• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach potocznie określana jako "decyzja środowiskowa" 

 

wydawana jest na podstawie:

  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Ocena oddziaływania na środowisko – przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia.

 

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem różnego typu innych decyzji wymienionych w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie innych decyzji, o których mowa w ust. 1. ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4. (tj. złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia).

 

 

W przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną w 3 egz. oraz  w wersji elektronicznej, poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującą teren przedsięwzięcia i teren na który będzie oddziaływać, wypis i wyrys z mpzp (jeśli wydającym decyzję jest RDOŚ) + ew. wypis z ewidencji gruntów. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to 205 zł.

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 

 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (…)

 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych (…)

 

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (…)

 

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (…)

 

5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny (…)

 

6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (…)

 

7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimo-wisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów (…)

 

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (…)

 

9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny (…)

 

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (…)

 

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (…)

 

12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady (…)

 

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro (…)

 

14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (…)

 

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu (…)

 

16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (…)

 

17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (…)

 

18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji (…)

 

19) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej (…)

 

20) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych (…)

 

21) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska (…)

 

 

 

Ust. 1a. art. 72 ww ustawy wskazuje, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed:

 

 

    22) dokonaniem zgłoszenia budowy 

 

    23) wykonania robót budowlanych 

 

    24) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (…)

 

 

 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również wymagane jest jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów.

 

 

 

Art. 72 ust 2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany:

 

 

1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na:

 

a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,

 

b) zmianie danych wnioskodawcy;

 

 

1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym:

 

a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

 

b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne

 

     – które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 

 

 2) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na:

 

a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność,

 

b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot.      

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.