Utrudnianie kontroli WIOŚ – jaka kara i za co grozi? - Ekomeritum

Utrudnianie kontroli WIOŚ – jaka kara i za co grozi?

Kontrola przedsiębiorstw pod względem przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska to jedno z uprawnień Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Nie zawsze jednak przebiega ona, tak jak powinna. Ze strony przedsiębiorców zdarzają się bowiem utrudnienia w przeprowadzeniu inspekcji. Dlaczego nie warto zakłócać przebiegu kontroli? Co za to grozi?  

Utrudnianie kontroli WIOŚ –  co kryje się pod tym sformułowaniem? Jakie działania grożą karą?

 Przez utrudnianie kontroli WIOŚ należy rozumieć każde zakłócenie przebiegu kontroli, które chociażby częściowo uniemożliwia lub utrudnia organowi Inspekcji Ochrony Środowiska ustalenie stanu faktycznego i osiągnięcie celu kontroli. Zalicza się do niego wszystkie zachowania godzące w normalny tok czynności kontrolnych.

Żeby utrudnić działania WIOŚ, przedsiębiorca może np.:

  • wydłużać czas kontroli, np. poprzez nieodbieranie korespondencji,
  • uniemożliwić inspektorom wejście na teren podmiotu,
  • odmówić prawnie uzasadnionego żądania inspektora,
  • komplikować przeprowadzenie oględzin,
  • uniemożliwiać pobór próbek do analiz,
  • odmówić przekazania dokumentów
  • a nawet podjąć próby celowego oszukania inspektora.

Co grozi za utrudnianie kontroli WIOŚ? Odpowiedzialność administracyjna i karna przedsiębiorcy

 Za uniemożliwianie i utrudnianie kontroli WIOŚ grozi odpowiedzialność administracyjna i karna. Kary są na tyle dotkliwe, że zakłócenia przebiegu inspekcji zdarzają się sporadycznie. Niemniej wciąż mają miejsce. Co grozi przedsiębiorcy, który próbuje przeszkodzić inspektorowi w przeprowadzeniu czynności służbowych? Kiedy organ nałoży kary?

1. Odpowiedzialność administracyjna. Skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej. Zgodnie z art. 31c ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. DzU z 2021 r. poz. 1070), może ona wynieść od 10 000 do 100 000 złotych. Karę pieniężną wymierza właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska – w drodze decyzji, której może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

Odpowiedzialność administracyjna grozi m.in. za brak przedłożenia wymaganych dokumentów i odmowę udzielania odpowiedzi na zapytania kontrolera. W celu ustalenia stanu faktycznego inspektor WIOŚ może bowiem zażądać od przedsiębiorcy udzielenia pisemnych lub ustnych informacji. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać zakwalifikowane jako utrudnianie kontroli WIOŚ. Co ważne, przekazywane kontrolerowi informacje muszą być rzeczowe i wyczerpujące.

Żeby ustalić stan faktyczny, WIOŚ ma prawo wezwać przedsiębiorcę na przesłuchanie. Jeśli będzie on uchylał się od odbioru wezwania celem uniknięcia rozmowy, może to zostać zakwalifikowane jako utrudnianie kontroli WIOŚ i skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Nieodebranie korespondencji może zostać uznane za niezawinione, jeżeli przedsiębiorca – pomimo zachowania najwyższej staranności – nie mógł dopełnić czynności w terminie. Kontrolowany musi wykazać, że przeszkody, które zaistniały i uniemożliwiły mu odbiór wezwania, miały charakter zewnętrzny i obiektywny, a on sam użył największego w danych warunkach wysiłku, by je usunąć, jednak nie zdołał tego zrobić.

 2. Odpowiedzialność karna. Zgodnie z kodeksem karnym, osoba, która udaremnia lub utrudnia inspektorowi WIOŚ wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia działań kontrolnych WIOŚ może nie tylko skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej, ale również grozić karą pozbawienia wolności. Choć sankcje są dotkliwe, wciąż zdarzają się przedsiębiorcy, którzy próbują przeszkodzić kontrolerowi w dokonaniu inspekcji i ustaleniu stanu faktycznego.

Wbrew pozorom kontrola WIOŚ nie musi być straszna. Wystarczy się do niej odpowiednio przygotować. Nie wiesz, jak to zrobić? Skontaktuj się z naszymi specjalistami. W EkoMeritum wykryjemy ewentualne nieprawidłowości i – w miarę możliwości – postaramy się je wyeliminować. Pomożemy również dopełnić zaleceń pokontrolnych.

Najnowsze