Remediacja - wykonanie remediacji wód i gruntów metodą ex situ oraz in situ

REMEDIACJA

Przygotowanie i uzgodnienie Planu Remediacji wód gruntowych oraz gleby. 

Oferujemy wykonanie remediacji wód i gruntów metodą ex situ oraz in situ. Działania jakie prowadzimy to:

  • Wiercenia geologiczne;
  • Akredytowane pobieranie próbek;
  • Badania laboratoryjne gruntów oraz wód w akredytowanym laboratorium;
  • Ocena i monitoring stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;
  • Przygotowanie i realizacja planów remediacji środowiska;
  • Obsługa prawna podmiotów w zakresie ochrony środowiska;
  • Gospodarka odpadami;
  • Remediację środowiska zanieczyszczonego;
  • Procedury administracyjne w imieniu inwestora.
remediacja

Przygotowanie planu remediacji wykonywane wraz z badaniami gruntu pozwala na rozpoznanie stanu środowiska gruntowego.

remediacja

Remediacja polega na przeprowadzeniu działań umożliwiających usunięcie bądź ograniczenie ilości substancji mogących negatywnie wpływać na środowisko gleby oraz wód gruntowych, a także kontrolowanie rozprzestrzeniania się tych substancji.

Działania prowadzące do wykonania planu remediacji pozwalają rozpoznać m.in. właściwości gruntu oraz pokrycie terenu, sposób użytkowania terenu zanieczyszczonego oraz typ zanieczyszczeń występujących na tym terenie.

Badania gruntu służące rozpoznaniu aktualnego oraz docelowego stanu dla danego obszaru określają również zawartość substancji mogących być szczególnie szkodliwymi dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.

Podczas przebiegu badania wykonuje się również ocenę geologiczną i określone zostają warunki hydrogeologiczne.

Dokładne rozpoznanie umożliwia zaplanowanie odpowiedniej metody oraz wykonania remediacji wód i gruntów.

Istnieją metody EX-SITU i IN-SITU różniące się miejscem przeprowadzania działań remediacyjnych.

Metoda rekultywacji ex-situ – to przeprowadzenie prac rekultywacyjnych poza terenem lokalizacji (odnalezienia) zanieczyszczenia. Realizacja robót rekultywacyjnych metodą ex-situ polega na wydobyciu zanieczyszczonego gruntu i jego oczyszczaniu (często w korzystniejszym okresie czasu niż przeprowadzanie prac in-situ) oraz oczyszczeniu wód gruntowych.
Zanieczyszczony grunt w zależności od typu zanieczyszczenia najczęściej poddawany jest procesowi odzysku, gdzie po jego oczyszczeniu oraz doprowadzeniu do odpowiedniego stanu jakości może zostać wykorzystany gospodarczo.

Rekultywacja (remediacja) in-situ – to przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na terenie lokalizacji (odnalezienia) zanieczyszczenia bez potrzeby przemieszczania gruntu.

Istnieje metoda biologiczna – Technologia Intensywnej Bioremediacji (TIB), która umożliwia prowadzenie prac na czynnych obiektach bez potrzeby wyłączania oczyszczanych miejsc z eksploatacji. Prace rekultywacyjne metodą in – situ wymagają dłuższego okresu czasu, który trzeba poświęcić na przeprowadzenie procesu oczyszczania.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.