Pomiary akustyczne – jak zbadać stopień przenikania hałasu przez przegrody budowlane - Ekomeritum

Pomiary akustyczne – jak zbadać stopień przenikania hałasu przez przegrody budowlane

Hałas może znacząco obniżyć komfort przebywania we wnętrzach. Ma też negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie doświadczających go osób. Nic więc dziwnego, że projektanci i wykonawcy budynków decydują się wykonać pomiary akustyczne w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do mieszkania i pracy. Jak pomiary przenikania hałasu przez przegrody wyglądają w praktyce?

Pomiary przenikania hałasu przez przegrody – czy są niezbędne?

Hałas przenosi się wyniku pobudzenia do drgań cząsteczek powietrza lub materiałów stałych. Może odbywać się to na skutek oddziaływania dźwięków powietrznych (powstających i rozprzestrzeniających się w powietrzu), jak i dźwięków uderzeniowych (powstających w wyniku pobudzenia stropu do drgań podczas jego użytkowania).

Zgodnie z art. 323 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia znajdujące się w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej trzeba chronić przed hałasem:

 • zewnętrznym, który przenika do wnętrz spoza budynku,
 • wytwarzanym przez instalacje i urządzenia będące technicznym wyposażeniem budynku,
 • powietrznym i uderzeniowym, którego źródłami są użytkownicy innych mieszkań, lokali i pomieszczeń użytkowych,
 • pogłosowym, który powstaje w wyniku odbicia się fal dźwiękowych od przegrody.

Jednym ze skutecznych sposobów ochrony wnętrz przed rozprzestrzeniającym się hałasem jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie przegród budowlanych. Biorąc pod uwagę ich umiejscowienie w budynku, dzieli się je na dwie kategorie.

 1. Przegrody zewnętrzne – oddzielają one pomieszczenie w budynku od środowiska zewnętrznego. Przyjmuje się, że znajdują się one w polu akustycznym swobodnym, które odznacza się brakiem fal powracających i odbitych (o ile mowa o zewnętrznej stronie przegrody, która znajduje się bezpośrednio od dobiegającego hałasu).
 2. Przegrody wewnętrzne – rozdzielają one poszczególne pomieszczenia wewnątrz budynku. Zgodnie z teorią, znajdują się one zazwyczaj pod wpływem dyfuzyjnego pola dźwiękowego, które odznacza się występowaniem wielu fal odbitych z różnych kierunków.

Żeby odpowiednio zaprojektować i wykonać przegrody budowlane w obiekcie, należy obliczyć ich izolacyjność akustyczną. Dokonuje się tego w laboratorium, przy uwzględnieniu m.in. poziomu ciśnienia po obu stronach badanej próbki przegrody oraz wielkości próbki. Izolacyjność akustyczną można też mierzyć w terenie – już po wykonaniu przegrody na konkretnej budowie.

Przenikanie hałasu przez przegrody budowlane a izolacyjność akustyczna

Laboratoryjne badania przenikania hałasu przez próbki przegród budowlanych często są wykonywane na zlecenie deweloperów oraz właścicieli centrów handlowych. Pozwalają one tak zaprojektować budynek, aby był on zgodny z określonymi w prawie normami i zapewniał komfort użytkowania.

Izolacyjność akustyczna to parametr wykorzystywany do oceny skuteczności przegrody budowlanej w ograniczaniu przepływu hałasu. Im większa jest wartość straty w transmisji przegrody, tym skuteczniej wypełnia swoją rolę i stanowi lepszą barierę dla niechcianych dźwięków. Zgodnie z literaturą przedmiotu, wyróżnić można dwa rodzaje izolacyjności akustycznej – od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.

Co ważne, oprócz pomiarów przenikania hałasu przez przegrody budowlane można też dokonać badań:

 • tła akustycznego,
 • hałasu komunikacyjnego,
 • hałasu środowiskowego,
 • hałasu na stanowisku pracy,
 • hałasu w kokpitach maszyn.

Wybierając rzetelnego wykonawcę pomiarów, można oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. Zatrudnieni specjaliści powinni dysponować wiedzą, doświadczeniem i fachowymi narzędziami. W Ekomeritum oferujemy znacznie więcej, m.in. konsultacje pozwalające znaleźć rozwiązanie problemu, jeśli wyniki badań okażą się niezgodne z normami. Wszelkie pomiary hałasu wykonujemy w akredytowanym laboratorium, co zapewnia ich poprawność.

Najnowsze