• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenie (zezwolenie) na emisję gazów i pyłów

 

Przygotowujemy kompletne dokumentacje - wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i / lub pyłów do powietrza z instalacji.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- budowanie nowej instalacji (rozpoczęcie działalności przez nowy zakład lub zakład w nowej lokalizacji lub budowanie nowej instalacji w zakładzie już istniejącym),

- zmiany w instalacji (dotyczące m.in. zmiany rodzaju lub wielkości  posiadanych instalacji / prowadzonych procesów),

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 10 lat.

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem działania instalacji !

 

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków / wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza z instalacji jest Starosta z wyłaczeniem następujących przypadków:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

- Marszałek Województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływac na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowane na terenach innych niż wymienione w pkt.1

 

 

Jak wygląda współpraca ?

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę, (dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, wystąpienie do właściwego urzędu o tło zanieczyszczeń dla lokalizacji instalacji, dokonanie obliczań wstępnych, wprowadzenie wyników obliczeń wstępnych i innych danych źródłowych dotyczących instalacji do programu modelującego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do powietrza, wykonanie obliczań przez program, dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji (źródeł i emitorów - zachodzących procesów oraz urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza), wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy i jej dostarczenie.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiednio uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.