Pozwolenie wodnoprawne - przygotowanie operatu wodnoprawnego

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Pozwolenie wodnoprawne

Oferujemy kompleksową pomoc prowadzącą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nie tylko służymy wsparciem w sporządzeniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ale również przygotowujemy niezbędny operat wodnoprawny oraz pomagamy w skompletowaniu wymaganych dokumentów. W razie potrzeby bierzemy również udział w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed organami administracji państwowej.

pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne. – Profesjonalne wsparcie od Ekomeritum

Ekspercka wiedza poparta doświadczeniem sprawia, że ochrona środowiska nie ma przed nami żadnych tajemnic. Doskonale orientujemy się w niuansach prawa i stale monitorujemy zmiany w ustawodawstwie. Pozwala to naszym klientom uniknąć konsekwencji prawno-finansowych związanych z niedopełnieniem określonych obowiązków.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Działamy rzetelnie i terminowo. Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby klienta i każde zlecenie traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter danego projektu. W efekcie w ramach podjętych działań udało nam się uzyskać wiele pozwoleń wodnoprawnych. Naszych klientów wspieramy również w procedurze składania zgłoszenia wodnoprawnego.

Prowadzimy również niezbędne pomiary i dokonujemy stosownych obliczeń. Wszystko to sprawia, że świadczymy kompleksowe usługi. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorstwami. Działamy na terenie całego kraju.

Pozwolenia wodnoprawne. - Kiedy są wymagane?

Kwestie pozwolenia wodnoprawnego reguluje ustawa – Prawo wodne. Opisuje ona sposoby korzystania z wód – zwykłe, powszechne, szczególne. (Art. 33 – Art. 36 PW). Zgodnie jej zapisami, pozwolenia wodnoprawne (inaczej nazywane zezwoleniami wodnoprawnymi) są wymagane m.in. na:

 • pobór wód,
 • uzdatnianie wód oraz ich dystrybucję,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, do urządzeń wodnych,
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych (…),
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych (…) – i in.
 • odwadnianie gruntów i upraw,
 • użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (…),
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej (…),
 • wykonywanie na nieruchomości przekraczającej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych, które są na trwale związane z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (…),
 • stawów (…),
 • obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych (…),
 • wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wylotów służących do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, (…),
 • murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, mola, pomostów i przystani (…).
pozwolenie wodnoprawne

(Art. 389, 390  PW)

Pozwolenie wodnoprawne jest konieczne także w przypadku lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych (Art. 390 PW).

Zgłoszenie wodnoprawne. – Kiedy jest konieczne?

Od niedawna wyodrębniono z dokumentów zwanych „Pozwolenia wodnoprawne” tzw. zgłoszenia wodnoprawne.

Zgłoszenia wodnoprawne są wymagane m.in. w przypadku:

wykonania pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów (…);

prowadzenia przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

wykonania kąpieliska lub wyznaczenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;

trwałego odwadniania wykopów budowlanych, wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane (…), odprowadzania wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań (…);

wykonania stawów (…);

przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m (…).

(Art. 394 PW)

W jakich sytuacjach ani pozwolenie wodnoprawne ani zgłoszenie wodnoprawne nie jest konieczne?

Pozwolenia wodnoprawne/zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m (…);

pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód (…);

zatrzymywanie wody w rowach;

hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;

przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych (…).

(Art. 395 PW)

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Operat wodnoprawny – dlaczego jest tak ważny?

Zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego (lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego). Żeby jednak do niej doszło, do wniosku należy dołączyć określone dokumenty. Jednym z nich jest operat wodnoprawny, składający się z części opisowej i graficzno-rysunkowej. Określa się w nim np. cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, opis i lokalizację urządzenia wodnego czy też charakterystyką wód, które są objęte pozwoleniem wodnoprawnym.

Sporządzane przez nas operaty wodnoprawne to dokumenty, które spełniają wszystkie wymogi formalne. Wykonywane są one według szczegółowych zasad, a nasi eksperci dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, co pozwala im tworzyć pełnoprawne opisy zakładanych działań oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych i instalacji.

Zgodność operatów wodnoprawnych z obowiązującymi normami to dla nas kwestia nadrzędna. Usprawnia bowiem procedurę administracyjną i zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dzięki gruntownej znajomości przepisów prawa wodnego udaje się nam ją osiągnąć.

pozwolenie wodnoprawne

W naszej karierze wykonaliśmy szereg operatów, m.in. na:

wprowadzanie ścieków do wód,

pobór wód podziemnych i powierzchniowych,

odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji,

wykonanie urządzeń wodnych.

Jak zostało wspomniane, operat wodnoprawny nie jest jedynym potrzebnym dokumentem. Wymagana jest również m.in. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy też zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli pozwolenie wodnoprawne ma być wydane na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Wydanie pozwolenie wodnoprawnego. – Procedura

Procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego rozpoczyna się w momencie złożenia przez inwestora wniosku o wydanie pozwolenia. Właściwy organ administracji zapoznaje się ze złożonymi dokumentami i po stwierdzeniu ich kompletności zawiadamia strony postępowania. Obowiązkowo są nimi:

podmioty, na które będzie wpływać zamierzone korzystanie z wód lub

podmioty będące w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Strony postępowania mogą zgłaszać swoje opinie i wnioski. Ich uzasadnione interesy organ uwzględni w pozwoleniu wodnoprawnym poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów. Na wydanie decyzji organ ma 30 dni. W praktyce jednak czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia jest dłuższy i wynosi od 2 do nawet 4 miesięcy, gdyż doliczyć trzeba czas, który strony postępowania mają na wypowiedzenie się oraz czas obiegu korespondencji.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne wynosi (stan na 1 stycznia 2021 r.):

92,23 zł – za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,

230,05 zł – za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

wielokrotność opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli w ramach jednej decyzji organ wydaje co najmniej dwa nietożsame rodzajowo pozwolenia, wówczas opłatę mnoży się przez liczbę wydanych pozwoleń, przy czym wysokość opłaty nie może być wyższa niż 4601,08 zł.

W większości przypadków pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez: regionalne zarządy  Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich (Art. 397 PW).

Więcej informacji pod linkami:

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.