Opłaty za korzystanie ze środowiska - Ekomeritum

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów i pyłów do powietrza oraz składuje odpady musi wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią pewnego rodzaju rekompensatę za użytkowanie środowiska naturalnego, a pozyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczane są na fundusz związany z ochroną środowiska.

oplata za korzystanie ze srodowiska

Podmiot korzystający ze środowiska. – Kto jest podmiotem korzystającym ze środowiska?

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Opłaty za korzystanie ze środowiska. – Kto ma obowiązek naliczania opłaty i wypełniania oraz przedkładania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska?

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.

 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z różnych procesów m.in.:
  • procesów technologicznych,
  • przeładunku benzyn silnikowych,
  • kotłów i silników spalinowych,
  • chowu lub hodowli drobiu;
 • Wydane uprawnienia do emisji (zasady określone zostały w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych);
 • Składowanie odpadów.

[Art. 273. U POŚ]

oplaty srodowiskowe

To oznacza, że Przedsiębiorca powodujący:

a) emisję gazów i/lub pyłów do powietrza

b) składujący i/lub magazynujący odpady 

jest zobowiązany uprzednio do samodzielnego wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Obowiązek wykonania sprawozdania ciąży na każdym podmiocie, niezależnie od tego czy emisja następuje w sposób zorganizowany czy niezorganizowany.

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska należy wykonywać każdego roku i składać Marszałkowi Województwa do końca marca za rok poprzedni.

Po wykonaniu obliczeń (na podstawie wysokości naliczonej opłaty) może okazać się, że nie ma konieczności wykonania jakiejkolwiek czynności urzędowej, poza zewidencjonowaniem korzystania ze środowiska oraz zarchiwizowaniem dokumentacji na wypadek kontroli.

 • Podmiot, dla którego wyliczone opłaty nie przekraczają kwoty 100 zł nie ma obowiązku składania sprawozdania, ani uiszczania opłaty do Organu Ochrony Środowiska.
 • Jeśli łączna kwota mieści się w przedziale 100 – 800 zł, wtedy podmiot jest zobowiązany złożyć sprawozdanie do Organu Ochrony Środowiska bez obowiązku uiszczania opłaty.
 • Jeśli łączna kwota przekroczy 800 zł, wtedy podmiot jest zobowiązany złożyć sprawozdanie wraz z uregulowaniem opłaty.

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów.

[Art. 292. U POŚ]

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Opłaty środowiskowe za pośrednictwem właściwego miejscowo i rzeczowo urzędu marszałkowskiego trafiają do funduszu ochrony środowiska.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek przechowywania prowadzenia ewidencji co najmniej przez 5 lat. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podczas kontroli ma prawo sprawdzić czy podmiot posiada sprawozdania i czy uregulował wyliczone opłaty poprzez okazanie ewidencji i sprawozdań wraz z dowodami przekazania ich do odpowiedniego Urzędu.

Najczęściej spotykaną formą korzystania ze środowiska podlegającą wyliczeniom jest:

Spalanie paliw w pojazdach, urządzeniach, kotłach, agregatach, nagrzewnicach lub promiennikach;

Wykorzystywanie substancji chemicznych w różnych procesach;

Spawanie, cięcie, wykrawanie, szlifowanie;

Uzupełnianie wyemitowanego na wskutek nieszczelności czynnika chłodniczego w klimatyzatorach stacjonarnych lub mobilnych;

Magazynowanie paliw płynnych, przeładowywanie paliw;

Hodowla zwierząt, uprawy rolne, ogrodnictwo;

Załadunek silosów magazynowych.

Poza powyżej wymienionymi są też inne sposoby korzystania ze środowiska generujące konieczność ich ewidencjonowania oraz naliczania i wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska. 

W przypadku chęci zweryfikowania zakresu Państwa obowiązków zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Nawet jeśli jesteś właścicielem małej firmy i posiadasz na potrzeby firmy „tylko” samochód albo kocioł grzewczy to jesteś zobowiązany każdego roku do sporządzenia i przesłania do marszałka województwa wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat!!!

Niewnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska może mieć swoje konsekwencje!!!

Opłaty za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok należy samodzielnie obliczyć, a jeśli ma miejsce przekroczenie progu wskazanego w prawie – wnieść na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca.

Zwolnienia z opłat lub z konieczności raportowania mogą mieć miejsce przy małych emisjach, ale nie zwalnia to firmy z obowiązku obliczenia opłaty i w razie konieczności wykazania, że nie musiała ona być uiszczana. 

Podmiot korzystający ze środowiska, bez względu na wprowadzone zwolnienie, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Uwierz, że wykonanie po raz pierwszy naliczenia Opłat i uzupełnienie sprawozdania dla niewprawnego człowieka nie jest przysłowiową ‘bułką z masłem”.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w naliczeniu opłat…

Zadzwoń do nas! Napisz! Pomożemy!

Możesz nam zlecić nie tylko usługę wykonania za Ciebie naliczenia opłat, ale także zlecić nam przeprowadzenie szkolenia w zakresie szeroko rozumianej sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska.

Zaufaj nam, tak jak dziesiątki naszych stałych klientów!

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.