• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Inwentaryzacja zieleni - inwentaryzacja dendrologiczna

 

Inwentaryzacja zieleni

 

 

Inwentaryzacja zieleni inaczej zwana inwentaryzacją dendrologiczną wykonywana jest aby określić ilość oraz rodzaj drzew lub krzewów ze wskazaniem ich rozmieszczenie w terenie i parametry dendrometryczne tzn. zasięg korony, wysokość, obwód pnia, powierzchnię zajmowaną przez krzew a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego krzewów lub drzew.

 

 

Wyniki z prac terenowych są zestawione w formie opisowej, tabelarycznej oraz graficznej.

 

1. Część opisowa zazwyczaj zawiera:

 • opis uwarunkowań terenowych,

 • zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia ze względu na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych,

 • gospodarkę drzewostanem opisującą zakres robót pielęgnacyjnych,

 • potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,

 • kolizję z planowaną inwestycją.

 

2. Część tabelaryczna zazwyczaj zwiera wykaz zinwentaryzowanego drzewostanu wraz z określeniem takich parametrów jak:

 • określenie powierzchni zajmowanej przez krzewy,

 • określenie obwodu pni, wysokości oraz zasięgu koron drzew,

 • określenie nazwy –zazwyczaj podanie nazwy rodzajowej i gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim oraz łacińskim,

 • podanie zastanego stanu sanitarnego drzew i krzewów,

 • zgłoszenie uwag oraz zaleceń dotyczących pielęgnacji, przesadzenia lub wycinki,

 • podanie wytycznych odnośnie zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy.

 

3. Część graficzna przedstawia lokalizację drzew w formie mapy, najczęściej wraz z oznaczeniem numerycznym, tożsamym z zestawieniem tabelarycznym.

 

 

 

Dokumentacja inwentaryzacyjna potrzebna jest do uzyskania następujących decyzji oraz innych czynności takich jak:

 • operatów szacunkowych wartości,

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • uzyskania pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie,

 • kosztorysowania robót budowlanych,

 • uzgadniania zakresu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenach, które są objęte ochroną konserwatorską,

 • uzgadniania inwestycji budowlanych w tym projektów zagospodarowania terenu.

 

 

Czas wykonania inwentaryzacji zieleni waha się od 7 do 90 dni, w zależności od ilości krzewów i drzew na danym terenie.

 

 

Podstawa prawna

Zgodnie z Art. 83a. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.