Opłaty za korzystanie ze środowiska – czego dotyczą? Jak je naliczać? Co grozi za ich nieuiszczenie? - Ekomeritum

Opłaty za korzystanie ze środowiska – czego dotyczą? Jak je naliczać? Co grozi za ich nieuiszczenie?

Naliczanie i uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska to jeden z obowiązków, które określone podmioty muszą realizować, aby funkcjonować zgodnie z obowiązującym prawem. Czego konkretnie dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska? Jak je naliczać i co grozi za ich nieuiszczenie?

Co to jest opłata za korzystanie ze środowiska? Czego dotyczy?

 Opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego stanowi swego rodzaju rekompensatę, którą dany podmiot musi uiścić w związku ze szkodami, jakie wyrządził przyrodzie. Pozyskane w ten sposób środki pieniężne są przeznaczane na realizację działań, które mają na celu ograniczyć straty powstałe w środowisku naturalnym. Finansuje się nimi np. nasadzenia nowych drzew. Opłata za korzystanie ze środowiska ma też zachęcać podmioty do zmniejszenia ich szkodliwego wpływu na przyrodę.

Czego dotyczy opłata za korzystanie ze środowiska?

 Opłatom środowiskowym podlega:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wprowadzanie ścieków komunalnych, przemysłowych, bytowych, z chlewni i hodowli do wód lub do ziemi,
  • pobór wód powierzchniowych śródlądowych i podziemnych,
  • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, które zostały ujęte w systemy kanalizacyjne i pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych, wód chłodniczych, wód zasolonych lub wód pochodzących z chowu i hodowli ryb,
  • składowanie odpadów.

Kto ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska?

 Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś. – Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), obowiązek uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego dotyczy tych podmiotów, które korzystają ze środowiska, czyli zgodnie z art. 3 pkt 20 p.o.ś.:

  • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (z późn. zm.)
  • osób, które prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie obejmującą uprawę rolną, chów lub hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
  • jednostek organizacyjnych, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, takich jak urzędy i szkoły,
  • osób fizycznych, których nie zalicza się do podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 20 lit. a) p.o.ś, a które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie to wymaga pozwolenia (np. osoba fizyczna ogrzewająca szklarnię kotłem na węgiel kamienny o mocy wyższej niż 5 MW).

Ile wynosi opłata za korzystanie ze środowiska? Jak ją naliczać?

 Każdy podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska nalicza ją według obowiązujących w danym roku stawek, które publikuje w rozporządzeniu lub obwieszczeniu Minister Środowiska.

Co ważne, jeśli naliczona przez podmiot opłata środowiskowa za dany rodzaj korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł, nie trzeba jej uiszczać. Nie zwalnia to jednak podmiotu z obowiązku złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska. Dopiero jeżeli roczna wysokość opłaty środkowej jest niższa lub równa 100 zł, pomiot nie musi składać sprawozdania.

Jakie sankcje grożą za nieuiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska?

 Jeżeli podmiot, który jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, nie zrobi tego, Marszałek Województwa wymierza własną opłatę. Jej wysokość jest określana na podstawie indywidualnych ustaleń lub kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Nie wiesz, czy zaliczasz się do grona podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska? Ekspert EkoMeritum nie tylko rozwieje Twoje wątpliwości, ale również odpowiednio naliczy opłatę i wypełni niezbędne sprawozdanie. Dzięki temu wypełnisz ciążące na Tobie obowiązki i unikniesz kary.

Najnowsze