Audyty Środowiskowe - Audyt ochrony środowiska - Ekomeritum

AUDYTY ŚRODOWISKOWE

Audyt ochrony środowiska

Audyt środowiskowy jest najlepszym sposobem zweryfikowania, czy firma wypełnia obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu przez specjalistów posiadających doświadczenie w tym zakresie.

Usługa składa się z wizyty na terenie zakładu, przeglądania udostępnionych materiałów i dokumentów oraz sporządzenia zwięzłego raportu. Po zakończeniu audytu oferujemy również doraźne konsultacje, a w przypadku wyniknięcia dodatkowych potrzeb, proponujemy kontynuację współpracy wykonując niezbędne, dodatkowe usługi w zakresie dokumentacji, sprawozdań i pomiarów.

Ekomeritum oferuje pomiary hałasu oraz konsultacje celem znalezienia rozwiązania problemu w przypadku, gdy badania hałasu wskazują na przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu emitowanego do środowiska.

audyt srodowiskowy

Kompleksowy audyt ochrony środowiska

audyt ochrony srodowiska

Wykonujemy kompleksowe przeglądy ekologiczne firm oraz wybiórcze dotyczące sektorów ochrony środowiska. Zakres dostosowujemy do potrzeb klienta.

W zależności od potrzeb klienta i ustalonego zakresu, audytem i raportem możemy objąć różne aspekty ochrony środowiska – (m. in. emisję gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami, emisję hałasu do środowiska i in.).

Kompleksowy audyt ekologiczny (audyt ochrony środowiska) obejmuje zarówno wizytę osoby audytującej na terenie zakładu, jak również przejrzenie dokumentów ewidencji, sprawozdawczości, decyzji oraz nierzadko umów posiadanych przez zakład. Po wizji zakładu i przejrzeniu udostępnionych materiałów specjalista przystępuje do przygotowania raportu z audytu środowiskowego, którego zwieńczeniem są wnioski opisujące ewentualne pola do naprawy niewykonanych dotychczas obowiązków oraz dokonania uzupełnień w dokumentacjach, sprawozdaniach, ewidencjach, pomiarach i przeglądach, m.in. urządzeń.

Audyt środowiskowy. – Jaki jest cel audytu środowiskowego?

Audyt ochrony środowiska dotyczący konkretnych sektorów działalności

Istnieje możliwość wykonania audytu środowiskowego przykładowo tylko w zakresie gospodarki odpadowej w przedsiębiorstwie wytwarzającym odpady lub w przedsiębiorstwie odbierającym odpady.
W takim przypadku osoba audytująca będzie ukierunkowana na analizę tylko i wyłącznie gospodarki odpadami, zupełnie nie zajmując się innymi zakresami korzystania ze środowiska przez zakład.

Audyt środowiskowy w zakresie wymagań systemu zarządzania środowiskowego PN ISO 14001

Celem audytu środowiskowego jest wykrycie nieprawidłowości i wykazanie ich jeszcze przed audytem firmy certyfikującej, aby zakład miał czas na dokonanie uzupełnień i działań naprawczych. Przygotowując się do audytu przeprowadzanego przez instytucję certyfikującą należy tak przygotować firmę, aby nie wystąpiły niezgodności lub zminimalizować ich ilość.

Inwentaryzacja emitorów

Sporadycznie, w ramach wolnych sił przerobowych, podejmujemy się wykonywania inwentaryzacji emitorów celem przygotowania się zakładu do wykonania operatu ochrony powietrza.
Usługa dotyczy zakładów, które zlecają nam operaty ochrony powietrza i wykonywana jest jako oddzielne zlecenie w stosunku do zlecanej nam dokumentacji.

cel audyt srodowiskowy

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Telefoniczny przegląd potrzeb firmy z zakresu ochrony środowiska

Podczas przeprowadzonej rozmowy telefonicznej oferujemy rozpoznanie potrzeb Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska, tzw. MINI AUDYT w formie ROZMOWY TELEFONICZNEJ, podczas której sprecyzujemy Państwa potrzeby. Po rozmowie będziemy w stanie złożyć Państwu ofertę na usługi, które rozwiążą Państwa problemy.
Na podstawie krótkiej rozmowy rozpoznajemy potrzeby w następujących zakresach:

uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie: emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarowania odpadami, pobieranych wód, odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, wprowadzania ścieków do kanalizacji innego podmiotu,

ewidencji i sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska: opłat za korzystanie ze środowiska , wypełnienia raportów do KOBIZE, ewidencji w BDO,

pomiarów i badań z zakresu ochrony środowiska: emitowanych gazów i pyłów do powietrza, pobieranych wód, odprowadzanych ścieków, emitowanego hałasu, wytwarzanych i przetwarzanych odpadów; gruntów,

potrzeby montażu króćców, potrzeby używania separatorów ścieków, montażu urządzeń do redukcji emisji LZO.

Każdorazowo zakres audytu jest ustalany indywidualnie z klientem. 

Jeżeli chodzi o zakresy, to możemy konfigurować audyty w różny sposób, aczkolwiek najkorzystniejsze jest dla klienta kompleksowe rozpoznanie obowiązków, jakie powinien spełniać.

Jakie przykładowo obszary mogą zostać zweryfikowane podczas usługi "audyt ekologiczny"?

a) emisji gazów i pyłów do powietrza,
b) wytwarzania, przetwarzania, zbierania i transportu odpadów,
c) korzystania z wód i odprowadzania ścieków (poboru wód z ujęć, zbiorników i cieków; odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi; wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji innego podmiotu).

– naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
– raportowania do bazy KOBIZE,
– wypełnianie bazy BDO w różnych zakresach.

– emisji gazów i pyłów do powietrza,
– pobieranych wód z ujęć i innych źródeł,
– odprowadzanych ścieków,
– emisji hałasu,
– odpadów,
– kontroli szczelności i prawidłowego działania urządzeń służących ochronie środowiska,
– stwierdzenie konieczności zamontowania króćców pomiarowych, separatora substancji ropopochodnych celem podczyszczania ścieków lub urządzeń służących redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza (m.in. urządzeń do redukcji Lotnych związków organicznych).
– inne.

 Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.