• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Przetwarzanie odpadów - pozwolenia

Przygotowujemy kompletne dokumentacje p.t. "Operat na przetwarzanie odpadów" będące załącznikami do wniosków o uzyskanie decyzji pozwalających na przetwarzanie odpadów.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- budowanie nowej instalacji w danej lokalizacji (wykonywania nowej instalacji / zespołu instalacji w wyniku działania której będą przetwarzane odpady),

 

- zmiany w instalacji (modernizacja już isniejącej instalacji w wyniku działania  której będą przetwarzane odpady lub zmiany w ilości i rodzajach przetwarzanych odpadów),

 

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

 

Decyzje w tym zakresie są wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.    Art. 44.  UO

 

Jeżeli pozwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane na okres krótszy niż rok, w pozwoleniu określa się ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie obowiązywania tego pozwolenia.   Art. 43. UO

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem przetwarzania odpadów !

 

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku / wydania decyzji jest:

 

1) Marszałek Województwa:  a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,  c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

 

2) Starosta – w pozostałych przypadkach.

 

W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu wyżej  wymienionych przedsięwzięć organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest Marszałek Województwa.

 

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego,.    Art. 41 UO

 

 

Jak wygląda współpraca !

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji, ilości i rodzajów przetwarzanych odpadów i wytwarzanych w wyniku jej działa odpadów oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku. Wymagane jest złożenie jako załącznik do wniosku kopii własności lub dzierżawy terenu, na którym są przetwarzane odpady oraz kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, dokonanie analizy i prawidłowe zaszeregowanie różnych rodzajów odpadów do konkretnych kodów odpadów odpowiednich dla wykonywanej działalności, opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji, zasad postępowania z odpadami oraz utrzymania bezpieczeństwa podczas gospodarowania nimi, wykonanie podsumowania w formie opisowej )

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przygotowanie treści wniosku i dostarczenie ich.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.