Badania szczelności instalacji -odnajdowanie nieszczelności Ekomeritum

BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI

Odnajdowanie nieszczelności - LZO

Oferujemy przeprowadzenie kontroli instalacji pod względem wykrycia nieszczelności (t.j. nieplanowanej emisji niezorganizowanej) opierając się na systemie LDAR. Nasza oferta dotyczy głównie (choć nie tylko) nienadzorowanej emisji stężeń par (LZO).

badania szczelnosci instalacji

Co to jest LDAR?

LDAR  ( Leak Detection And Repair) procedura mająca doprowadzić do odkrycia nieszczelności występujących w obrębie instalacji: produkcyjnych, przesyłowych i służących magazynowaniu substancji organicznych (tłumaczenie z języka angielskiego oznacza: „Wykryj nieszczelność i napraw”). Procedura została stworzona przez Agencję Ochrony Środowiska USA w celu monitorowania wykrywania ewentualnych nieszczelności, czyli wycieków substancji lotnych z instalacji.

Również w prawodawstwie  UE mamy wprowadzone adekwatne wymogi dotyczące monitoringu. Podstawą jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych. Dyrektywa zobowiązuje operatorów instalacji (m.in. instalacji z użyciem rozpuszczalników organicznych) do prowadzenia kontroli instalacji zgodnie z wymogami Konkluzji BAT (Art. 16). Konkluzja BAT wskazująca obowiązek prowadzenia kontroli emisji niezorganizowanej dla przemysłu rafinacji ropy naftowej i gazu oraz przemysłu z nim związanego była jedną z pierwszych.  Zobowiązuje ona m.in. do kontrolowania występowania rozproszonych emisji LZO do powietrza z terenu całego zakładu. Są to działania prewencyjne i mają na celu ograniczanie emisji LZO. Tu właśnie ma zastosowanie program odnajdywania nieszczelności oraz przeprowadzenia napraw dzięki zastosowaniu procedury LDAR.

Równie ważną jest Decyzja wykonawcza Komisji (UE), zatwierdzająca konkluzje w odniesieniu do najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych oraz zarządzania nimi w przemyśle chemicznymDotyczy ona obowiązku kontroli instalacji pracujących w sektorze chemicznym, na wypadek niekontrolowanego wydobywania się z nich substancji.

Metoda optyczna wizualizacji gazów, dzięki użyciu kamery optycznej, daje możliwość wykrycia obecności lotnych związków organicznych z pewnej odległości.

Kto może potrzebować monitoringu nieszczelności instalacji z użyciem systemu LDAR?

Zainteresowanymi podmiotami ze względu na ich specyfikę działania będą:

badania szczelnosci instalacji

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY – m.in. SZAMBO

Czy szambo to instalacja/urządzenie służące ochronie środowiska?

W przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia podmiotu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych (ścieków)  można uważać za instalacje służące ochronie środowiska. Oczywiście zbiorniki te powinny spełniać wymagania techniczne wynikające z prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy i jak często należy wykonywać przeglądy roczne szczelności szamba?

Zbiorniki te powinny być podczas ich użytkowania poddawane kontroli okresowej stanu technicznego – co najmniej 1 raz w roku. Obowiązek ten dotyczy właściciela lub zarządcy obiektu, na terenie którego znajduje się zbiornik. Taka kontrola powinna zostać udokumentowana celem umożliwienia późniejszego przedłożenia zaświadczenia z przeglądu właściwym organom na ich żądanie. 

[Art. 62 u PB]

Monitoring kanalizacji/Inspekcja rur kamerą TV/Kamera do sprawdzania rur/Kamerowanie kanalizacji

Systematyczna kontrola kanalizacji jest wskazana w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania. W przypadku nowych instalacji kanalizacyjnych wskazane jest ich sprawdzenie przed rozpoczęciem użytkowania. 

Używając specjalistycznego oprzyrządowania istnieje możliwość wykrycia zatorów, przez co uchronienia się przed większymi problemami. Takimi  przyrządami  kamery inspekcyjne . Umożliwiają zajrzenie tam, gdzie jest to skomplikowane dając jednocześnie możliwość obejrzenia tego, co trudno dostępne, przeanalizowania sytuacji i stworzenia krótkiego raportu z przeglądu.

W naszej ofercie możesz znaleźć usługi monitoringu kanałów i rur z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Jaki jest cel monitoringu kanalizacji?

Jakie są korzyści z wykonania inspekcji kanalizacji za pomocą kamer?

Dzięki dużej precyzji jaką zapewnia użycie kamer,
istnieje możliwość pozyskania pełnej informacji w zakresie stanu rur. 
Dodatkowo szybko otrzymuje się wyniki pomiaru.

Jak wygląda monitoring rur kanalizacyjnych?

Proces rozpoczyna się wprowadzeniem kamery do kanalizacji. Odczyt jest dokonywany na bieżąco poprzez wyświetlenie na monitorze. Daje to możliwość bezzwłocznego rozpoznania  stanu przewodów kanalizacyjnych. W przypadku użycia tej metody jest możliwość bezzwłocznego podjęcia decyzji co do dalszych czynności, które mają na celu uniknięcie zagrożeń i przeciwdziałanie konsekwencjom usterki poprzez jej usunięcie.

Czy można zlokalizować przebieg rur kanalizacyjnych?

Oczywiście istnieje taka możliwość.  Takie usługi wykonuje się z użyciem urządzenia do lokalizacji głowicy kamery inspekcyjnej. W ten sposób można w miarę precyzyjnie określić jak przebiegają rury kanalizacyjne.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.