Przewóz odpadów w obrębie kraju – zgłoszenie wpisu - Ekomeritum

Przewóz odpadów w obrębie kraju – zgłoszenie wpisu

Przedsiębiorca, który chce zajmować się przewozem odpadów w obrębie kraju, musi dopełnić wielu formalności. Jedną z nich jest uzyskanie wpisu do BDO. Kiedy jest ono wymagane? Co grozi za jego brak i lub niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach?

Na czym polega przewóz odpadów? Podstawowe informacje

Przewóz odpadów to nic innego jak ich przemieszczanie> z miejsca, w którym zostały zebrane, do miejsca ich przetworzenia – gromadzenia, odzysku lub unieszkodliwienia. Transport musi odbywać się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dodatkowo polskie prawo nakłada na przedsiębiorców zajmujących się przewozem odpadów w obrębie kraju szereg obowiązków odnoszących się nie tylko do sposobu transportu, ale również oznakowania czy też tonażu pojazdu.

Jeszcze do niedawna przedsiębiorca, który chciał prowadzić działalność związaną z przewozem odpadów w obrębie kraju, musiał ubiegać się o zezwolenie na przewóz odpadów>. Brak wymaganego dokumentu skutkował nałożeniem grzywny w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych. Znowelizowana 14 grudnia 2012 roku ustawa o odpadach zwolniła przedsiębiorców z konieczności posiadania zezwolenia na przewóz odpadów. Nie oznacza to jednak, że nie muszą dopełnić żadnych formalności. Co należy zrobić?

Przewóz odpadów w obrębie kraju – czy wymagany jest wpis do BDO?

Nowelizacja ustawy o odpadach nałożyła na firmy zajmujące się przewozem odpadów obowiązek posiadania wpisu w BDO>. Po jego uzyskaniu przedsiębiorca nie musi już starać się o pozwolenie na przewóz odpadów. Czym właściwie jest BDO? Baza danych odpadowych to integralna część Rejestru podmiotów wprowadzających produkty lub produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest ona obligatoryjna dla:

  • podmiotów, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję,
  • przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, opony, baterie, akumulatory, oleje czy też smary,
  • importerów, producentów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

W założeniu rejestr BDO ma służyć ograniczeniu nieprawidłowości związanych z gospodarką odpadami. W przypadku przewozu odpadów o wpis do niego muszą ubiegać się ci przedsiębiorcy, którzy świadczą np. wywóz odpadów lub inne usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych> i na podstawie umowy np. zlecenia. Jeśli przedsiębiorca transportuje wyłącznie odpady wytworzone przez siebie, wówczas nie musi ubiegać się ani o pozwolenie na transport odpadów, ani o wpis do BDO.

Co ważne, wpis do BDO należy uzyskać przed rozpoczęciem świadczenia usług> przewozu odpadów, a wpisani do niego przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji oraz sprawozdawczości odpadów. Wniosek o wpis należy złożyć do marszałka właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Co grozi za jego brak wpisu do BDO w przypadku transportu odpadów?

Brak wpisu lub niewywiązanie się z obowiązków nałożonych ustawą o odpadach może skutkować karą grzywny, a nawet aresztu>. Za przewóz odpadów w obrębie kraju bez wpisu do BDO grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 2000 do 10 000 złotych.

Grzywnę  zapłaci również przedsiębiorca transportujący odpady, który nie dostarczy odpadów do ich posiadacza lub miejsca przeznaczenie (wskazanego przez osobę zlecającą przewóz). W takiej sytuacji kara sięga od 1000 do nawet 100 000 złotych. Natomiast kara grzywny lub aresztu> może być orzeczona w przypadku:

  • braku wniosków o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru lub wykreślenie z rejestru,
  • złożenia wniosku, który jest niezgodny ze stanem faktycznym,
  • gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny z informacjami zgłoszonymi w rejestrze,
  • brak potwierdzenia wygenerowanego z BDO podczas transportu pojazdów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji w systemie BDO lub nie masz pewności, czy w Twoim przypadku jest on potrzebny, nasi specjaliści ds. ochrony środowiska służą fachowym wsparciem i rozwieją wszystkie wątpliwości

Najnowsze