• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Zalecenia pokontrolne WIOŚ - kontrola WIOŚ

 

 

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

 

 

Instytucją kontrolującą wypełnianie przez podmioty obowiązków w zakresie ochronie środowiska jest WIOŚ (Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska).

 

WIOŚ po przeprowadzeniu kontroli przekazuje skontrolowanemu podmiotowi tzw. „Zarządzenia pokontrolne”.

 

Ekomeritum pomaga podmiotom wypełnić zarządzenia pokontrolne świadcząc usługi w zakresie:

        -  przygotowywania dokumentacji w celu uregulowania stanu formalno-prawnego,

        -  przygotowując sprawozdania,

        -  naliczając należne opłaty,

        -  wypełniając raporty,

        -  oferując wykonanie niezbędnych  pomiarów i badań.

 

Przygotowujemy m.in.:


1)  WNIOSKI o POZWOLENIA (DECYZJE) na:

 

-  emisje gazów i pyłów do powietrza   oraz   zgłoszeń emisji gazów i pyłów do powietrza,

- wodno-prawne (na ujęcia wodne / odprowadzanie wód opadowych / odprowadzanie ścieków do kanalizacji innego zakładu / urządzenia wodne  i in.)   oraz  zgłoszeń wodno-prawnych,

- wytwarzanie / przetwarzanie / zbieranie / transport odpadów,

 

2) SPRAWOZDANIA w zakresie:

 

- zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  

- wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

- rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej

- Raporty do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),

- uzupełniamy różnego typu ewidencję na odpowiednich formularzach na podstawie przekazanych przez klientów danych,

 

3) PRZYGOTOWUJEMY PODMIOTY DO PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW lub oferujemy prowadzenie ewidencji odpadów.

 

4) OFERUJEMY WYKONANIE BADAŃ I POMIARÓW:

 

- pomiarów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,

- badań wody,

- badań ścieków,

- badań odpadów,

- badań gruntów,

- badań hałasu emitowanego do środowiska,

- badań na stanowiskach pracy,

- i in..

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !