Odory - okresowe monitorowanie odorów - Ekomeritum

ODORY

Problem uciążliwości zapachowej związany jest z oddziaływującymi na ludzkie receptory węchu zapachami wydzielanymi poprzez źródła emitujące związki odorowe.

Oferujemy monitoring:

Okresowe monitorowanie odorów wykonywane m.in poprzez pomiar zgodny z normą EN 13725 (olfaktometria dynamiczna).

odory

Oferujemy również sposoby na zmniejszenie uciążliwości odorowej.

Są to metody filtracyjne związków odorowych dzięku wykorzystaniu techniki adsorpcyjnej na powierzchni węgla aktywnego, tlenku glinu, zeolitów.

Technika adsorpcyjna polega na wydzieleniu oraz późniejszym zatrzymaniu składników zanieczyszczeń gazowych (m.in. rozpuszczalników organicznych, substancji zapachowo czynnych czy pary wodnej) na powierzchni adsorbentu. Jako adsorbenty najczęściej wykorzystywane są węgiel aktywny i substancje organiczne oraz minerały – tlenek glinu i zeolit. Do cech charakterystycznych adsorbentów zalicza się: dużą powierzchnię właściwą, odpowiednią wielkość granulatu, twardość, sypkość oraz łatwość regeneracji.

Odpowiedzialne za zapach są trzy grupy związków:

związki mające w swej strukturze węgiel (aldehydy, ketony, związki alifatyczne i aromatyczne)

związki siarki (siarkowodór (H2S), merkaptany).

związki azotu (amoniak (NH3), aminy)

Źródła emitujące związki odorowe występują w prawie każdej sferze działalności gospodarczej. Źródła emisji dzielimy na:

Do najbardziej uciążliwych i jednocześnie najpowszechniej występujących źródeł emisji odorów należy zaliczyć:

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.