Operat wodnoprawny – dlaczego jest tak istotny? Kiedy jest potrzebny i jak go sporządzić? - Ekomeritum

Operat wodnoprawny – dlaczego jest tak istotny? Kiedy jest potrzebny i jak go sporządzić?

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych obejmuje wachlarz działań. Jednym z nich jest konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną pozwolenia wodnoprawnego, jeśli zachodzi podejrzenie, że inwestycja będzie wpływać na zasoby wodne. Wraz z wnioskiem o pozwolenie inwestor musi złożyć operat wodnoprawny. Co to za dokument? Dlaczego jest istotny? Kiedy należy go sporządzić?

Operat wodnoprawny – co to? Dlaczego jest tak ważny?

 Operat wodnoprawny to jeden z dokumentów, które przedsiębiorca lub osoba fizyczna  musi dołączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Opisuje on i uzasadnia potrzeby przedsięwzięcia np. poboru wód podziemnych, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, odprowadzania ścieków, budowy urządzeń wodnych np. rowów, stawów, pomostów, studni głębinowych. Stanowi on wnikliwe opracowanie, które określa warunki korzystania z wód, parametry wykonywanych urządzeń wodnych, ochronę  zasobów wodnych oraz analizuje całość zamierzonego przedsięwzięcia pod względem formalno-prawnym w szczególności w zakresie ustawy Prawo Wodne i wynikających z niej rozporządzeń.

To właśnie zawarte w operacie wodnoprawnym informacje mogą zadecydować o tym, czy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostanie przez organ pozytywnie rozpatrzony czy odrzucony. Dlatego jest tak istotny w procesie inwestycyjnym jak i również w nieprzerwanym funkcjonowaniu zakładów korzystających z wód.

Co równie ważne, operat wodnoprawny należy sporządzić i złożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia . Dlatego z jego opracowaniem nie warto czekać do ostatniej chwili, gdyż może to doprowadzić do opóźnień w realizacji inwestycji, co dla przedsiębiorcy praktycznie zawsze oznacza dodatkowy koszt.

Kiedy operat wodnoprawny jest niezbędny?

 Operat wodnoprawny to dokument wymagany w wielu przypadkach. Jest on konieczny, gdy przedsięwzięcie wiąże się np. ze szczególnym korzystaniem z wód lub usług wodnych, ale nie tylko. Do jego sporządzenia zobligowani są także ci przedsiębiorcy, którzy planują rekultywację wód podziemnych lub powierzchniowych albo chcą przeprowadzić działania skutkujące obniżeniem się zwierciadła wód podziemnych.

Dokument jest niezbędny, między innymi jeśli w ramach przedsięwzięcia przedsiębiorca zamierza:

  • pobierać wody podziemne,
  • odprowadzać wody opadowe i roztopowe,
  • wpuszczać ścieki do wód, gruntu lub urządzeń kanalizacjach,
  • wykorzystywać ścieki w rolnictwie,
  • wybudować urządzenie wodne.

Planujesz inwestycję, która wiąże się z eksploatacją wód powierzchniowych lub podziemnych, jednak nie wiesz, czy musisz ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne, a tym samym sporządzać operat wodnoprawny? Nasi specjaliści ocenią to za Ciebie. Napisz do nas lub zadzwoń, a rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Jak sporządzić operat wodnoprawny?

 Operat wodnoprawny powinien być, po pierwsze, zgodny z wymogami formalno-prawnymi. A po drugie, zawierać informacje, które pokrywają się ze stanem faktycznym. Jeśli w toku postępowania organ ustali, że dokument opiera się na błędnych lub nieprawdziwych założeniach i danych, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostanie odrzucony. Jedyną drogą, która pozwala skutecznie uniknąć problemów, jest powierzenie wykonania operatu wodnoprawnego specjalistom.

Wykwalifikowani eksperci EkoMeritum zajmą się wszelkimi szczegółami. Precyzyjnie i wyczerpująco opiszą cel i zakres wiążącego się z przedsięwzięciem szczególnego korzystania z wód. Zbiorą i przedstawią materiał dowodowy, który wykaże potrzeby inwestycji, a jednocześnie będzie uwzględniać stan faktyczny. Odniosą się w nim zarówno do środowiska, jak i uwarunkowań technicznych i prawnych inwestycji.

W zależności od celu i skali przedsięwzięcia operat wodnoprawny może zawierać różne informacje. Niemniej zawsze musi składać się z dwóch części – opisowej i graficznej. Nie może w nim zabraknąć m.in. danych dotyczących celu i zakresu korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych, a także opisu wpływu, jaki zakładana gospodarka wodna będzie na nie mieć.

Bez operatu wodnoprawnego przedsiębiorca nie może się ubiegać o pozwolenie wodnoprawne, które jest wymagane podczas realizacji różnych przedsięwzięć. Żeby dokument spełniał wymogi formalno-prawne i zwiększał szansę na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku, musi zostać odpowiednio sporządzony. Dlatego zadanie to warto powierzyć specjalistom ds. ochrony środowiska.

Najnowsze