• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Wytwarzanie odpadów

 

Istnieje kilka zakresów gospodarowania odpadami m.in.: wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie, transportowanie, magazynowanie i składowanie odpadów. Na niniejszej podstronie krótko opiszemy usługi związane z ubieganiem się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów. 

 

Większośc firm gospodarujących odpadami podlega głównie pod pozwolenia na wytwarzanie odpadów.   

 

Ekomeritum opracowuje dokumentacje do wniosków o pozwolenie na wytwarzanie odpadów będące załącznikiem do wniosku o uzyskanie decyzji pozwalającej na w/w gospodarowanie odpadami.

 

Naszymi klientami są podmioty reprezentujące różne branże – nie tylko zakłady produkcyjne ale również firmy handlowe, usługowe. Wykonujemy również dokumentacje dla organów administracji Państwowej zarówno rządowej i samorządowej, deweloperów i administratorów obiektów oraz innych instytucji.

 

Dokumentacje wraz z treścią wniosków przygotowujemy dla instalacji  zlokalizowanych na terytorium całej Polski.

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- powstawanie nowej instalacji w danej lokalizacji (wykonywanie nowej instalacji / zespołu instalacji w wyniku działania których powstawać będą odpady), (pozwolenie na wytwarzanie odpadów,)

 

- wprowadzanie zmian w instalacji (ich modernizacja wpływająca na zmiany ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów - dodanie nowych kodów odpadów) (pozwolenie na wytwarzanie odpadów,)

 

- kończenie się terminu obowiązującego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. (,)

 

 

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów  decyzje wydaje się dla podmiotów eksploatujących instalację.

 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów są wymagane na wytwarzanie odpadów w instalacji gdy wytwarza się ilości:

- o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych

         lub

- o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

(Art. 180 i 180a POŚ)

 

Pozwolenia w niniejszym zakresie są wydawane na okres do 10  lat.

(Art. 44.  UO)

 

Istnieje obowiązek uzyskania decyzji przed rozpoczęciem procesu / działalności w zakresie wytwarzania odpadów !

 

Więcej informacji pod linkami:

 

   - Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

  - Nowe wymagania w sprawie magazynowania odpadów - Artykuł: „Rozporządzenia do pakietu odpadowego 2018” 

 

 

Podmioty nie spełniające ciążącego na nich obowiązku posiadania w/w decyzji podczas kontroli WIOŚ otrzymają zarządzenia pokontrolne, które nałożą obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

Jesteś na podstronie:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.