• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

BDO Baza danych o odpadach

Kilka faktów dotyczących rejestru BDO (Baza danych o odpadach) :

 

dotyczy: 

- wnisoki do BDO

- wpisy do BDO

 

- Wpis do BDO potrzebuje każdy przedsiębiorca prowadzący firmę , a w ramach której w jakimś stopniu gospodaruje odpadami.  Dotyczy to zarówno wprowadzających produkty w opakowaniach do obrotu na rynku krajowym jak i małych firm wytwarzających odpady w wyniku prowadzonej działalności i zobowiązanych do prowadzenia ich ewidencji.  Będą to również firmy wprowadzające opony, oleje smarowe, baterie, akumulatory, sprzęt EE oraz pojazdy.

 

- Wpisy do BDO można w tej chwili uzyskać wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną.

 

- Przedsiębiorca prowadzący działalność w więcej niż jednym zakresie składa wyłącznie jeden wniosek uwzględniając wszelkie potrzebne informacje w tabelach zawartych we wniosku.

 

- Wpisy do BDO wiążą się z uiszczeniem opłaty rejestrowej oraz rocznej wynoszącej  100 PLN dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 PLN dla pozostałych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).

 

- Wpisy do BDO umożliwia nadanie unikalnego numeru rejestrowego przypisanego do konkretnego przedsiębiorcy.

 

 - Numer rejestrowy powinien być umieszczany na wszystkich dokumentach firmowych (faktury, paragony, umowy).

 

- Wpis do BDO ma docelowo zapewniać przedsiębiorcom elektroniczną realizację obowiązków, ewidencyjnych i sprawozdawczych (Karty Przekazania Odpadu, zbiorcze zestawienie o odpadach, sprawozdania opakowaniowe, itp.).

 

- Wpisy do BDO ma umożliwiać organom odpowiedzialnym za kontrolę przepływu odpadów w kraju skuteczniejsze egzekwowanie prawa, szczególnie w przypadku naruszeń znacząco wpływających na środowisko.

 

- Wpisu do BDO w tej chwili wymagać mogą również współpracujący kontrahenci, by mieli pewność że dany przedsiębiorca działa zgodnie z aktualnymi przepisami.

 

- Do 30 czerwca br. wszyscy korzystający z rejestru mają możliwość składania papierowych wersji sprawozdań, ze względu na okres przejściowy i testy związane z funkcjonowaniem systemu BDO.

 

- Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw, którzy wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek. Składamy go do odpowiedniego marszałka ze względu na siedzibę firmy.

 

- Wpis do BDO nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub przedsiębiorców, którzy wytwarzają jedynie odpady komunalne (nie związane z prowadzoną działalnością) i są objęci kompleksowym systemem odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy.

 

Wszelkie niezbędne informacje, oraz więcej szczegółów uzyskacie Państwo bezpośrednio w Urzędach Marszałkowskich.

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.