Produkt uboczny - Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

PRODUKT UBOCZNY

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Coraz częściej firmy decydują się na występowanie o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Ułatwia to pewne procesy podczas prowadzenia działalności gospodarczej, a także umożliwia łatwiejsze przekazanie produktu innym podmiotom w celu jego dalszego zagospodarowania.
produkt uboczny

Produkt uboczny. - Jakie są przesłanki uznania odpadu za produkt uboczny?

Przedmioty, ewentualnie substancje powstające w trakcie procesu produkcyjnego, a których celem nie jest ich produkcja, mogą zostać uznane za produkt uboczny, tracąc jednocześnie status odpadu, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

produkt uboczny

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wytwórca przedkłada marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania.

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny należy dołączyć dowody potwierdzające spełnienie warunków opisanych powyżej. Dowody mogą stanowić przede wszystkim umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub pozytywne wyniki badań wykonanych przez laboratoria potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji.

Decyzja o uznaniu za produkt uboczny następuje po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, o ile ta opinia będzie pozytywna. Przed wydaniem opinii, wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma prawo przeprowadzić kontrolę , podczas której ma prawo uczestniczyć marszałek województwa.

Substancje lub przedmioty, które by przestały spełniać powyższe warunki i wymagania są odpadami.

Wyjątek stanowią materiały paszowe oraz niektóre produkty przetworzenia drewna rządzące się innymi regułami.

Minister może określić w drodze rozporządzenia szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z innymi ministrami może określić dla niektórych odpadów szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dotyczące m.in. odzysku, przetwarzania odpadów.

Gdyby w procesie produkcyjnym, w którym powstaje produkt uboczny lub w procesie, w którym jest on wykorzystywany zaszły zmiany, Wytwórca produktu ubocznego jest obowiązany do dokonania ponownego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny są udzielane maksymalnie na okres 10 lat.

Niedopuszczalne jest łączne magazynowania produktów ubocznych i odpadów, jak także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Niedopuszczalne jest również łączne magazynowanie odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowanie przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Określone rodzaje odpadów mogą przestać mieć status odpadu, w przypadku gdy po poddaniu ich procesowi odzysku, w tym recyklingu spełniają łącznie następujące warunki:

  1. przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do określonych, konkretnych celów,
  2. istnieje rynek na takie przedmioty lub substancje lub popyt na nie,
  3. przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne określone dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
  4. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

oraz spełniają wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej

Przedmioty lub substancje, które przestały spełniać wyżej wymienione warunki są odpadami.

(Art. 10, 11, 13, 14, 15 Ustawy o odpadach)

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.

Skontaktuj się z nami! - Zaufaj naszym specjalistom!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.