Raport oceny oddziaływania na środowisko - Ekomeritum

RAPORT ODZIAŁYWANIA

Raport oceny oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko (tzw. Raport) to opracowanie zawierające charakterystykę przedsięwzięcia przygotowaną na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji, koncepcji Inwestora oraz nierzadko postanowienia organu wskazującego zakres opracowania. Złożenie Raportu organowi, uzupełnionego o niezbędne załączniki umożliwia ubieganie się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja środowiskowa stanowi często załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Oferujemy opracowanie Raportu, a także wspomaganie Inwestora w trakcie procedury administracyjnej prowadzonej przez organ w zakresie rozpatrywania wniosku. Nasze działania, jeżeli jest to objęte ofertą, obejmują również dokonywanie wyjaśnień oraz uzupełnień w odniesieniu do korespondencji otrzymanej od organu na podstawie dokonanych ustaleń ze Zleceniodawcą, a także dostarczonych dokumentów przez Inwestora.

raport oddzialywania na srodowisko

Raport oceny oddziaływania na środowisko. – Co to jest za dokument?

raport oos

Raport oceny oddziaływania na środowisko (nazywany również Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub Raport OOŚ) to jedna z dwóch rodzajów dokumentacji przygotowywana celem załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport oceny oddziaływania na środowisko opracowuje się dla inwestycji zaliczanych do tzw. zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko. Ten typ inwestycji jest wydzielony spośród ogółu przedsięwzięć. Konkretne typy przedsięwzięć, które określane są jako mające zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przedstawione są w formie listy w rozporządzeniu RADY MINISTRÓW w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek przedkłada się do Urzędu właściwego ze względu na lokalizację przedsięwzięcia.

Raport oceny oddziaływania na środowisko. – Co powinien zawierać? Z czego powinien się składać Raport?

Raport oceny oddziaływania na środowisko jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji powinien zawierać:

Dokładniej:

dokumentacja hydrogeologiczna

Dodatkowo Raporty oceny oddziaływania na środowisko (będące częścią wniosku o wydanie decyzji) powinny również opisywać: zagadnienia w formie graficznej oraz w formie kartograficznej; analizę możliwych konfliktów społecznych, propozycje monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia, streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, itd.

Raport oceny oddziaływania na środowisko. – Jakie dodatkowe dokumenty powinniśmy załączyć do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (czyli do składanego w Urzędzie Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)?

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko (składowa wniosku o wydanie decyzji) przedkłada się w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dołącza się do niego poświadczoną mapę ewidencyjną obejmującą teren przedsięwzięcia i teren, na który będzie oddziaływać; wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli został dla tego terenu uchwalony) oraz wypisy z ewidencji gruntów dla terenu inwestycji i terenów bezpośrednio z nią graniczących (dołączenie dokumentu wypisów z ewidencji gruntów nie jest konieczne, gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10). Dokumentami, które mogą okazać się, ale nie muszą być potrzebne są: inwentaryzacja flory i fauny, inwentaryzacja drzew i krzewów, opinia geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Raport oceny oddziaływania na środowisko - Inwentaryzacja flory i fauny. - W jakim celu i kiedy wykonuje się Raport?

badanie srodowiska przyrodniczego

Jest czasami wymagana jako część wniosku o wydanie decyzji celem przedłożenia do wiadomości Urzędu rozpatrującego wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowanych. Jest niejako spisem gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących na terenie inwestycji; gatunków zwierząt, których drogi migracji przebiegają przez obszar inwestycji.

Jest to zespół badań środowiska przyrodniczego wykonywany według przyjętej przez specjalistę metodyki. Inwentaryzację flory i fauny wykonuje się podczas kilkukrotnych wizyt na terenie planowanej inwestycji. Wizyty muszą być odbyte w okresie wegetacyjnym. Osoba wykonująca ten rodzaj inwentaryzacji jest zazwyczaj specjalistą przyrodnikiem. Po odbyciu wszystkich zaplanowanych wizyt przygotuje on raport z inwentaryzacji flory i fauny będący później załącznikiem do raportu oceny oddziaływania na środowisko. Przyrodnik opracowując raport ma za zadanie opisać wszystkie gatunki zwierząt i roślin żyjące na terenie planowanej inwestycji, a będące cennymi dla społeczeństwa. Punkt ciężkości zazwyczaj skupia się na zadbaniu o gatunki rzadkie, często chronione, aby wykonanie inwestycji nie doprowadziło do ich uszczuplenia lub wręcz wyginięcia na danym terenie.

Raport oceny oddziaływania na środowisko - Inwentaryzacja drzew i krzewów. - Czemu służy?

Jest dokumentacją załączaną jako część wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwentaryzacja drzew i krzewów jest zbadaniem (zmierzeniem) i spisaniem roślin zlokalizowanych na terenie, na którym ma zostać w przyszłości zlokalizowane przedsięwzięcie. Specjalista przyrodnik odwiedza teren przyszłego przedsięwzięcia, mierzy i zarazem ocenia stan drzewostanu oraz krzewów. Potem dokonuje zapisu swojej oceny w formie krótkiego raportu. Specjalista wyłania drzewa chore lub martwe celem ich wyeliminowania z terenu oraz opisuje drzewa kolidujące z zabudowaniami/instalacjami przedsięwzięcia i wskazuje możliwe miejsce i warunki przesadzenia tych roślin lub ich zastąpienia. Podmiana egzemplarzy roślin powinna zajść w taki sposób, aby adekwatnie do wieku i wartości przyrodniczej przenoszonych drzew lub krzewów nie uszczuplić przyrodniczo drzewostanu i zakrzaczenia terenu inwestycji.

