Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – co to jest? Kiedy jest potrzebne? - Ekomeritum

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – co to jest? Kiedy jest potrzebne?

Zamierzasz prowadzić działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów? Brak stosownego zezwolenia może Cię słono kosztować – od 10 tys. do nawet miliona złotych. Żeby uniknąć kary administracyjnej, musisz pamiętać o dopełnieniu określonych formalności. W jakich przypadkach zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest konieczne? Kto je wydaje?

Jak ustawodawca definiuje przetwarzanie odpadów?

 Zmiany klimatyczne sprawiają, że dążenie do tego, aby jak największa ilość wyprodukowanych odpadów była przetwarzana i stanowiła jak najmniejsze obciążenie dla środowiska, jest zrozumiałe. Żeby jednak działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów była zgodna z prawem, należy dopełnić wielu formalności, w tym uzyskać stosowne zezwolenie. Co ustawodawca rozumie przez pojęcie przetwarzania odpadów?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699), pod sformułowaniem „przetwarzanie odpadów” kryje się ogół procesów, które obejmują:

  • odzyskiwanie surowców wtórnych w procesach produkcyjnych po to, aby uzyskać materiał o przeznaczeniu pierwotnym lub innym (recykling),
  • unieszkodliwianie odpadów w instalacjach technicznych, np. poprzez ich spalanie lub odpowiednie składowanie.

Co ważne, do przetwarzania odpadów ustawodawca zalicza również procesy przygotowawcze, które poprzedzają odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Przetwarzanie odpadów – kiedy zezwolenie jest wymagane, a kiedy nie?

 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, działalność, która polega na przetwarzaniu odpadów, co do zasady, podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Może bowiem zagrażać środowisku naturalnemu, dlatego jej kontrola jest konieczna.

Ustawa precyzuje również, jakie podmioty są zwolnione z tego obowiązku. Kto nie musi ubiegać się o zezwolenie?

  1. Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, o ile wykorzystują odpady na potrzeby własne
  2. Podmioty, które muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane, jeśli obejmuje ono przetwarzanie odpadów
  3. Podmioty, które dysponują pozwoleniem na wytwarzanie odpadów, jeżeli zawiera ono zbieranie i przetwarzanie odpadów
  4. Władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na jej terenie.

Co ważne, jeżeli zamierzasz prowadzić działalność, która będzie polegać zarówno na zbieraniu, jak i przetwarzaniu odpadów, nie musisz składać dwóch oddzielnych wniosków, lecz jeden – wspólny. Wystarczy, że podasz w nim dane niezbędne do uzyskania obu pozwoleń, a organ przeanalizuje je jednocześnie.

Kto wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

 Żeby otrzymać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, należy przedłożyć stosowny wniosek odpowiedniemu organowi. W zależności od miejsca przetwarzania odpadów, ich kategorii i wielkości podmiotem uprawnionym do wydania decyzji będzie:

1. Marszałek województwa. To organ właściwy w przypadku:

  • przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowiska,
  • odpadów innych niż niebezpieczne, które są poddawane procesowi odzysku polegającym na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych, o ile ilość odpadów, jakie zostały umieszczone w wyrobisku lub zapadlisku, jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę albo o ile całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest równa bądź większa niż 25 tys. Mg,
  • instalacji komunalnych,
  • zezwolenia na zbieranie odpadów, jeżeli maksymalna łączna masa odpadów magazynowanych (wszystkich rodzajów) przekracza 3000 Mg.

2.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska. Wydaje zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych.

3.  Starosta. Rozpatruje wnioski o zezwolenie na przetwarzanie odpadów w pozostałych przypadkach (najczęściej są to przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów to dokument, bez którego nie da się prowadzić działalności polegającej np. na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów. Jeżeli nie wiesz, czy musisz składać stosowny wniosek lub potrzebujesz wsparcia w jego wypełnieniu, możesz skonsultować się z naszymi ekspertami ds. ochrony środowiska. W EkoMeritum rozwiejemy Twoje wątpliwości i przeprowadzimy Cię przez całą procedurę uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Najnowsze