Właściwe organy - Ekomeritum

WŁAŚCIWE ORGANY

Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia, do których należy się zwrócić podczas występowania o konkretną decyzję.

Spis rodzajów wniosków:

 1. Pozwolenie na emisję gazów, pozwolenie na emisję pyłów oraz zgłoszenie na emisję gazów oraz zgłoszenie na emisję pyłów;
 2. Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie wodnoprawne;
 3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 4. Pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 5. Pozwolenie Zintegrowane;
 6. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną  oraz Zatwierdzenie projektu robót geologicznych;
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 8. Operat przeciwpożarowy;
 9. Inwentaryzacja drzew i krzewów.
wlasciwe organy

1. Pozwolenie na emisję gazów/Pozwolenie na emisję pyłów oraz zgłoszenie na emisję gazów/zgłoszenie na emisję pyłów

kto wydaje decyzje

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest najczęściej Starosta. 

Istnieją również instalacje podlegające pod:

RDOŚ – dotyczące przedsięwzięć na terenach zamkniętych;

Marszałka Województwa – dotyczące:

 1. przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zakładów eksploatujących instalacje, które skwalifikowano jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko planowanych na innego typu terenach.

 

(Art. 152, 154, 183   oraz  Art. 377 i 378 POŚ)

2. Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie wodnoprawne

 

Organem właściwym do wydania  zgód wodnoprawnych są Wody Polskie.

 

Organem właściwym jest najczęściej dyrektor RZGW (regionalnego zarządu gospodarki wodnej) Wód Polskich w sprawach:

a) pozwoleń wodnoprawnych, (…):

– jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, (tj. dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)

 (na wykonanie budowli przeciwpowodziowych, na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,  na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu, )

– na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, (…), pochodzących z eksploatacji instalacji (…),

– jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych (…),

c) ocen wodnoprawnych(…),

(pozwoleń wodnoprawnych (…), wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń,  pozwoleń wodnoprawnych, (…), jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, decyzji, o których mowa (…)

 

Istnieją również instalacje podlegające pod DZZ (Dyrektora zarządu zlewni) Wód Polskich – w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d;

(właściwie wszystkie pozostałe nie związane z przedsięwzięciami mogącymi zawsze oddziaływać na środowisko oraz z terenami zamkniętymi)

oraz

Kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich – w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych.

(Art. 397 PW oraz art. 378, 388 POŚ)

3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Organem właściwym w większości spraw jest starosta.

RDOŚ  (Regionalny dyrektor ochrony środowiska) jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

 • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie:

1)  pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki,

2) pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1

jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

 

W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:

1) wydawania decyzji, (…);

2) przyjmowania wyników pomiarów (…);

3) przyjmowania zgłoszeń, (…).

 

(Art. 377 i  378 POŚ) 

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

4. Pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Organem właściwym jest:

Marszałek województwa:

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg;

 

Starosta – w pozostałych przypadkach.

RDOŚ (regionalny dyrektor ochrony środowiska) – do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych.

Dodatkowo:

Marszałek województwa może zezwolić na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa.

Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami dla terenów zamkniętych wydaje RDOŚ regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Jeżeli chodzi o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (…) oraz decyzję o zamknięciu składowiska odpadów (…) organem właściwym jest marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – RDOŚ (regionalny dyrektor ochrony środowiska).

(Art. 377 i  378 POŚ  oraz  Art. 31, 41,  244a UO) 

5. Pozwolenie Zintegrowane

Organ właściwy w tym przypadku ustala się w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej instalacji. Wniosek składa się do:

 

Urzędu marszałkowskiego, gdy:

 • przynajmniej 1 z instalacji na terenie zakładu kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • wniosek odnosi się do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
 • wniosek dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

 

Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – gdy instalacja znajduje się na terenach zamkniętych, np. tereny kolejowe, tereny wojskowe (lotniska, porty).

W innych przypadkach wniosek należy złożyć do starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu.

 

(Art. 377 i  378 POŚ)

6. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną oraz Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest Marszałek województwa, z wyjątkiem (…).

Do Starosty(..) należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, (…);

4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Do Ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;

(…)

1b) określania warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem do górotworu wód pochodzących z odwodnień, o których mowa w pkt 1a, wód złożowych powstałych przy wydobywaniu kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz wód złożowych z podziemnych magazynów węglowodorów;

(…)

4) określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;

5) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów;

(…)

6) regionalnych badań budowy geologicznej kraju;

(…)

9) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin;

10) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m.

Do Ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

(Art. 161 PGiG)

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

RDOŚ (regionalny dyrektor ochrony środowiska) – w przypadku:

a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

– dróg,

– linii kolejowych,

– napowietrznych linii elektroenergetycznych,

– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,

– sztucznych zbiorników wodnych,

– obiektów jądrowych,

– składowisk odpadów promieniotwórczych,

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych

(…)

e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (…),

f) inwestycji w zakresie terminalu,

(…)

p) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,

(…)

GDOŚ (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, (…)

Starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

DRDLP (dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych) – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

(…)

Wniosek przedłożony do właściwego organu po stwierdzeniu kompletności formalnej wniosku podlega rozpatrzeniu przez pracowników tegoż Organu oraz opiniowaniu przez:

      – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

      – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

       – Wody Polskie

w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. – Taka ilość stron opiniujących znacząco wpływa na terminy zakończenia postępowań administracyjnych.

Po wydaniu opinii przez powyższe organy są 2 możliwości:

 1. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zazwyczaj po wezwaniu do wyjaśnień i uzupełnień każdorazowo zależnych indywidualnie od Urzędnika do którego trafia dokumentacja do analizy

lub

 1. gdyby po przeprowadzeniu analizy wynikła potrzeba przedłożenia Raportu oceny oddziaływania na środowisko – Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta decyduje w formie wydania postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny i nakłada obowiązek przedłożenia Raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz precyzuje zakres dodatkowych dokumentów, informacji, które Inwestor powinien przedłożyć Organowi. W takim przypadku Organ najczęściej zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.)

(Art. 57,  58, 64, 70, 75, 77, 78  Ustawa o udostęp info o środ)


8. Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy powinien zostać uzgodniony z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Straży Pożarnej.

9. Inwentaryzacja drzew i krzewów

Organem właściwym do wydania zezwolenia jest :

wójt, burmistrz albo prezydent miasta na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości;

WKZ (wojewódzki konserwator zabytków) na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

(W przypadku chęci usuwania drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z wyłączeniem obcych gatunków topoli, zezwolenie wydaje właściwy organ po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W przypadku chęci usuwania drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody zezwolenie wydaje właściwy organ po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska).

(Art. 83a.  U o Ochr Przyr)

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.