraz oświadczeń o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny.

Poświadcza ono, czy osoba nie została do dnia wydania zaświadczenia została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Zaświadczenie o niekaralności – rodzaje wymaganych zaświadczeń i oświadczeń.

Do wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów załącza się: zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności. Ważność zaświadczenia o niekaralności.

Dokumencie zawsze zawierają datę, która stwierdza stan faktyczny (o niekaralności) na dany dzień.

potrzebne dokumenty

Zaświadczenie o niekaralności. – Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

Zainteresowany lub Zainteresowana, ewentualnie podmiot działający w ich imieniu powinien złożyć uzupełniony kwestionariusz wniosku. Otrzymanie zaświadczenia o niekaralności jest możliwe osobiście, online lub korespondencyjnie.

Wariant pierwszy to przedłożenie uzupełnionego kwestionariusza w punkcie KRK.

Wariant drugi uzyskanie zaświadczenia online.

Proces wydania zaświadczenia drogą elektroniczną wymaga: stworzenia konta na stronie KRK, wypełnienia wniosku będącego prośbą o udzielenie informacji o osobie, podpisanie dokumentu z pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego niezbędnego do podpisania dokumentu oraz wniesienie opłaty. Zaświadczenie udostępniane jest do pobrania w systemie KRK 

Wariant trzeci to pozyskanie drogą zapytania listownego.

Niezbędne jest uzupełnienie formularza  o udzielenie informacji o osobie, wniesienie opłaty oraz dołączenie kopii potwierdzenia przelewu do przesyłanego zapytania. List należy wysłać do Biura Informacyjnego KRK lub punktu informacyjnego KRK.

Zezwolenie na zbieranie odpadów. – Dla kogo przygotowujemy dokumentacje?

Dokumentacji niezbędnych do uzyskania decyzji na zbieranie odpadów są podmioty reprezentujące różne branże – najczęściej są to firmy usługowe, nierzadko również  produkcyjne. Nie stronimy od zleceń otrzymywanych od  instytucji i przedsiębiorstw publicznych. Dokumentacje opracowujemy dla firm zlokalizowanych na terytorium całej Polski.

Więcej informacji pod linkami:

Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia

Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.