Pomiary pól elektromagnetycznych - Ekomeritum

POMIARY PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Pomiary pola elektromagnetycznego! Chcesz wiedzieć czy obowiązek wykonywania pomiarów pola-EM dotyczy Ciebie i twojego przedsiębiorstwa? Nie wiesz jakie są przepisy prawne w tym zakresie? Chcesz zasięgnąć opinii bądź zlecić wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego? Dobrze trafiłeś ☺ – Zaufaj specjalistom Ekomeritum! Odpowiemy na każde pytanie, a Ty będziesz mógł spokojnie prowadzić swój biznes.
pomiary pol elektromagnetycznych

Co to jest pole elektromagnetyczne?

Rozwój cywilizacji sprawił, że każdy z nas mniej lub bardziej świadomie jest narażony na oddziaływanie coraz większej liczby urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne. Praktycznie w każdym domostwie, miejscu pracy czy budynkach użyteczności publicznej narażamy się na ekspozycję promieniowania z sieci Wi-Fi, nie wspominając już o telefonach komórkowych czy innych urządzeniach.  Nikogo nie zaskakuje widok anten, masztów i linii wysokiego napięcia na niemal każdym  kroku. Co więcej, wdrażana technologia 5G wymaga „zagęszczenia” nadajników w przestrzeni. 

Jednocześnie  musimy wiedzieć, że wiele urządzeń zasilanych energią elektryczną wytwarza pole-EM. Niezależnie od tego, czy jest to celowy czy uboczny efekt, większa ilość urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne oznacza większe natężenie promieniowania elektromagnetycznego oddziaływujące  na środowisko i na człowieka jako jednostki!

Pomiary pola-EM emitowanego do środowiska. Jakie urządzenia i instalacje emitują pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne w środowisku ogólnym emitowane jest głównie przez urządzenia w branży telekomunikacyjnej, m.in.:

Pomiary (pola elektromagnetycznego) pola-EM emitowanego do środowiska.

Kto powinien zlecić wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego emitowanego do środowiska? Kiedy jest obowiązek wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego emitowanego do środowiska? Komu należy przesłać sprawozdanie z badań pola elektromagnetycznego?

Prowadzący instalację i użytkownik urządzenia wytwarzającego pola elektromagnetyczne zobowiązani są do wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, dla takich instalacji jak:

– stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne 

(emitujące pola elektromagnetyczne, których napięcie znamionowe jest nie niższe niż 110 kV),

– instalacje  radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W 

oraz emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 kHz do 300.

pomiary pol elektromagnetycznych

Pomiary pola-EM do środowiska powinny być przeprowadzane:

  1. tuż przed rozpoczęciem używania urządzenia lub instalacji,
  2. w przypadku każdej zmiany warunków pracy urządzenia lub instalacji, m. in.  zmiany ich wyposażenia (jeśli te wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na poziom emisji pól elektromagnetycznych, z tych urządzeń lub/i instalacji),
  3. każdorazowo, gdy następuje zmiana istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości powoduje zmiany w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności wokół instalacji lub urządzenia w sytuacji, kiedy ostatnie pomiary wykazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Takie pomiary wykonuje się na pisemny wniosek właściciela albo zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

[Art.  122a.   u POŚ]

Pomiary pola-EM do środowiska powinny być wykonywane:
1. tuż po uruchomieniu instalacji,
2. każdorazowo, gdy następuje zmiana warunków pracy instalacji, w tym zmiany w wyposażeniu instalacji (jeśli te zmiany mogą mieć wpływ na poziom pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja).
[Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania podane są
w Rozp. MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.]

Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych zostały wyznaczone dla „terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” jak i „miejsc dostępnych dla ludności” i w drugim podanym przypadku odnoszą się do różnych zakresów częstotliwości pól aż do 300GHz.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Pomiary pola elektromagnetycznego. - Kto prowadzi kontrolne badania pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska?

Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z zapisem ustawy prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Wykonuje je Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. [Art.123 u POŚ] [Rozp. Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku]

Pomiary pola elektromagnetycznego dla celów BHP (pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy).

Na jakich stanowiskach pracy powinno się wykonywać pomiary pola elektromagnetycznego? Jak często powinno się wykonywać pomiary na stanowisku pracy?

W miejscu pracy pracownicy, a w szczególności pracownicy niektórych branż (np. medycyna, rehabilitacja)  również są narażeni  na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, a przepisy BHP zdefiniowały wartości natężenia, w których dopuszcza się przebywanie pracowników.

Przede wszystkim pracownicy, którzy są narażeni na działanie pól elektromagnetycznych o natężeniu większym niż dopuszczalne muszą przejść odpowiednie szkolenie o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy w polach elektromagnetycznych oraz powinni poddać się specjalistycznym okresowym badaniom lekarskim.

Pomiary pola-EM powinny być wykonywane:

min. raz na dwa lata – gdy podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie w miejscu wykonywania pracy tylko strefy pośredniej;

min. raz w roku – gdy podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie w miejscu wykonywania pracy również strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej.

Jeżeli podczas dwóch ostatnich pomiarów pola-EM, wykonanych w odstępie dwóch lat, nie stwierdzono występowania stref ochronnych w miejscach wykonywania pracy, pracodawca może odstąpić od wykonywania pomiarów. 

[§ 11 Rozp Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy]

zrodla emitujace pole elektromagnetyczne

Innymi źródłami emitującymi Pola – EM są urządzenia i instalacje: związane z telefonia komórkową, nadawcze systemy radia i telewizji, pojazdy elektryczne, urządzenia rezonansu magnetycznego, przemysłowe urządzenia mające związek magnetyzowaniem i odmagnetyzowaniem, przemysłowe piece, nagrzewnice i suszarki, systemy i urządzenia wojskowe (m.in. radarowe), różne rodzaje spektrometrów.

[Załącznik 1. Rozp Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne]

Wdrożenie sieci 5G wymusiło zrewidowanie aktualnego podejścia i opracowanie nowych metod wyznaczania pól elektromagnetycznych w Polsce i na świecie.

Temat pola-EM jest rozwojowy, więc jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości, nie martw się – my też się rozwijamy 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.