• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Inwentaryzacje przyrodnicze

 

 

Wykonujemy inwentaryzacje na terenach przeznaczonych pod inwestycje oraz na obszarach cennych przyrodniczo.

 

 

Potrzeba załączenia inwentaryzacji przyrodniczej do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (od stycznia 2017 roku) wynika z art. 66 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Przez inwentaryzację przyrodniczą rozumie się spektrum badań terenowych zrealizowanych w celu opisania elementów środowiska przyrodniczego. Raport powinien jednocześnie zawierać informacje o zastosowanej metodyce. (Inwentaryzacja stanowi załącznik do Raportu.)

 

 

Nie istnieją przepisy wskazujące kto może wykonywać tego typu usługi. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej z uwagi na złożoność zakresu zagadnienia wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego powinno się je zlecać specjaliście. Przeznaczenie odpowiednich środków przez Inwestora na przygotowanie opracowania przez specjalistów może zmniejszyć ilościowo potrzebę  wyjaśnień czy prac uzupełniających (które mogą zostać nałożone przez RDOŚ) a w efekcie zapobiec wydłużeniu czasu procedury rozpatrywania wniosku przez urząd. (Dla Inwestora ważny jest termin uzyskania decyzji środowiskowej oraz realizacji przedsięwzięcia.)

 

 

Inwentaryzacje przyrodnicze powinny być prowadzone przez okres obejmujący wszystkie cykle życiowe badanych grup zwierząt i roślin, m.in. migracje, rozród i in. Minimalny dopuszczalny okres prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej powinien obejmować okres od końca marca do sierpnia.

 

Zakres inwentaryzacji najczęściej obejmuje różne grupy systematyczne organizmów. Częścią takich badań jest inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych.

 

Zbieranie danych podczas inwentaryzacji przyrodniczej podzielone jest na kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z terenem badań, tj. miejscem pod inwestycję, czyli wizyta w terenie. Pomocne podczas prac inwentaryzacyjnych są dane literaturowe, lecz nie powinny być uwzględniane jako jedyne, ponieważ najczęściej są nieaktualne oraz nie pokrywają się z obszarem inwestycji.

 

Przeprowadzenie obserwacji w terenie pod potrzeby inwentaryzacji wymaga kilku wizyt specjalisty/-ów na obszarze przeznaczonym pod projektowaną inwestycję. Badaniom podlega nie tylko teren, który ulegnie bezpośredniemu zagospodarowaniu przez inwestycję, ale również przyległy obszar na który oddziałuje inwestycja. Obszar (inaczej: strefa) oddziaływania zależy w dużej mierze od rodzaju inwestycji i może wynosić zarówno kilkaset metrów, a w innych przypadkach do kilka kilometrów.

 

Koszt ustalamy jest indywidualnie w zależności od rodzaju inwestycji i jej rozległości. (Badania obejmują obszar przewidziany pod inwestycję wraz ze strefą jej oddziaływania. Pozyskanie danych do inwentaryzacji wiąże się z fizyczną obecnością specjalistów na terenie przeznaczonym pod inwestycję, a czasem też w obszarze jej oddziaływania. Dlatego koszty rosną wraz ze wzrostem obszaru przeznaczonego dla projektowanej inwestycji.

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kosztem inwentaryzacji przyrodniczej prosimy o kontakt  - wycena jest bezpłatna.

 

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.