• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Audyt ekologiczny - konsultacje

 

Oferujemy:

- krótki telefoniczny przegląd potrzeb firmy,

-dokłady, zgodny z zakresem zamówienia audyt przedsiębiorstwa pod względem spełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska zwieńczony raportem,

- konsultacje doraźne w razie potrzeb,

 

AUDYT EKOLOGICZNY – KONSULTACJE

 

Wykonujemy audyty / przeglądy kompleksowe oraz sektorowe.

 

Świadczymy następujące usługi:

 

  1. kompleksowy audyt ekologiczny (audyt w zakresie wymagań ochrony środowiska) wraz z przygotowaniem raportu z audytu.

Celem audytu jest sprawdzenie: czy zakład posiada wszystkie wymagane pozwolenia (decyzje administracyjne), czy właściwie postępuje w aspektach ochrony środowiska (m.in. gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, postępowanie z opakowaniami, emisja do powietrza, opłaty, sprawozdania, umowy z firmami odbierającymi odpady). Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu.

 

W zależności od potrzeb klienta i ustalonego zakresu raportem możemy objąć różne aspekty ochrony środowiska (zarówno wykonać audyt o szerokim zakresie jak i zawęzić audyt do pewnego sektora)

 

  1. audyt ekologiczny dotyczący konkretnych sektorów działalności

(przykładowo w zakresie gospodarki odpadowej w przedsiębiorstwie wytwarzającym odpady, w zakresie gospodarki odpadowej w przedsiębiorstwie odbierającym odpady)

 

  1. audyt ekologiczny w zakresie wymagań PN ISO 14001  itp.

Celem audytu jest sprawdzenie: czy zakład posiada wymagane pozwolenia (decyzje administracyjne), wykonuje niezbędne sprawozdania oraz czy właściwie postępuje w ramach audytowanego sektora.

Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu.

 

Zakres audytu jest ustalany indywidualnie z klientem.

 

Jeżeli chodzi o zakresy to możemy konfigurować audyty w różny sposób, aczkolwiek najkorzystniejsze jest dla klienta rozpoznanie kompleksowe obowiązków jakie powinien spełniać.

 

Jakie przykładowo obszary mogą zostać zweryfikowane podczas usługi audyt ekologiczny:

 

stan formalnoprawny w zakresie:              

a) emisji gazów i pyłów do powietrza,              

b) wytwarzania, przetwarzania, zbieranie i transportu odpadów,              

 c) korzystania w wód i odprowadzania ścieków

(poboru wód z ujęć, cieków; odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi; wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji innego podmiotu)              

 

prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresach:

-  naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,

-  raportowania do KOBIZE,

 - gospodarki odpadami oraz wypełnianie zbiorczego zestawienia w zakresie gospodarki odpadami , 

-  gospodarki opakowaniami,

-  wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 

prowadzenie pomiarów i badań w zakresach:        

- emisji gazów i pyłów do powietrza,            

- pobieranych wód z ujęć i innych źródeł,

- odprowadzanych ścieków,

- emisji hałasu,

- odpadów,

- kontroli szczelności i prawidłowego działania urządzeń służących ochronie środowiska, 

- stwierdzenie konieczności zamontowania króćców pomiarowych, separatora substancji ropopochodnych (podczyszczanie ścieków) lub urządzeń do redukcji emisji gazów do powietrza (m.in. LZO),

- in.

 

Zapraszamy do rozmowy z naszą kadrą  - zarówno z opiekunami klienta jak i ze specjalistami. Chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY