• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Przygotowujemy kompletne dokumentacje p.t. "Operat wytwarzania odpadów" będące załącznikami do wniosków o uzyskanie decyzji pozwalających na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- budowanie nowej instalacji w danej lokalizacji (wykonywania nowej instalacji / zespołu instalacji w wyniku działania której wytwarzane są odpady),

 

- zmiany w instalacji (modernizacja już isniejącej instalacji w wyniku działania której wytwarzane są odpady lub zmiany w ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów),

 

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów  wydaje się dla podmiotów eksploatujących instalację.

 

 

Zgodnie z U S T AWĄ  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356.

 

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

  1. o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych

         lub

  1. o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Art. 180. Eksploatacja instalacji powodująca:

( …)
3) wytwarzanie odpadów

(…)

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

 

 

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 10  lat.

 

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem wytwarzania odpadów !

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku / wydania decyzji w większości przypadków jest Starosta.  

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, a Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:  przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.      Art. 378. (POŚ)

 

 

Jak wygląda współpraca !

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji, ilości i rodzajów wytwarzanych w niej odpadów oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku. Wymagane jest złożenie jako załącznik do wniosku kopii własności lub dzierżawy terenu, na którym  wytwarzane (magazynowane) są odpady)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, dokonanie analizy i prawidłowe zaszeregowanie różnych rodzajów odpadów do konkretnych kodów odpadów odpowiednich dla wykonywanej działalności, opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji, zasad postępowania z odpadami oraz utrzymania bezpieczeństwa podczas gospodarowania nimi, wykonanie podsumowania w formie opisowej)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przygotowanie treści wniosku i dostarczenie ich.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.