Analiza Ryzyka - Ekomeritum

ANALIZA RYZYKA

Jest załącznikiem do Pozwolenia Zintegrowanego w przypadku, gdy nie był wcześniej przygotowany raport początkowy. Często pozwala pominąć konieczność przygotowania w/w raportu – w przypadku, gdy Analizę Ryzyka Urząd uzna za wystarczającą (zakład za dostatecznie zabezpieczony) i nie wezwie zakładu do przygotowania Raportu Początkowego.

Dokumentacja ta stanowi szczegółowy opis zabezpieczeń zakładu przed zanieczyszczeniem gruntu (gleby i wód znajdujących się w gruncie), które mogą przedostać się do niego jako substancje niebezpieczne dla środowiska.

analiza ryzyka

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.