• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenie wodnoprawne

 

 

Prawo wodne

 

Ustawa opisuje  sposoby korzystania z wód - zwykłe, powszechne, szczególne. (Art. 33 - Art. 36 PW)

 

 

Pozwolenia wodnoprawne (inaczej nazywane pozwolenia wodno prawne / zezwolenia wodnoprawne ) są wymagane m.in. na:

 

usługi wodne (Art. 35 ust. 3 PW)  (m.in.:

- pobór wód,

- uzdatnianie wód oraz ich dystrybucję,

- odbiór i oczyszczanie ścieków,

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, do urządzeń wodnych,

- odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, (…);

- trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych (…) - i in.

 

-  szczególne korzystanie z wód (Art. 34 PW) (m.in.:

- odwadnianie gruntów i upraw;

- użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach

- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, (…) 

- korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, (…)

 

wykonanie urządzeń wodnych (Art. 16. ust. 65 PW)

(…) w tym:

-  stawy (…)

obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych (…)

- wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, (…)

-  mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie (…)

(Art. 389, 390  PW)

 

Od niedawna wyodrębniono z dokumentów zwanych „Pozwolenia wodno prawne” tzw. Zgłoszenia wodnoprawne.

 

Zgłoszenia wodnoprawne są wymagane m.in. na:

-  wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów (…)

- prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

- wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;

- trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, (…) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań (…);

- wykonanie stawów (…);

- przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m (…)

(Art. 394 PW)

 

 

Pozwolenia wodnoprawne  / zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

(…)

-  wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;(…)

- pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie  w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód (….)

- zatrzymywanie wody w rowach;

- hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;

- przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych (…)

(Art. 395 PW)

 

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów „zezwolenia wodnoprawne”   są pod poniższymi linkami:

 

   - Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.