• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Zgłoszenie emisji gazów i pyłów do powietrza

 

 

 

Przygotowujemy kompletne dokumentacje do zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i / lub pyłów do powietrza.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

Organem właściwym do zgłoszenia instalacji jest Starosta .

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- budowanie nowej instalacji (rozpoczęcie działalności przez nowy zakład lub zakład w nowej lokalizacji lub budowanie nowej instalacji w zakładzie już istniejącym),

- zmiany w instalacji (dotyczące m.in. zmiany rodzaju lub wielkości  posiadanych instalacji / prowadzonych procesów),

 

Podmiot zobowiązany zgłosić instalację przed rozpoczęciem jej działania !

 

 

Jak wygląda współpraca ?

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji oraz dokumentów podmiotu prowadzącego instalację w zakresie wymaganym do załączenia do zgłoszenia lub uwzględnienia w jego treści )

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, wystąpienie do właściwego urzędu o tło zanieczyszczeń dla lokalizacji instalacji, dokonanie obliczań wstępnych, wprowadzenie wyników obliczeń wstępnych i innych danych źródłowych dotyczących instalacji do programu modelującego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do powietrza, wykonanie obliczań przez program, dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu zgłaszającego (np. zakładu) oraz instalacji (źródeł i emitorów - zachodzących procesów oraz urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza), wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy i jej dostarczenie.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania zgłoszenia w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenie (na przesłanie uwag). W przypadku nie wysłania przez Urząd do Zgłaszającego uwag w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia w Urzędzie uznaje się, iż Urząd przyjął "milcząco" zgłoszenie bez uwag. Zdarzają się przypadki przesłania przez Urząd pisma potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia (są to przypadki rzadkie, ale występują)

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.