Raport oceny oddziaływania na środowisko - Opinia geotechniczna. W jakim celu ją się opracowuje?

W opinii geotechnicznej (stanowiącej załącznik część wniosku o wydanie decyzji) ustala się kategorię geotechniczną obiektu. Zależy ona od skomplikowania warunków gruntowych i konstrukcji budynku.

Opinię przygotowuje się w celu scharakteryzowania możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji oraz możliwości oddziaływania tego obiektu na środowisko. Przykładem instalacji wymagającej opinii geotechnicznej jest wbudowany w grunt zbiornik oleju napędowego.

Wyróżniamy 3 kategorie geotechniczne.

We wszystkich trzech kategoriach wykonuje się opinię geotechniczną.

W drugiej i trzeciej kategorii wykonuje się dodatkowo badania podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

W przypadku trzeciej kategorii oraz w skomplikowanych warunkach gruntowych konieczne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Raport oceny oddziaływania na środowisko - Dokumentacja geologiczno-inżynierska. - Kiedy jest potrzebna?

Dokumentacja ta potrzebna jest, gdy istnieją skomplikowane warunki gruntowe wykryte podczas przeprowadzanych badań gruntu. Celem przygotowania się do wykonania niniejszej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego (geotechnicznych warunków posadowienia) należy wcześniej wykonać projekt robót geologicznych oraz zatwierdzić go w urzędzie. Po otrzymaniu decyzji zgłasza się chęć wykonania robót, a po ich przeprowadzeniu przygotowuje się dokumentację geologiczno – inżynierską. Wykonuje się badania gruntu w formie poborów terenowych i potem zbadania lub/opisania wcześniej pobranych próbek. Na podstawie przeprowadzonych badań wykonuje się dokumentację geologiczno – inżynierską. Wymaga ona zatwierdzenia przez Urząd. Zawiera przygotowane dla Inwestora lub osób występujących w jego imieniu (firmy projektowej, budowlanej) wnioski i zalecenia dotyczące potrzebnych do zastosowania odwodnień oraz planowanych rodzajów fundamentów.

Raport oceny oddziaływania na środowisko. – Który organ jest właściwy, aby złożyć wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Większość wniosków trafia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz Regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Niektóre raporty trafiają do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, a w przypadku inwestycji skali krajowej, inwestycji o większej randze, strategicznych lub zlokalizowanych na terenach zamkniętych i morskich do Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska.

Raport oceny oddziaływania na środowisko. - Co następuje po złożeniu wniosku do Urzędu?

Urząd może wezwać do skompletowania i dostarczenia brakujących dokumentów, czyli tzw. uzupełnienia braków formalnych. Czas na dokonanie uzupełnień to zazwyczaj 7 dni. Po tym etapie urząd wszczyna postępowanie administracyjne.

Po skompletowaniu formalnym dokumentów Urząd występuje do najczęściej trzech, a niekiedy do czterech Urzędów o opinię. Zazwyczaj występuje do Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ), Państwowej inspekcji sanitarnej (PIS), Państwowego gospodarstwa wody polskie (PGWP). Niekiedy sporadycznie zdarza się, że wystąpi do Urzędu wydającego pozwolenie zintegrowane. Taka sytuacja wystąpić może w przypadku, gdy instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Trzy pierwsze z wymienionych urzędów mają możliwość wezwania Inwestora do uzupełnień, tym razem w zakresie merytorycznym.

RDOŚ, PIS, PGWP mają 30 dni na wydanie opinii. Do tych 30 dni nie wlicza się jednak czasu danego na przygotowanie uzupełnień przez Inwestora, czasu trwania korespondencji (przesyłania pism i wyjaśnień na nie), opóźnień oraz innych przyczyn niezależnych od Urzędu.

Dodatkowo do procedury zaliczamy kolejny element jakim jest obowiązek zapewnienia przez Urząd udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym (taki element procedury występuje podczas rozpatrywania dokumentacji raport oddziaływania na środowisko). Urząd zapewnia dostęp społeczeństwa w postaci tak zwanych konsultacji społecznych, które trwają 30 dni.

W przypadku, gdy Raport oceny oddziaływania na środowisko został w urzędzie pozytywnie oceniony zostaje wydane zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

Urząd wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzji tej zostaje zawarty opis nazywany zwyczajowo uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zajmuje 7 dni. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem zgodnie z art.10 KPA to 7 dni

Kolejne14 dni potrzebne jest, aby decyzja środowiskowa stała się ostateczna z punktu widzenia prawa.

W przypadku, gdy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie przeszedł pozytywnie oceny urząd zazwyczaj korzysta z prawa odmówienia zgody na realizację przedsięwzięcia.

Raport oceny oddziaływania na środowisko. - W jaki sposób informuje się społeczeństwo o etapach postępowania administracyjnego?

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …) doprowadziła do zmiany formy informowania o toczącym się postępowaniu w przypadku gdy liczba stron przekracza 10. Dotychczas graniczną liczbą było 20 stron (art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Powyżej tej 10-tej strony nie dokonuje się zawiadomień indywidualnych w formie przesłania przesyłki listownej, ale stosuje się zawiadamianie zbiorcze stron w postaci publicznego komunikatu nazywanego potocznie obwieszczeniem. Inną formą zawiadomienia jest publiczne ogłoszenie w formie zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości, a jeszcze inną formą udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, np. na stronie podmiotowej właściwego organu (np. w BIP na stronie internetowej Urzędu).

raport oceny oddzialywania na srodowisko

Poniżej linki do szczegółowych informacji dotyczących: „Raportu oceny oddziaływania na środowisko”

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.